Фінк Богдана Василівна

Народилася 21 липня 1983 р. у м. Чернівці. Після закінчення Приватної ЗОШ «Надія» у 2001 році вступила на філософсько-теологічний факультет ЧДУ. За роки навчання брала участь у студентських науково-практичних конференціях. Після закінчення університету отримала диплом із відзнакою. З 2006 р. працювала асистентом кафедри філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2007 р. вступила до аспірантури ЧНУ. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 09.00.09 – філософія науки на тему: «Інтегративні процеси в науці: потенціал і форми актуалізації» (науковий керівник – проф. Марчук М. Г.). З 2010 р. працює асистентом кафедри філософії ЧНУ. Виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д76.051.08 із захисту докторських і кандидатських дисертацій. З 2016 р. працює за сумісництвом на кафедрі психології та філософії Вищого державного навчального закладу України „Буковинський державний медичний університет”.

Тематика наукових досліджень: 

Філософія науки, соціальна філософія, російська філософія, філософія мови.

Курси, що читає: 

Філософія, основи філософської творчості (лекції), соціальна філософія, інтеграційні процеси в науці.

Монографія

Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання : колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. М.П. Тимофієва. Чернівці: Технодрук, 2020. 226 с. 

Праці: 

1. Аксіологічні передумови єдності світу людини і світу природи в науковому пізнанні // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Випуск 346-347. Філософія. – Чернівці, 2007. – С.88-92.

2. Інтеграція науки і релігії в контексті демаркації наукового і позанаукового знання // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Випуск 389-390. Філософія. – Чернівці, 2008. – С.143-145.

3. Трансформація ідеалів науки як передумова міждисциплінарного синтезу // Науковий вісник «Філософія». Збірник наукових праць. Випуск 412-413. Чернівці, 2008 – С.115-118.

4. Специфіка інтегративних процесів у науці в контексті класичної методології // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Випуск 462-463. Філософія. – Чернівці, 2009. – С.103-107.

5. Когнітивна сутність науки і ціннісні критерії гуманітарного знання // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 466-467. Філософія. – Чернівці, 2009. – С.180-184.

6. Проблема гетерогенності та міждисциплінарності в умовах постнекласичної науки // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслів-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Г..Сковороди»: Збірник наукових праць. –Переяслав-Хмельницький, 2009. – Випуск 18. – С.291-296.

7. Інтегративний потенціал некласичної методології науки // Мультиверсум. Філософський альманах. – Випуск 6 (94). – К., 2010. – С.145-154.

8. Інтегративні процеси у постнекласичній науці // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 534-535. Філософія. – Чернівці, 2011. – С.100-104.

9. Синтез наук як умова становлення системи сучасного наукового знання // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 563-564. Філософія. – Чернівці, 2011. – С.35-39.

10. The Integral Potential of Post-Non-Classical Methodology of Science // Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми. Матеріали Міжнародної наукової конференції 7-8 жовтня 2011 р. – Чернівці, 2011. – С.229-230.

11. The Image of Family in Postmodern Society: Religious and Scientific Approaches // Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – №2 (6). – С.12-16.

12. Лінгвістична парадигма в структурі гуманітарно-наукової методології // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 621-622. Філософія. – Чернівці, 2012. – С.59-65 (у співавторстві).

13. Лінгвістична парадигма в структурі гуманітарно-наукової методології // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 621-622. Філософія. – Чернівці, 2012. – С.59-65 (у співавторстві)

14. Гуманітарні виміри лінгвістичної парадигми наукового знання // Наука ХХІ століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта. Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції (18-19 жовтня 2012 р.)., м. Суми –

С.44-46 с. (у співавторстві).

15. Manchul B. J.Ortega y Gasset Phenomenon of Crisis and Emergence of the Mass-Man // Матеріали 101-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці, 10, 12, 17 лютого). – С. 401.