Скакун Ігор Опанасович

Народився 11 травня 1984 року в селі Білівці Хотинського району Чернівецької області.

У 2001 році закінчив Чернівецьку загальноосвітню середню школу.

У 2006 році закінчив факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (спеціальність – „Історія”).

 У Буковинському державному медичному університеті працюю з  2006 року: спочатку на посаді викладача, згодом – доцента (з 2014 року).

З 2017 р. працює на посаді доцента кафедри психології та філософії Вищого державного навчального закладу України „Буковинський державний медичний університет”.

 У березні 2013 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.09 – філософія науки у спеціалізованій вченій раді Д 76.051.08 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на тему: «Антропоцентризм і динаміка парадигм людиномірності наукового знання». У липні цього ж року присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук (диплом кандидата наук ДК № 014789 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 4 липня 2013 року).

У грудні 2015 року рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри суспільних наук та українознавства (протокол № 5/02-Д) і видано диплом 12ДЦ № 045723.

Автор і співавтор більше 40 праць наукового та навчально-методичного характеру, з-поміж яких: 2 монографії, параграф до Національного підручника з історії української культури, 3 навчально-методичний посібники  (в т.ч. 2 з грифом МОН та МОЗ України).

Коло наукових інтересів: філософія, культурологія, філософська антропологія, філософія медицини, українська культура, історія філософії.

За час роботи викладав студентам різних спеціальностей такі навчальні дисципліни: «Філософія», «Культурологія» та «Історія української культури».

Організаційна робота:

·        заступник головного куратора медичного факультету № 1 (2013-2016 рр.); 

·        модератор Електронного журналу успішності БДМУ на кафедрі;

·        відповідальний за викладання навчальної дисципліни «Філософія»;

·        член предметно-методичної комісії з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров'я ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»;

·        член предметної комісії з прийому кандидатських іспитів з філософії у здобувачів та аспірантів.

 Монографії:

        1. Особистість в умовах кризи: соціально–психологічний вимір: колективна монографія / кол. авт.;відп. ред. А. С. Борисюк. Чернівці: Технодрук, 2018. 150 с.

        2. Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. М.П. Тимофієва. Чернівці: Технодрук, 2020. 226 с.

Основні навчально-методичні праці:

·        Історія української культури. Національний підручник / В.А. Качкан, О.Б. Величко, І.О. Скакун та ін.; за ред. В.А. Качкана. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 368 с.

·        Філософія. Навчально-методичний посібник. / М.Сидоренко, В.Троянський, Б.Манчул, І.Скакун. – Чернівці, 2010. – 148 с.

·        Мойсей А., Ткач А., Скакун І. Історія української культури. Навчально-методичний посібник / А.А.Мойсей, А.В.Ткач, І.О.Скакун. – Чернівці: Видавництво БДМУ, 2016. – 160 с.

·        Борисюк А., Скакун І., Манчул Б. Філософія. Навчально-методичний посібник / А.Борисюк, І.Скакун, Б.Манчул. – Чернівці: Технодрук, 2018. – 120 с.

·        Скакун І. Актуальність викладання філософії на додипломному етапі підготовки фармацевтів / І.Скакун // Матеріали навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології». – Чернівці. 22 квітня 2015 року. – С. 251-252.

Основні наукові праці:

1. Скакун І., Марчук М. Антропоцентризм і динаміка наукового пізнання / І.Скакун, М.Марчук // Чернівці: вид-во Чернівецького нац. ун-ту, 2015. – 207 с.

2. Скакун І. Антропоцентричні аспекти в давньосхідній та античній філософській думці /І.Скакун //Філософські науки: Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – С. 135-142.

3. Скакун І. Перспективи філософії антропоцентризму в контексті гуманітарного розвитку України /І.Скакун //Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2009. – Т. ХХІІІ. – С. 412-418.

4. Скакун І. Елімінація суб’єктивно-людиномірних аспектів знання в добу класичної науки /І.Скакун //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 534-535. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 91-95.

5. Скакун І. Динаміка парадигм людиномірності наукового знання /І.Скакун //Релігія та соціум, 2010. – № 2 (10). – С.104-108.

6. Скакун І. Перспективи антропоцентризму в сучасній науковій картині світу /І.Скакун // Актуальні проблеми філософії та соціології. – Одеса: Гельветика, 2015. - № 5. – С. 193-196

7. Скакун І. Концепція антропоцентризму в некласичній філософії /І.Скакун // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько- румунський науковий журнал || Current issues of Social studies and History of Medicine. Joint Ukraine-Romanian scientific journal. – Чернівці: БДМУ, 2015. - № 3. – С. 46-51

8. Мойсей А., Скакун І. Філософсько-антропологічні аспекти новоєвропейської філософії /А.Мойсей, І.Скакун // The scientific heritage. –  Hungary, Budapest, 2017. – № 8. – P. 87-90

Вітчизняні статті

1.  Скакун І. О., Сидоренко М. М. Історія викладання філософії на кафедрі суспільних наук та українознавства БДМУ на початку ХХІ століття (2001-2017 рр.). Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Чернівці-Сучава: БДМУ. 2018. № 2. С. 28-32.

2. Сидоренко М., Скакун І. О. Дослідження філософських проблем гуманітаристики на кафедрі суспільних наук та українознавства БДМУ на початку ХХІ століття (2001-2017 рр.). Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Чернівці. БДМУ. 2019. № 2. С. 29-33.

3. Скакун І. О. Людиновимірність як ключовий складник сучасної світоглядної парадигми. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Чернівці. БДМУ.  2019. № 2. С. 69-74.

4. Скакун І. Дослідження навчально-методичних аспектів філософсько-антропологічного дискурсу на кафедрі суспільних наук та українознавства БДМУ (2001-2017рр.). АПСНІМ, 2019. №4. С. 16-19

Закордонні статті

1. Скакун І. О., Цуркан І. М. Історія філософсько-антропологічної думки в Україні на початку ХХІ століття. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Чернівці-Сучава: БДМУ. 2017. № 4. С. 76-80.

2. Скакун І. О. Історія філософії та науки в розрізі світоглядних парадигм. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Чернівці-Сучава: БДМУ. 2018. № 2. С. 88-92.

Вітчизняні тези

1. Скакун І. О. Концепція антропоцентризму в некласичній науковій парадигмі. Актуальні питання філології та соціально-гуманітарних наук: матеріали 99-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (12,14,19 лютого 2018 р., м. Чернівці). Чернівці: Медуніверситет, 2018. С. 340.

2. Скакун І. О. Концепція людиновимірності в сучасній картині світу. 100 – підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» присвяченої 75-річчю БДМУ (м. Чернівці, 11,13,18 лютого «019 р.). Чернівці. Медуніверситет, 2019. С. 471-472.

3. Ткачук Н., Скакун І. О. Актуалізація гносеологічного потенціалу студента медичного вишу. IV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури», 14-15 березня 2019 року. Чернівці. БДМУ. С. 137-138.

4. Лахманюк А., Скакун І. О. Студентське самоврядування в розрізі соціальної філософії. IV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури», 14-15 березня 2019 року. Чернівці. БДМУ. С. 38-39.

5. Дорогокупець А., Скакун І. О. Аксіологічні виміри самоорганізації студентської спільноти. IV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури», 14-15 березня 2019 року. Чернівці. С. 25-26.

6. Зумер В., Скакун І. О. Філософське осмислення етичних норм в сучасному соціокультурному просторі. IV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури», 14-15 березня 2019 року. Чернівці. БДМУ. С. 199-200.