Зорій  Ніна Іванівна

      Проректор  з виховної роботи Буковинського державного медичного університету, кандидат філософських наук,  доцент. На посаді завідувача кафедри працювала з 7 жовтня  2002 року до 2014 року. 

     Закінчила історичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича  у 1984 році, спеціальність «Історія», кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства.

Захистила кандидатську дисертацію 20 лютого 1998 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 за спеціальністю 09.00.09 «Філософія науки» при  Чернівецькому державному університеті ім. Ю.Федьковича на тему: «Філософські проблеми гуманітаризації  та гуманізації  сучасної медицини».

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності в університеті:

Монографії

1. Формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я сільської молоді: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. Н. І. Зорій. Чернівці: Технодрук, 2015. 228 с.

2. Психологічні передумови й чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків / кол. авт.; відп. ред.

А. С. Борисюк. Чернівці: Технодрук, 2016. 224 с.

3. Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний вимір: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. А. С. Борисюк. Чернівці: Технодрук, 2018. 180 с.

4. Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. М.П. Тимофієва. Чернівці: Технодрук, 2020. 226 с.   

 Тематика статей з філософії та методології психології

Зорій Н.І. Методологічні проблеми наукового пізнання в психології. – Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарпатського у-ту, 2001. – Вип. 6. Ч. 2. – С.177-185.

Зорій Н.І. Еволюція психологічних знань на етапі зародження психології в ХУІІ- ХІХ ст. в їхньому категоріальному цілісному вимірі.- Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарпатського у-ту, 2001. – Вип. 6. Ч. 1. – С.273-279.

Зорій Н.І. До питання про методологічні проблеми холістичного підходу в психології. – Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія.  – Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарпатського у-ту, 2002 – Вип. 7. Ч. 1. – С.147-153.

Зорій Н.І. Від парадигми природничо-наукової до гуманітарної: проблеми, становлення та перспективи наукового пошуку в психології. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарпатського у-ту, 2002 – Вип. 7. Ч. 2. – С.20-26.

 Зорій Н.І. Методологічні аспекти проведення емпіричного дослідження в соціальній психології //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Україна наукова: 2003”. Т.6. Психологія. – Дніпропетровськ, Наука і освіта.  -2003. – С. 14-17.

 Зорій Н.І. Методологічні проблеми в системі психологічного знання. Матеріали УІІ міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2004”. – Т.28.  Дніпропетровськ. -  Наука і освіта, 2004. – С.35.

Зорій Н.І. Категорія цілісності в гештальтпсихології// Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Вип. 10. – Ч.1. – С.105-110.

Зорій Н.І. Методологічні проблеми соціально-психологічної теорії на сучасному етапі. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Вип.. 10. – Ч.2. – С.54-58. 

Зорій Н.І. Особливості прояву нової парадигми методології в науковій психології. Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26, в 4-х томах, том 2. – С. 150-154.

Зорій Н.І. Роль методології в соціальній психології на сучасному етапі її розвитку // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Випуск 264-265. Філософія. – Чернівці. «Рута», 2005. – с.156-160.

Зорій Н.І. Проблема цілісності та принцип системності в методології соціальної психології// Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції „Наука та освіта – 2006”. Том 14. Філософія, психологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С.62-63.

Зорій Н.І. До питання наукової парадигми в соціальній психології // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні наукові дослідження – 2006”. Том 34. Психологія та соціологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С.35-37. 

Зорій Н.І. Специфіка методологічного підходу в питаннях соціальної перцепції в соціальній психології// Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. – Вип.11 – Ч.1 – С. 66-72.

Зорій Н.І. Категорія цілісності в гуманістичній психології //Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. – Вип.11 – Ч.2 – С. 136-141.

Зорій Н.І. Моделі становлення гендерної ідентичності жінки в сучасній Україні// Збірник наукових праць. Теоретичні та прикладні проблеми психології. – Луганськ, 2006. - № 2(13). – С. 113-119.

Зорий Н.И. Методологические проблемы социальной психологии на современном этапе. Сборники статей. Третий ярославский методологический семинар. Тезисы. – Ярославль, 2006. Режим доступу: http://psysis.ru/?METODOLOGIChESKIE_PROBLEMY_SOCIALMzNOI_PSIHOLOGII_NA_SOVREMENNOM_ETAP

Зорій Н.І. Соціально-психологічні та методологічні проблеми екзистенціальної психології // Матеріали конференції “Філософія та методологія гуманітарних наук: історія, концепції, можливості” .ЧНУ – Чернівці, 2007. – С. 128-129.

Зорій Н.І. Діалогічна природа цілісності творчої  особистості в екзистенціально-гуманістичної психології// Міжнародна науково-практична конференція „Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін”. – Чернівці, 2007. – С. 51-57.

Зорій Н.І. Співвідношення категорії цілісності та мудрості в основних  соціально-психологічній теоріях //  Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип.12 – Ч.1 – С. 25-30.

Зорій Н.І. Морально-етичні аспекти цілісності в глибинній психології //Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. – Чернівці, 2008. - № 1(4). – С. 98-108.

Зорій Н.І. Емпіричне дослідження психологічних чинників  формування соціального характеру  в контексті дослідження цілісності особистості//Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип.13 – Ч.2 – С. 34-42.

Зорій Н.І. Психологічні умови формування характеру в контексті дослідження цілісності особистості//Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип.13 – Ч.1 – С. 31-37.

 Зорій Н.І. До проблеми методології сучасної соціальної психології Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. – Чернівці, 2008. № 2(5). – С. 45-52. 

Зорій Н.І. Дослідження складових методологічного аналізу цілісності та взаємодії в педагогічному спілкуванні. Вісник наукових праць: Філософія. Соціологія. Психологія Прикарпатського національного університету ім. Стефаника. – м. Івано-Франківськ, 2009. – Вип.14 – Ч.1І – С. 48-53.

Зорій Н.І. Методологічний аналіз взаємодії соціально-психологічної практики і психологічної науки// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : научное издание. Вип. 26 (50). Ч. 1. До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 46-49.

Зорій Н.І. До проблеми методології сучасної соціальної психології// Матеріали Другої  міжнародної науково-практичної конференції «Методологія та технології практичної психології в системі вищої освіти". Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – №26(50). – Част.1. – 46-49 с.  

Зорій Н.І. Особливості формування гендерної ідентичності жінки в сучасній Україні /Духовно-культурний чинник у зміцненні сімї та інтеграції суспільства// Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції 17-18 листопада. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – с.19-21. 

Зорий Н.И. О проблеме развития методологии в психологических исследованиях //Актуальные вопросы психологии и педагогики: Сборник докладов VІІІ-й Международной конференции (Липецк, 24 декабря 2011 г.). – Липецк:Издательский центр «Гравис», 2012. – С. 211-212.

 

Тематика статей з філософських проблем психології

 

Зорій Н.І. Філософсько-освітні  аспекти у формуванні та розвитку інтелігенції.–Збірник наукових праць. – Випуск 1.  –  Одеса „Астропринт”, 2002 р. – С.206-209.

Зорій Н.І. Розвиток самосвідомості та формування особистісної і соціальної ідентичності людини //Актуальні проблеми психології. Том.1. Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. Част. 4. – К., 2002. – c.77-82.

Зорій Н.І. Категорія пізнання в соціальній психології. Збірник “Актуальні проблеми психології”– Київ, Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2004. – С.56-59.

Зорій Н.І. Біоетика та суперечливі тенденції гуманізації та дегуманізації // Матеріали ІІ Міжнародного симпозіуму з біоетики „Глобальна біоетика: сучасні виміри. Проблеми, рішення”. – Київ, 2004. – С.125

Зорій Н.І. Статус і влада // Матеріали  науково-практичної конференції та регіональних семінарів-практикумів „Формування сучасного світогляду жінок і чоловіків  щодо необхідності гендерних перетворень у суспільстві шляхом застосування  сучасних технологій та механізмів розвитку ідеології гендерного паритету”. – Київ. «Політехніка», 2004. – С.90-94. 

Зорій Н.І. Соціально-психологічні чинники соціальної напруги в Україні та проблема цінностей // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави Зб. наук. праць / За заг. Ред М.М. Слюсаревського; Упоряд. Л.А. Найдьонова, Л.П. Черниш. – К.: Міленіум, 2005. – Вип. 4. – с.120-126.

Зорій Н.І. Цінності  та соціальний розвиток особистості в сучасних умовах //Матеріали конференції “Філософія та методологія гуманітарних наук: історія, концепції, можливості” (20-21жовтня 2005 року). – Чернівці «Рута», 2005. – С.119-121.

Зорій Н.І. Гуманізм та питання визначення ціннісних орієнтацій // Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. – 2006. - № 1. – С.76-82.

Зорій Н.І. Теоретико-методологічне дослідження взаємодії у психоаналізі З.Фрейда//Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. – Чернівці, 2006. № 2. – С. 121-131.

Зорій Н.І. Методологічний аналіз екзистенціальної психології в контексті  філософських та соціально-психологічних  проблем //Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Випуск 350-351. Філософія. – Чернівці. «Рута», 2007. – С.78-82. 

Зорій Н.І. Проблема конфліктності та розірваного цілого в психоаналізі //Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип.12 – Ч.2 – С. 121-127.

Зорій Н.І. Методологічні проблеми об’єднання протилежностей як шлях набуття цілісності. Вісник наукових праць: Філософія. Соціологія. Психологія Прикарпатського національного університету ім. Стефаника. –  м. Івано-Франківськ, 2009. – Вип.14 – Ч.І– С. 31-38. 

Зорій Н.І. Методологічний аналіз філософсько-психологічного вчення В. Вундта// Психологічні науки: проблеми і здобутки – Додаток1 до № 1, Том ІV, - 2012 р. – Тематичний випуск «проблеми емпіричних досліджень у психології» - Випуск 6. – С. 81-85.

 

Тематика навчально-методичних публікацій

 

    Державний стандарт вищої освіти України: Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.110110 “Медична психологія” напряму підготовки 6.1101 Медицина. Видання офіційне. – Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – 45 с. (Зорій Н.І., Пендерецька О.М. у складі колективу авторів).

    Державний стандарт вищої освіти України: освітньо-професійна програма підготовки спеціалістів за  спеціальністю 7.110110 “Медична психологія” напряму підготовки 6.1101 Медицина. Видання офіційне. – Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – 67 с. ( Зорій Н.І. Пендерецька О.М. у складі колективу авторів).

Зорій Н.І. Практикум з психології //Навч.-метод. посібник. – Чернівці, 1999. – 156с.

Зорій Н.І. Формування наукового світогляду студентів на заняттях з основ психології та педагогіки// Матеріали ІІ Міжрегіональної науково-методичної конференції „Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх  закладах”, 18-20 травня 2004 р. – Харків 2004. – С.32.

Зорій Н.І. Соціально-психологічні  проблеми формування особистості керівника //Буковинський вісник державної служби  та місцевого самоврядування. – 2006.  - № 4. – С.27-29. 

Зорій Н.І. Викладання психологічних дисциплін в контексті фахової компетентності майбутнього медичного працівника/ Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології// Матеріали навчально-методичної конференції – Чернівці, 2012. – с. 34.

Максименко С.Д.,  Вітенко І.С., Марков С.Л., Зорій Н.І.  Загальна психологія. Програма для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації (медико-психологічний факультет) за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”. – Київ, 2001. – 26 с.

Маноха І.П., Марков С.Л., Історія психології. Зорій Н.І.  Програма для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації (медико-психологічний факультет) за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”. – Київ, 2001. – 15 с.

Максименко С.Д., Зорій Н.І., Пендерецька О.М. Психологія особистості та індивідуальних відмінностей. Програма для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації (медико-психологічний факультет) за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”. – Київ, 2001. – 16с. 

Максименко С.Д., Вітенко І.С., Зорій Н.І. Пендерецька О.М. Вікова та педагогічна психологія. Програма для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації (медико-психологічний факультет) за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”. – Київ, 2001. – 15с.

Максименко С.Д.,Орбан-Лембрик О.Е., Марков С.Л., Зорій Н.І.  Соціальна психологія. Програма для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації (медико-психологічний факультет) за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”. – Київ, 2001. – 18с.

Зорій Н.І., Пендерецька О.М., Осипенко В.А. Тілесно-орієнтована психологія. Програма навчальної дисципліни (курс за вибором)  для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації спеціальність: 7.110110  «Медична психологія». – м. Київ, 2008р. –  14 с.

Зорій Н.І., Тимофієва М.П. Психологія обдарованості. Програма навчальної дисципліни (курс за вибором) для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, спеціальність 7.110110 "Медична психологія". – К., 2008. – 12 с.

Максименко С.Д., Зорій Н.І. Пендерецька О.М. Основи психотренінгу. Програма навчальної дисципліни (курс за вибором) для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, спеціальність 7.110110 "Медична психологія". – К., 2008. – 14 с.

Максименко С.Д., Зорій Н.І. Зінзюк Л.А. Експериментальна психологія та психодіагностика. Програма навчальної дисципліни (курс за вибором) для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, спеціальність 7.110110 "Медична психологія". – К., 2008. – 24 с.

Шинкарюк А.І., Зорій Н.І. Зінзюк Л.А.  Психомоторика. Програма навчальної дисципліни (курс за вибором) для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, спеціальність 7.110110 "Медична психологія". – К., 2008. – 14 с.

 

Тематика публікацій, присвячених вихованню у вищій школі

 

Зорій Н.І. Сучасні проблеми діяльності органів студентського самоврядування. -  Формування національних загальнолюдських ціннісних орієнтацій студентської молоді// Матеріали міжнародної практичної конференції . Тези доповідей. 11-12 грудня 2002. – Київський національний торговельно-економічний університет, 2003. - С.176-182.

Зорій Н.І. Психолого-педагогічні особливості виховання у вищій школі // Збірник наукових праць «Регіональний вимір сенситивності механізмів управління: правовий, фінансово-економічний, психологічний аспекти». – Чернівці: Букрек, 2010. – С. 282-286.

Зорій Н.І. Шляхи реалізації концепції виховної роботи у вищому навчальному закладі// Матеріали сьомих Ірпінських міжнародних педагогічних читань на тему: Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому навчальному закладі освіти 14-15 травня 2009 року. Частина 1. – Ірпінь, 2009. – С. 231-233.

Зорій Н.І. Соціалізація як фактор формування та виховання особистості// Вісник ЧНУ імені Ю. Федьковича. «Педагогіка. Психологія». – Чернівці, 2010. – С.39-42.

Зорій Н.І. Реалізація концепції виховної роботи у Буковинському державному медичному університеті/ /Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті Європейської освітньої інтеграції//Матеріали навчально-наукової конференції. ­– Чернівці, 2009. – 192 с. – С. 70.

Зорій Н.І. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця в галузі медицини та фармації//Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті європейської освітньої інтеграції: Матеріали навчально-наукової конференції. – Чернівці, 2009. – С.30.

Зорій Н.І. Актуальні проблеми виховання у вищій школі//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління організацією навчально-виховного процесу  в середній і вищій школі», присвяченої пам’яті А.С. Макаренко// Зб. наук.ст. . – Полтава. – 2012. С.54-55.

 

Вітчизняні статті 

1. Тимофієва М.П., Ломакіна Ю.В., Зорій Н.І., Федонюк Л.Я. Павлюк О.І., Яковець К.І., Щудрова Т.С. Про-екологічне виховання студентів-медиків в освітньому просторі / Буковинський медичний вісник. Т.24, № 1 (93). С. 213-221. DOI: 10.24061/2413-0737. XXIV.1.93.2020.29

2. Зорій Н. І. Особливості формування освітнього простору сучасного суспільства в контексті духовності. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Вип. 37 (3). Том ІІ (22). 2017.

С. 25-33.

3. Зорій Н. І. Національна ідентичність як один із шляхів набуття цілісності особистості. Збірник матеріалів ІІ науково-практичної конференції «Революція гідності. Три року по тому». 2017. С. 32-39.

4. Зорій Н. І., Жуковська А. О. Філософсько-гуманітарні читання. Збірка наукових праць за результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Духовність та милосердя в сучасній медичній практиці» з нагоди 140-річчя від дня народження

В.Ф. Войно-Ясенецкого. Дніпро, 2017. Вип. 4. С. 228-235.

5. Зорій Н. І., Жуковська А. О. Історичні віхи становлення студентського самоврядування у Буковинському державному медичному університеті. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Чернівці-Сучава: БДМУ. 2017. № 4.

С. 48-53.

Закордонні статті

1. Зорій Н.І. Особливості вивчення соціальної перцепції в соціальній психології. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. 2015. № 1 (5). C. 43-36.

2. Зорій Н. І. Соціально-філософські аспекти гештальт-психології. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. 2015.

3. Зорій Н. І. Posttraumatic Stress Disorder: adults, children and families in a war situation – international scientific and practical \ edit.: I. Manokha, H. Sobchuk. Vol. II. Warsava-Kyiv PAN – Gnosis, 2018. 634 р. / Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни. Міжнародне науково-практичне видання / під ред..: І. Маноха, Г.Собчук. Варшава-Київ: ПАН–Гнозис, 2018. Т. 2. С. 34-41.

Вітчизняні тези

1. Зорій Н. І. Соціально-психологічні передумови та практичні заходи щодо підвищення мотивації до професії медика. Матеріали 97-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». 2016. С. 333-334.

2. Зорій Н. І. Філософсько-психологічні проблеми виховання особистості студента в умовах кризи вищої освіти. Матеріали 98-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (13, 15, 20 лютого 2017 року, Чернівці). 2017. C. 335-336.

3. Зорій Н. І., Вакарюк О. В., Головко В. М. Естетичне виховання студентів у системі вищих навчальних закладів України. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Студентське самоврядування та його роль у формуванні гуманістичних цінностей». 2017.

4. Зорій Н. І., Закрутько А. О. Студентське самоврядування як спосіб життя. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Студентське самоврядування та його роль у формуванні гуманістичних цінностей». 2017.

5. Зорій Н. І., Мафтичук Б. Р. Чому українські студенти навчаються за кордоном. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Студентське самоврядування та його роль у формуванні гуманістичних цінностей». 2017.

6. Зорій Н. І., Мігальчан І. О. Біоетика в контексті формування загальнолюдських цінностей. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Студентське самоврядування та його роль у формуванні гуманістичних цінностей». 2017.

7. Зорій Н. І. Кредитно-модульна система та пріоритети розвитку сучасної вищої освіти в Україні. «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології»: матеріали навчально-методичної конференції (Чернівці, 19 квітня 2017 р.). Чернівці, 2017.

8. Зорій Н. І. Історико-філософські аспекти розвитку біоетики як напрямку клінічної практики. Гуманітарні виміри трансформації сучасної вищої медичної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ: Вид-во НМУ імені О. О.Богомольця, 2018. С. 47.

9. Зорій Н. І. Особливості наукового пізнання в соціальній психології. Актуальні питання психотерапії та психології: збірник матеріалів XXIV науково-практичної конференції з міжнародною участю. Чернівці, 2018. С.57-62.

10. Зорій Н. І., Плантус І. В. Формування соціальних цінностей студентської молоді в українському суспільстві. Академічна доброчесність студента як чинник формування громадянського суспільства: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (1-2 березня 2018 року, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»). Чернівці, БДМУ, 2018. С. 34.

11. Зорій Н. І., Варонюк К. О. Волонтерство як інститут громадянської активності в Україні. Академічна доброчесність студента як чинник формування громадянського суспільства: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (1-2 березня 2018 року, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»). Чернівці, БДМУ, 2018. С. 107.

12. Зорій Н. І., Рибарчук А. В. Розвиток волонтерського руху – шлях до громадянського суспільства. Академічна доброчесність студента як чинник формування громадянського суспільства: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (1-2 березня 2018 року, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»). Чернівці, БДМУ, 2018. С.130-131.

13. Зорій Н. І., Кміть Н. І. Нормативно-правові та моральні аспекти лікарської таємниці в онкології. Академічна доброчесність студента як чинник формування громадянського суспільства: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (1-2 березня 2018 року, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»). Чернівці, БДМУ, 2018. С.156-158.

14. Зорій Н.І. Актуальні питання суспільно-гуманітарних наук та історії медицини: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 2018. С. 72-73.

15. Зорій Н.І. Міжнародний досвід впровадження академічної доброчесності в системі вищої освіти. 100 – підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» присвяченої 75-річчю БДМУ (м. Чернівці, 11,13,18 лютого 2019 р.). Медуніверситет, 2019. С. 455-456.

16. Александрова А.С., Зорій Н.І. Гуманізація медицини та формування професійної компетентності сучасного лікаря. IV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури», 14-15 березня 2019 року. Чернівці, БДМУ, 2019. С. 74-76.

17. Турич В.С., Зорій Н.І. Формування академічної культури в українському освітньому просторі. IV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури», 14-15 березня 2019 року. Чернівці, БДМУ, 2019. С. 53-54.

18. Зорій Н.І. Мистецька діяльність народного аматорського ансамблю пісні і танцю «Трембіта» Буковинського державного медичного університету. ІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті засновника кафедри музики ЧНУ імені Ю. Федьковича Андрія Кушніренка. Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2019. С. 15-18.

19. Доц. Зорій Н. І., викл. Осипенко В. А. Дослідження національної ідентичності студентської молоді. Фаховий збірник наукових праць за результатами роботи Краківського етапу EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY – 2020 // ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми емпіричних досліджень у психології, педагогіці та гуманітарних науках».

C. 162-171.