Книжкова полиця

Тимофієва М.П., Слободська О.В. Психологія здоров’я: Підручник. Київ: МЕДПРИНТ. 2022, 600 с. ISBN 978-617-95220-5-5

У запропонованому виданні розглянуто теоретичні засади психології здоров’я, розкриті критерії здоров’я та здорової особистості. Важливий наголос робиться на оптимізації міжособистісної взаємодії, сприянні кращому розумінню себе та інших, формуванні й корекції регулятивних, комунікативних, вольових якостей, профілактиці та корекції психічного та психологічного здоров’я. В підручнику подана інформація щодо збереження психологічного здоров’я у воєнний час: первинна психологічна допомога, психологічна допомога військовослужбовцям, допомога дітям у воєнний час тощо.

Підручник відповідає програмі курсу «Психологія здоров’я» для медичних навчальних закладів. Також видання призначено для практичних психологів, соціальних і медичних працівників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, профтехучилищ, коледжів, викладачів, батьків, а також всіх, хто цікавиться питаннями свого фізичного та психічного здоров’я і розуміє значення здоров’я як вищої цінності людини, родини, суспільства і нації загалом.

Зміст і передмова

Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання : колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. М.П. Тимофієва. Чернівці: Технодрук, 2020. 228 с. ISBN 978-617-7611-78-2         

    Колективна монографія присвячена теоретико-методологічному дослідженню проблеми особистості в умовах кризи. Колективом дослідників розглянуто найбільш актуальні питання – засади та функціонування особистості в умовах кризи; виникнення професійної кризи у процесі особистісного та професійного становлення особистості; філософсько-психологічні проблеми виховання особистості студента в умовах кризи вищої освіти, криз студентського віку; соціально-психологічні особливості адаптації особистості до кризи, проблеми внутрішньоособистісного конфлікту як кризи гармонізації особистості.

     Рекомендовано для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, практичних психологів, педагогів, соціальних працівників.

 

Соціологія. Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра / А. Я. Слубська, М. П. Тимофієва, О. І. Павлюк, В. А. Осипенко. Чернівці: Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», 2020. 148 с.           УДК 316(075.8)

       Навчально-методичний посібник укладено і систематизовано відповідно до навчальної програми з дисципліни «Соціологія» для студентів закладів фахової передвищої освіти медичного або фармацевтичного спрямування .

       У навчальному-методичному посібнику подається тезовий матеріал до кожної теми курсу «Соціологія». Визначено питання для самоконтролю та дискусії, ситуаційні задачі, надається тематика рефератів, основна література до навчальних тем курсу.

       Тестові завдання для самопідготовки та контролю сприятимуть формуванню практичних навичок та вміння спостерігати, аналізувати, узагальнювати соціологічні факти, здатність критично оцінювати поведінку та соціальні дії суб’єктів, взаємовідносини між системою охорони здоров’я і соціальними факторами, забезпечить оволодіння методологією медико-соціологічних досліджень у системі охорони здоров’я. 


    Я-концепція у становленні особистості: цикл тренінгових вправ: навчально-методичний посібник / Укл.: Тимофієва М. П.,Павлюк О. І. Чернівці, 2019. 107 с. ISBN 978-966-697-771-0 

Навчально-методичний посібник адресовано керівникам тренінгових груп,

практичним психологам, соціальним та медичним працівникам, педагогам, викладачам, студентам, а також усім тим, хто прагне зрозуміти свої сильні і слабкі сторони, звільнитись від внутрішньо-особистісних бар’єрів і комплексів, які заважають самовираженню в особистих ситуаціях та взаємодії з людьми.

    Видання містить тренінгові соціально-психологічні завдання, спрямовані на

розвиток впевненості, підвищення самооцінки через вираження внутрішнього «Я». Тренінгові вправи допоможуть розвинути спонтанний творчий підхід до вирішення різних задач.

    У навчально-методичному посібнику подано етапи тренінгу, теоретичний та практичний матеріал, а також тести й методики для дослідження самооцінки

особистості.

Основи психоаналізу: навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти / В. Осипенко, Л. Любіна, М. Тимофієва. Чернівці: БДМУ, 2019. 225 с. ISBN 978-966-697-774-1

Пропонований навчально-методичний посібник містить теоретичний матеріал з тем навчальної дисципліни «Основи психоаналізу», яка викладається для студентів старших курсів медичних спеціальностей. У посібнику розглянуто основні положення класичного психоаналізу та сучасних прикладних психоаналітичних теорій. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», а також буде корисним для аспірантів, викладачів, медичних психологів. 

        

Борисюк А. С., Тимофієва М. П., Павлюк О. І. Теорія виховання.  Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти України. Чернівці, 2019. 68 с. ISBN 978-966-697-772-7 

    Наведені у навчально-методичному посібнику тестові завдання охоплюють теми з дисципліни “Теорія виховання», що викладається на 2 курсі для студентів, які навчаються за спеціальністю «Медсестринство». Кожне завдання містить 5 варіантів відповідей, із яких студент повинен обрати одну, що найбільш точно відповідає на поставлене запитання. Правильні відповіді подано утаблицях.

     Тестові завдання для самопідготовки та контролю забезпечать студента загальною теоретичною підготовкою до виконання ним педагогічної діяльності, ознайомлять з основними теоріями виховання у вищій школі, що слугуватиме основою для практичної роботи, яка пов’язана з викладацькою діяльністю. Педагогічні задачі вдосконалять вміння використовувати знання на практиці та сприятимуть розвитку творчого мислення.

Тимофієва М. П., Борисюк А. С., Павлюк О. І. Психологія спілкування. Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти України. Чернівці, 2019. 100 с. ISBN 978-966-697-773-4

Матеріали навчально-методичного посібника охоплюють теми з психології спілкування, що викладаються на 2 курсі студентам, які навчаються за спеціальністю «Медична психологія».     

       Навчально-методичний посібник для лікарів-психологів допоможе набути знання під час вивчення навчальної дисципліни «Психологія спілкування». Зміст включає матеріал, який розкриває поняття та структуру комунікативної компетентності, тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки, механізми та ефекти соціальної перцепції тощо. Тема «Медичне спілкування» сприятиме оволодінню практичними навичками та вмінням застосовувати знання в професійній діяльності, а також для формування готовності студентів самостійно пізнавати, аналізувати, шукати глибинні взаємозв’язки повсякденних життєвих явищ, розуміти себе і соціальний світ.

        Представлені матеріали будуть корисними як для формування у лікаря-психолога рівня комунікативної компетентності, адекватного задачам сьогоденної медичної практики, так і загалом для розвитку комунікативного потенціалу особистості.

     

Психологія. Тестові завдання. Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти України / кол. авторів.; за ред. А. С. Борисюк. Чернівці: Технодрук, 2018. 75 с. ISBN 978-617-7611-14-0

    Наведені у навчальному посібнику тестові завдання охоплюють теми з дисциплін, що викладаються на 1-6 курсах для студентів, які навчаються за спеціальністю «Медична психологія».

    Кожне завдання містить 5 варіантів відповідей, із яких студент повинен обрати одну, що найбільш точно відповідає на поставлене запитання. Правильні відповіді позначені.

     Тестові завдання для самопідготовки та контролю сприятимуть формуванню практичних навичок та вміння спостерігати, аналізувати, узагальнювати психологічні факти, об’єктивно оцінювати поведінку та соціальні дії суб’єктів, спілкуватися, налагоджувати міжособистісні стосунки в колективі, враховувати вікові особливості особистості, диференціювати поняття. 

Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний вимір: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. А. С. Борисюк. Чернівці: Технодрук, 2018. 180 с.  ISBN 978-617-7611-08-9

    Колективна монографія присвячена теоретико-методологічному дослідженню проблеми особистості в умовах кризи. Колективом дослідників розглянуто найбільш актуальні питання - засади та функціонування особистості в умовах кризи; виникнення професійної кризи у процесі особистісного та професійного становлення особистості; філософсько-психологічні проблеми виховання особистості студента в умовах кризи вищої освіти, криз студентського віку; соціально-психологічні особливості адаптації особистості до кризи, проблеми внутрішньоособистісного конфлікту як кризи гармонізації особистості.

    Рекомендовано для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, практичних психологів, педагогів, соціальних працівників.

 Павлюк О. І.  Політика США щодо Ісламської Республіки Іран: від співробітництва до стратегії «стримування» / Олеся Ігорівна Павлюк. – Чернівці: Букрек, 2016. – 232 с. ISBN  978-966-399-769-8

Монографія присвячена комплексному аналізу зовнішньополітичної діяльності адміністрацій президентів США з вироблення стратегічних підходів,  формування відповідних інструментів і механізмів стосовно Ісламської Республіки Іран. Доведено, що політика США була трансформована від співпраці до стримування після Ісламської революції в Ірані. Обґрунтовано основні засоби стримування Сполученими Штатами Ірану на Близькому та Середньому Сході, до яких належать дипломатичні переговори, санкції, таємні операції, політичний тиск, розгортання військового потенціалу, залучення багатосторонньої співпраці та такі нетрадиційні засоби, як кібер-атаки.

Значна увага приділяється дослідженню ефективності впливу економічних санкцій США та світової спільноти стосовно ІРІ на розвиток іранської ядерної програми і функціонування міжнародних терористичних організацій на Близькому і Середньому Сході. Рекомендовано для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться міжнародними відносинами на Близькому і Середньому Сході та зовнішньою політикою США. 

 Колектив авторів: Борисюк А. С., Зорій Н. І., Тимофієва М. П., Безарова Г. І., Любіна Л. А., Осипенко В. А., Павлюк О. І., Пендерецька О. М, Тодоріко А. Д. Психологічні передумови й чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків: колективна монографія / кол. авт. ; відп. ред. А. С. Борисюк. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 264 с. ISBN 978-617-7096-49-7 

Колективна монографія присвячена особливостям особистісного й професійного розвитку студентів-медиків і містить у собі результати теоретичних та емпіричних мультидисциплінарних досліджень передумов та чинників розвитку майбутніх лікарів.  Колективом дослідників розглянуті найактуальніші проблеми розвитку – становлення цінностей, формування особистісної та професійної ідентичності, гендерні особливості особистісного розвитку, передумови успішної адаптації та причини дезадаптаційних реакцій, розвиток індивідуальної рефлексії, вплив міжособистісних стосунків на особистісне становлення та формування професійних якостей. Монографія включає також корисний матеріал практичного спрямування: методичні поради, психодіагностичні методики, тренінгові програми, що можуть бути використані для цілеспрямованого підвищення ефективності професійного розвитку студентів та створення оптимальних умов для особистісного розвитку.

Рекомендовано для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, практичних психологів, педагогів, соціальних працівників.

 Любіна Л. А. Формування професійної компетентності майбутніх лікарів (гендерний аспект): монографія / Л. А. Любіна. – Чернівці : Технодрук, 2016.–262 с. ISBN 978-617-7096-49-7 

Монографія присвячена дослідженню гендерних особливостей формування професійної компетентності майбутніх лікарів і містить у собі результати теоретичного та емпіричного досліджень гендерних особливостей, передумов та чинників становлення професійно компетентного фахівцяі з медицини.  Автором розглянуто основні підходи до розуміння сутності поняття професійної компетентності, проблеми професійної підготовки і професійного становлення майбутніх лікарів, визначено основні види та структуру професійної компетентності медичного фахівця. Проаналізовано ґендерні особливості професійного становлення особистості, які визначають її успішність у майбутній професійній діяльності. Монографія містить також матеріал практичного спрямування: навчальну програму, психодіагностичні методики, тренінгову програму, що можуть бути використані для цілеспрямованого підвищення ефективності професійного становлення майбутніх лікарів та створення оптимальних умов для їх особистісного розвитку.

Рекомендовано для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, практичних психологів, педагогів, соціальних працівників.

УДК 159.923: 159.9

ББК 88.4:5р

 Колектив авторів: Зорій Н. І., Борисюк А. С., Тимофієва М. П., Безарова Г. І., Осипенко В. А., Пендерецька О. М., Любіна Л. А., Павлюк О. І., Слубська А. Я. Формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я сільської молоді: колективна монографія / кол. авт. ; відп.ред. Н.І.Зорій. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2015. – 228 с. 

У колективній монографії досліджено соціально-психологічні, ціннісні чинники збереження психічного та психологічного здоров’я сільської молоді. Проаналізовано необхідні складові психічного здоров’я; виявлений вплив мотиваційних, комунікативних і морально-етичних факторів на психічне та психологічне здоров’я сільської молоді. Створено систему методів та прийоми ефективної соціально-психологічної взаємодії. Розкрито проблеми релігійного впливу в системі наукових концепцій психології релігії в контексті даного наукового дослідження.

Особливу цінність становлять зібрані науковцями емпіричні дані, що ілюструють специфіку ставлення до проблеми збереження психологічного здоров’я сільської молоді, а також підібрані методики дослідження з даної теми та розроблені тренінгові програми для покращення психічного та психологічного здоров’я молоді.

Рекомендовано для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, практичних психологів, соціальних працівників, педагогів у сільських та міських навчальних закладах.

 Борисюк А. С., Гайсонюк Н. А., Осипенко В. А.  Психологія з основами педагогіки: Навчальний посібник. – Чернівці: БДМУ, 2012 – 460 с. ISBN 978-966-697-456-6

Навчальний посібник, що складено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання, містить систематизований виклад професійно важливих для лікаря питань психології та педагогіки. Розкрито основні закономірності психічних процесів, індивідуально-типологічних властивостей і станів, психологічних особливостей здоров’я та хвороби, положень дидактики і теорії виховання.

До кожної теми підібрано список рекомендованої літератури, подано перелік основних понять. Запитання і завдання сприяють актуалізації аналітичного пізнання різноманітних аспектів психолого-педагогічної проблематики. Низка матеріалів та завдань підібрана із врахуванням майбутньої фахової діяльності. В посібнику подано словник основних психолого-педагогічних термінів.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів

Borysiuk A. S., Haisonyuk N. A., Osypenko V. A. Psychology and the Fundamentals of Pedagogics: Educational manual. – Chernivtsi: BSMU, 2012. – 460 p. ISBN 978-966-697-456-6

The educational manual "Psychology and the Fundamentals of Pedagogics" enhances the advanced understanding of the basic concepts of the general psychology and the fundamentals of pedagogics, such as principles of psyche’s and consciousness’ functioning, characteristics of mental processes and states, main behaviour determinants, psychological peculiarities of personalities health and illnes, main principles of didactics and educational theories.

 Бойчук Т. М., Тимофієва М.П. Розвиток пам’яті. Підготовчий курс : Психологічний практикум – Чернівці :  Книги – ХХІ, 2012. – 98 с. ISBN 978-617-614-032-0

 У запропонованому виданні розглянуто теоретичні засади психології пам’яті; розкрито вікові та індивідуальні  особливості розвитку пам’яті студентів у зв’язку з професійним навчанням; визначено умови успішного запам’ятовування; підібрано мнемотехнічні прийоми та методи розвитку уваги й уяви. Наведено завдання та вправи для кращого запам’ятовування медичної термінології, наукових термінів, слів іншомовного походження, назв фармакологічних препаратів тощо.

Практикум призначається для абітурієнтів, студентів медичних закладів, а також  може бути корисний для медичних працівників, практичних психологів, викладачів  вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.

 Борисюк А. С. Професійна ідентичність медичного психолога:соціально-психологічний аналіз: монографія. Чернівці: Книги – ХХІ, 2010 – 440 с. ISBN  978-966-2147-98-8

У монографії розглянуто соціально-психологічні аспекти професійної ідентичності майбутнього медичного психолога. Розкрито специфіку професійної ідентичності медичного психолога та представлено її структурну модель. Висвітлено результати дослідження динаміки становлення професійної ідентичності майбутнього медичного психолога. Обґрунтовано етапи становлення професійної ідентичності. Представлено експериментально перевірене спеціально організоване професійно орієнтоване навчання, спрямоване на оптимізацію становлення професійної ідентичності.

Для фахівців у галузі психології, викладачів, аспірантів, студентів психологічних та медико-психологічних факультетів вищих навчальних закладів.

   Тимофієва М.П., Двіжона О.В., Практичний зошит з психології здоров’я. Чернівці: Книги ХХІ, 2010. – 44 с.

    Практичний зошит  відповідає програмі курсу «Психологія здоров’я». До кожної теми курсу підібрані контрольні запитання та завдання. Для самостійної роботи надаються дискусійні питання, питання для роздумів та «мозкового штурму».

Запропоновані методики допоможуть студенту здійснювати дослідження психічного та психологічного здоров’я.

Практичний зошит устаткований вимогами до написання реферату,списком рекомендованої літератури та додатками.

    Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.

    Посилання на практичний зошит

 Вітенко І. С., Борисюк А. С., Вітенко Т. І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 200 с. ISBN 966-8653-68-8

Навчально-методичний посібник, що складено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання, містить стисле висвітлення професійно важливих для лікаря питань психології та педагогіки. У посібнику визначено  перелік психолого-педагогічних знань та навичок, якими повинні оволодіти студенти в результаті вивчення дисципліни „Основи психології. Основи педагогіки”. Наведено контрольні запитання та завдання, запропоновано тематику індивідуальної роботи, складено списки рекомендованої літератури до кожної теми заняття, питання до модульного контролю та розроблено критерії оцінки теоретичних знань і практичної підготовки студентів. Окрім того, в посібнику подано словник основних психолого-педагогічних термінів.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. 

  Тимофієва М.П., Двіжона О.В. Психологія здоров’я: Навчальний посібник –  Чернівці: 2009. – 294 с. ISBN 978-966-2147-79-7

У запропонованому виданні розглянуто теоретичні засади психології здоров’я, розкриті критерії здоров’я та здорової особистості. Важливий наголос робиться на оптимізації міжособистісної взаємодії, сприянні кращому розумінню себе та інших, формуванні й корекції регулятивних, комунікативних, вольових якостей, профілактиці та корекції психічного та психологічного здоров’я.

Навчальний посібник повністю відповідає програмі курсу "Психологія здоров’я”.

Для практичних психологів, соціальних і медичних працівників, викладачів, студентів, а також всіх, хто цікавиться питаннями свого здоров’я.

Посилання на навчальний посібник

 Тимофієва М. П. Психологічні аспекти розвитку комунікативної компетентності сімейного лікаря: монографія. –  Чернівці:  Книги – ХХІ, 2009. – 276 с. ISBN 978-966-2147-61-2

Уперше на засадах принципів особистісного підходу   встановлено особливості розвитку комунікативної компетентності сімейних лікарів у професійній взаємодії, з’ясовано психоемоційні умови цілеспрямованого формування комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів. Встановлено, що комунікативна компетентність сімейного лікаря є відносно цілісним, ієрархічно організованим психічним феноменом, що відіграє провідну роль у ґенезі і способах вияву  особистості у професійному спілкуванні. 

Для студентів вищих медичних закладів – майбутніх сімейних лікарів, для практичних психологів, медичних працівників, викладачів  вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. 

 Вітенко І. С., Борисюк А. С., Вітенко Т. І. Соціально-психологічний тренінг: цикл вправ для підготовки лікарів-медичних психологів: Навчально-методичний посібник / За ред. проф. Вітенка І. С. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 124 с. ISBN 966-8653-34-3

Видання містить тренінгові соціально-психологічні завдання, спрямовані на оптимізацію процесу спілкування майбутніх лікарів, формування та корекцію комунікативних, регулятивних, емпатійних та емоційно-вольових якостей, сприяння кращому розумінню себе, формування вмінь розуміти інших та конструктивно взаємодіяти з ними.


 Профілактика та корекція важковиховуваності: цикл тренінгових вправ: Навчально-методичний посібник / укл. А. С. Борисюк, О. В. Двіжона. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2006. – 88 с. ISBN 966-8653-54-8

         Видання містить тренінгові соціально-психологічні завдання, спрямовані на профілактику та корекцію важковиховуваності, оптимізацію міжособистісної взаємодії, сприяння кращому розумінню себе та інших, формування й корекцію регулятивних, комунікативних, вольових якостей.

        Для практичних психологів, соціальних і медичних працівників, педагогів, викладачів, студентів.

 

Борисюк А. С.  Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / За заг. ред. І. С. Вітенка. – Тернопіль : Астон, 2002. – 149 с. ISBN 966-308-007-8

        Навчально-методичний посібник включає мету та завдання дисципліни, перелік знань та навичок, якими повинні оволодіти студенти в результаті вивчення курсу, засоби контролю, плани семінарських занять та списки рекомендованої літератури до них, контрольні запитання та завдання до кожної теми заняття, словник основних педагогічних термінів, питання до заліку та критерії оцінки теоретичних знань і практичної підготовки студентів. Використані матеріали пов’язані з професійною діяльністю майбутніх лікарів-психологів.

        Адресовано студентам вищих медичних навчальних закладів.