Павлюк Олеся Ігорівна

2010 року закінчила факультет історії, політології та міжнародних  відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, магістр міжнародних відносин, перекладач.

З 2013 р. – викладач кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету

2014 р. здобула другу вищу освіту на факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи Чернівецького                             національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність: психологія.

В даний час на кафедрі викладає навчальні дисципліни «Політологія» та «Історія України», «Основи психології та                 педагогіки» для іноземних студентів.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Зовнішньополітичний курс США щодо Ісламської Республіки Іран: від співробітництва до політики «стримування» при кафедрі міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, науковий керівник: Федуняк С. Г. – проф., док. політ. н.

Коло наукових інтересів: зовнішня політика США, інтереси Сполучених Штатів на Близькому та Середньому Сході,               американська політика економічних обмежень щодо Ірану, самооцінка особистості, комунікативні здібності.

Автор біля 50 наукових статей та публікацій.

Учасник міжнародних навчальних курсів, тренінгів та семінарів в Німеччині, Польщі, Росії, Молдові.

 Список наукових праць:

Монографії

1. Павлюк О. Політика США щодо Ісламської Республіки Іран: від співробітництва до стратегії «стримування» / Олеся Ігорівна Павлюк. – Ченівці: Букрек, 2016. – 232 с.

        2. Психологічні передумови й чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків : колективна монографія / кол. авт. ; гол. ред. А.С. Борисюк. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 224 с.

        3. Psychological features of Individual Self-Identity and Personality Development / Olesia Pavliuk, Maryna Tymofieva // Transformations in Contemporary Society :Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-99-4;рр.288, (р.191-197) ilus., tabs., bibls.

        4.      Борисюк А. С., Зорій Н. І., Тимофієва М. П., Безарова Г. І., Любіна Л. А., Осипенко В. А., Павлюк О. І., Манчул Б.В., Скакун І. О., Пендерецька О. М.. Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний вимір. відп. ред. А. С. Борисюк. – Чернівці: Технодрук, 2018. – 180 с. ISBN 978-617-7611-08-9

        5. Professional Identity and Individual Reflexion in Professional Development of Medical Students / Alla Borysiuk, Olesia Pavliuk, Maryna Tymofieva // Modern Technologies in Management and Social Sphere Development. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; Р. 8-17. ISBN 978-83-946765-5-1; pp. 495, illus., tabs., bibls.

        6. Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. М.П. Тимофієва. Чернівці: Технодрук, 2020. 226 с.

 Навчальні та навчально-методичні посібники

1.      Психологія: тестові завдання / кол. авт. ; відп. ред. А.С. Борисюк. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 180 с.

2.      Тимофієва М. П., Павлюк О. І. Я-концепція у становленні особистості: цикл тренінгових вправ: навчально-методичний посібник / Укл.: Тимофієва М. П., Павлюк О. І., Чернівці : Технодрук, 2018. – 106 с.

3.      Психологія спілкування: навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти України / кол. Авторів: Тимофієва М.П., Борисюк А.С., Павлюк О.І.  Чернівці: Технодрук, 2018.  104 с.

4.      Теорія виховання. Тестові завдання. Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти України / Укл. Борисюк А. С., Тимофієва М. П., Павлюк О. І. Чернівці: Технодрук, 2018. 63с.

5. Соціологія. Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра / А. Я. Слубська, М. П. Тимофієва, О. І. Павлюк, В. А. Осипенко. Чернівці: Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», 2020. 148 с.

            Статті у наукометричних базах Scopus та Web of Science

1.      Individual psychological and gender peculiarities of patients with liver cirrhosis/ Kristina A. Chympoi, Alla S. Borysiuk, Maryna P. Tymofieva, Olesia I. Pavliuk, Svitlana P. Melnychuk, Tamara H. Kopchuk. Archives of the Balkan Medical Union. March 2019. Vol. 54. N 1. Pp. 115-123. https://umbalk.org/wp-content/uploads/2019/03/16.INDIVIDUAL-PSYCHOLOGICAL-AND-GENDER.pdf

Статті у фахових та закордонних виданнях

1.      Tymofieva M. P., Pavliuk O. I. The Technology of Communicative Competence Development of Family Doctors in the Process of Training // Central European Journal for Science and Research. –  Praha.  – Р. 44-51.

2.      Pavliuk O., Tymofieva M. Psychological Peculiarities Of Communicative Skills In Adolescence // International scientific periodical journal “The Unity of Science”. – Vienna, 2016 – February. – p. 55-58. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B_zpPZmAfUquWW5nbzZwc2U4N2c/view?usp=sharing

3.      Pavliuk O., Siwkowska A. The Neuropsychologycal Methods of O. Luria: the Case Study Approach // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний  українсько-румунський науковий журнал // Current issues of Social studies and Histori of Medicine. Joint Ukraine-Romanian scientific jornal / Редколегія : Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей.  – Чернівці-Сучава : БДМУ, 2016.

4.      Pavliuk O. The Evolution of Bilateral Relations between the US and Iran during Iran-Iraq war (1980-1988) [Електронний ресурс]// Studia Humanitatis – 2016. – №3. – Режим доступу:  http://st-hum.ru/keywords/bilateral-relations-us-iran

5.      Павлюк О. Політика США щодо Ісламської Республіки Іран під час діяльності адміністрації Р. Рейгана [Електронний ресурс] // Європейські історичні студії. – 2016. – № 4. – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua/olesya-pavlyuk-polityka-ssha-shhodo-islamskoyi-respubliky-iran-pid-chas-diyalnosti-administratsiyi-r-rejgana/

6.      Павлюк О. Еволюція двосторонніх відносин США та Ісламської республіки Іран за адміністрації Р. Ніксона: реалізація концепції «двох опор» // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Політичні науки – 2016 - http://jvestnik-politology.donnu.edu.ua/article/view/3948/3981

7.      Pavliuk O. Conceptual Approaches of U.S. Policy towards the Persian Gulf Countries on the Example of the Relations with Iran // Політичне життя. – 2017. – №1-2. – С. 101-107

8.      Pavliuk O. The Relationship between the United States and Iran during Jimmy Carter Presidency // SWorld Journal. – Scientific World, 2016. – Issue №11, Vol.18. November 2016. - http://www.sworld.com.ua/e-journal/j1118.pdf

9.      The Philosophical Examination of War: Origins of the Concept // Studia Humanitatis- 2017, №1 - http://st-hum.ru/content/pavliuk-oi-philosophical-examination-war-origins-concept

10.  Павлюк О. Дослідження концепцій війни у західній та вітчизняній філософській думці // Nauka i Studia. – N12 (173). – 2017. – C. 28-36

11.  Павлюк О. Політика Дж. Буша-ст. на Середньому Сході крізь призму «конструктивної взаємодії» США з Іраком // Central European Journal for Science and Research. 2018. №4. С. 78-81

12.  Павлюк О. Політика Дж. Буша-ст щодо врегулювання кризи взаємин США з Іраном після завершення холодної війни // Nauka i Studia. 2018. №9. С 98-103

13.  Павлюк О. Ініціативи Дж. Буша-ст щодо врегулювання двосторонніх відносин США з Іраном та криза заручників у Лівані 1991 р. // Політичне життя. – 2018. – №4. – С. 107-113.

14.  Павлюк О., Тимофієва М. П. Психологічні особливості формування та розвитку самооцінки особистості у студентському віці // Теорія і практика сучасної психології. – 2018. – №3. – 248-253

15.  Борисюк А.С., Тимофієва М.П., Павлюк О.І., Міхєєв А.О. Причини виникнення та особливості перебігу внутрішньо особистісного конфлікту у студентів-медиків // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск 1. Київ– Ніжин. Видавництво « ПП Лисенко М.М.». – 2018. – Вип.1.  – С. 54-66

            16. Ломакіна Ю.В., Тимофієва М.П., Зорій Н.І., Федонюк Л.Я. Павлюк О.І., Яковець К.І., Щудрова Т.С. Про-екологічне виховання                         студентів-медиків в освітньому просторі / Буковинський медичний вісник. Т.24, № 1 (93). С. 213-221. DOI: 10.24061/2413-                                        0737. XXIV.1.93.2020.29

                                                                                                     Матеріали конференцій та семінарів

1.      Pavliuk O. Effective Local Government and Decentralization of Power – the Key to Student Government in Ukraine // Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених Формування громадянської позиції в системі органів студентського самоврядування: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених 3-4 березня 2016 року вищий державний навчальний залад України «Буковинський державний медичний університет». – Чернівці, БДМУ, 2016. – С. 25-26;

2.      Павлюк О., Данильчак С. Вплив громадських організацій на розвиток студентського самоврядування // Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених Формування громадянської позиції в системі органів студентського самоврядування: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених 3-4 березня 2016 року вищий державний навчальний залад України «Буковинський державний медичний університет». – Чернівці, БДМУ, 2016. – С. 134-135;

3.      Павлюк О., Гуменюк А. Роль вищих навчальних закладів у формуванні громадянської позиції студентської молоді // Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених Формування громадянської позиції в системі органів студентського самоврядування: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених 3-4 березня 2016 року вищий державний навчальний залад України «Буковинський державний медичний університет». – Чернівці, БДМУ, 2016. – С. 50-51;

4.      Pavliuk Olesia, Gavinska Yana Characteristic of Civil Position and the Levels of Its Expression in the Student Age // Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених Формування громадянської позиції в системі органів студентського самоврядування: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених 3-4 березня 2016 року вищий державний навчальний залад України «Буковинський державний медичний університет». – Чернівці, БДМУ, 2016. – С. 26-27.

5.      Павлюк О. Роль комунікативних здібностей у розвитку самоутвердження та самоактуалізації студентів під час навчання // Збірник матеріалів навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології» (Чернівці, 20 квітня 2016 р.). – Чернівці, 2016. – С.167-168;

6.      Pavliuk O. The Imposition of International Sanctions against Russia on the Example of the US Containment Policy toward Iran // 97–а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу БДМУ «Актуальні питання філології та соціально-гуманітарних наук»;

7.      Павлюк О. І., Баранецька О. М. Геополітичний вимір російсько-українського конфлікту // Матеріали IIІ міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів та молодих вчених.-Чернівці, 2016. – «Хист» 2016. – вип. 18 – С. 505;

8.      Павлюк О. І. Бранашко А. Є. Патріотичне виховання у вищій школі: формування соціальної свідомості молоді в умовах війни в Україні // Матеріали IIІ міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів та молодих вчених.-Чернівці, 2016. – «Хист» 2016. – вип. 18 – С. 506;

9.      Павлюк О. І. Жуківська О. Д. Перспективи розвитку україно-російських відносин після анексії Криму 2014 року // Матеріали IIІ міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів та молодих вчених.-Чернівці, 2016. – «Хист» 2016;

10.  Tymofieva M.P., Pavliuk O.І., Liubina L.А., Lomakina U.V. Psychological Features of Feedback as a Process Of Interactive Teaching // Materials of the XII International Scientific and Practical Conference “Trends of Modern Science” - May 30 - June 7, 2016 Volume 19. Psychology and Sociology. Sheffield. Science and education LTD - p. 58-61. http://www.ukrnauka.ru/2016_TSN/2016-06-02_A4_tom-19.pdf;

11.  Pavliuk O. The Research of the Dynamics of Student Self-esteem during Study // International Scientific-Practical Conference „Actual Questions and Problems of Development of Social Science“: Conference Proceedings, June 28-30? 2016. Kielce: Holy Cross University, 2016. – Р. 75-78.

12.  Павлюк О. American Policy toward Iran as strategy to contain Russian Federation // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Чернівці, 25 листопада 2016 р. – Чернівці, 2016. – С. 80-83

13.   Павлюк О. Антропний принцип і філософські тлумачення поняття «війни» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Антропний принцип в контексті актуальних проблем філософії науки» 15 – 16 грудня 2016 року, м. Львів. – С. 180-183

14.  Павлюк О. Еволюція російської політики щодо України // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції регіональної співпраці: україно-румуно-молдовський вимір” 25-26 травня 2017 р., Чернівці.

15.  Павлюк О. Системний підхід до використання інтерактивних методів навчання як фактор досягнення якості освіти // Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції (Чернівці, 19 квітня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – 581 с. (С.527-528)

16.  Pavliuk O. The U.S. Policy towards Iran: Containment Options // Матеріали 98-ї підсумкової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці, 13, 15, 20 лютого 2017 р.) Чернівці: Медуніверситет, 2017.  С. 345-346.

17.  Pavliuk O., Malysh N. Structure of Crisis Situations Experience in the Personal Development of Students // II Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Студентське самоврядування та його роль у формуванні гуманістичних цінностей», 2-3 березня 2017 року.

18.  Pavliuk O., Myhailova A. The Difficuties of Overcoming Crises of Professional Formation of Young People // Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих вчених «Новітні тенденції в медицині та фармації, BIMCO 2017» .

19.  Павлюк О., Белозьорова А. Особливості переживання кризових ситуацій у розвитку особистості // Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих вчених «Новітні тенденції в медицині та фармації, BIMCO 2017» .

20.  Pavliuk O. I. Specific Characteristics оf Personal Crisis Experience оf Student Age. Матеріали 99-ї підсумкової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці, 12, 14, 19 лютого 2018 р.) Чернівці: Медуніверситет, 2018.  С.

21.  Павлюк О. І. Концепція «культурного шоку» та проблема адаптації іноземних студентів до нового культурного середовища / Актуальні  питання  вищої  медичної  та  фармацевтичної  освіти:  досвід, проблеми,  інновації  та  сучасні  технології:  Матеріали  навчально-методичної конф. (Чернівці, 18 квітня 2018 р.). 2018. С. 424-426

22.  Pavliuk O. I. The Concept of Culture Shock and the Problem of Foreign Students Adaptation to a New Cultural Environment. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Академічна доброчесність студента як чинник формування громадянського суспільства», 1-2 березня 2017 року. Чернівці: Медуніверситет, 2018.  С. 6-8

23.  Павлюк О. І. Самовизначення як аспект процесу професійного становлення особистості під час навчання /Матеріали ХХІV Науково-практичній конференції УСП з міжнародною участю «Актуальні питання психотерапії та психології», 29-30 червня - 01 липня 2018 року, м. Чернівці. Чернівці, 2018. С.121-125

24.  Павлюк О. І. Акультурація та її вплив на соціокультурну адаптацію мігрантів. Матеріали XХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2018) 16-18 травня 2018 р м. Харків. Харків, 2018. С.

25.  Павлюк О. Проблеми адаптації іноземних студентів до нового культурного середовища / Key Issues of Eucation and Science: Development Prospects for Ukraine and Poland - International Multydisciplinary Conference (20-21 July, 2018, Stalowa Wola, Republic of Poland) 2018. P. 141-143

26.  Tiasko V., Pavliuk O. Higher Educational Establishment as a leading factor in the socialization of the student's individual as a specialist. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури». 14-15 березня 2019 року. Чернівці: Медуніверситет, 2019. С. 69-70

27.  Balitska D., Pavliuk O. Social and Psychological Mechanisms of Socialization of Students in Higher Educational Establishment. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури». 14-15 березня 2019 року. Чернівці: Медуніверситет, 2019. С.60-61

28.  Yenakaki M., Pavliuk O. Student self-government as an important means of formation of civic consciousness and social activity. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури». 14-15 березня 2019 року. Чернівці: Медуніверситет, 2019. С.9-10

29.  Perchyk M., Pavliuk O. Shortcomings in the work of self-government bodies in the higher educational institutions. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури». 14-15 березня 2019 року. Чернівці: Медуніверситет, 2019. С.6-8

30.  Choudhary L., Pavliuk O. Motivation as a key factor to increase productivity of studying: suggestions of improvement. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури». 14-15 березня 2019 року. Чернівці: Медуніверситет, 2019. С.61-62

31.  Singh S., Pavliuk O. Readiness for reflexive activity as a guarantee of  professional development of a specialist. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури». 14-15 березня 2019 року. Чернівці: Медуніверситет, 2019 С. 67-68

32.  Sukumaran A., Pavliuk O. Difference of major attributes of motivation goal theory and theories of intelligence during studying. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури». 14-15 березня 2019 року. Чернівці: Медуніверситет, 2019. С.68-69

33.  Sharma N., Pavliuk O.  Study abroad: rich cultural experience and transformational learning. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури». 14-15 березня 2019 року. Чернівці: Медуніверситет, 2019. С.65-67

34.  Choudhary L., Pavliuk O. Process and environment as key components impacting student motivation. Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених, BIMCO 2-5 квітня 2019. Чернівці: Медуніверситет, 2019. С. 27

35.  Sukumaran A., Pavliuk O. Comparing theories related to motivation: goal theory and theories of intelligence. Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених, BIMCO 2-5 квітня 2019. Чернівці: Медуніверситет, 2019.  С.129

36.     Sharma N., Pavliuk O.  The study of abroad experience as a novel approach to transformational learning of students. Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених, BIMCO 2-5 квітня 2019. Чернівці: Медуніверситет, 2019.  С. 128

37.  Pavliuk О. І. The Process of Socialization as a Component of the Pedagogical Process in Higher Educational Establishment/ Актуальні  питання  вищої  медичної  та  фармацевтичної  освіти:  досвід, проблеми,  інновації  та  сучасні  технології:  Матеріали  навчально-методичної конф. (Чернівці, 17 квітня 2019 р.). 2019. С. 197-198.

38.  Pavliuk O. I. Interiorization of Social Ideals as a Mechanism of Socialization of Students in Higher Educational Establishment / International Scientific and Practical Conference “The Impact of Scientific Achievements in the Educational Space on the Development of Modern Society” (Vilnius, Lithuania, April 26-27, 2019). 2019.

            39. Shah Dhruvil, Pavliuk O. Comparing major attributes of motivation theories: Choice Theory and Self-determination Theory. Збірник                             матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених, BIMCO 7-8 квітня 2020.                             Чернівці: Медуніверситет, 2020. С. 31-32

            40. Shruti Saraswat, Pavliuk Olesia The role of active strategies of coping with stressful situations experienced by students. Збірник матеріалів                 Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених, BIMCO 7-8 квітня 2020. Чернівці:                             Медуніверситет, 2020. С.46-47

            41. Vashisth Asmita, Pavliuk Olesia Stress Coping Strategies among Students in Higher Educational Establishments. Збірник матеріалів                             Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених, BIMCO 7-8 квітня 2020. Чернівці:                             Медуніверситет, 2020. С.231-232

            42. Rathore Keshav, Pavliuk Olesia Authenticity as a resource for proactive copying with stress in student life. Збірник матеріалів Буковинського               міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених, BIMCO 7-8 квітня 2020. Чернівці: Медуніверситет, 2020.                 С. 233-234

            43. Sharma Kirti, Pavliuk Olesia The Feeling of Coherence as a Resource for Proactive Coping. Збірник матеріалів Буковинського                                     міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених, BIMCO 7-8 квітня 2020. Чернівці: Медуніверситет, 2020.                 С.48-49

            44. Sharma Kirti, Pavliuk Olesia Model of proactive coping formation based on a sense of coherence. Матеріали V Міжнародної науково-                        практичної конференції студентів та молодих учених «Мотивація в системі академічної доброчесності». 4-5 травня 2020 року. Чернівці:                 Медуніверситет, 2020. С. 188-189

            45. Shah Dhruvil, Pavliuk O. Similarities and Difference of Major Attributes of Motivation Choice Theory and Self-determination Theory.                         Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Мотивація в системі академічної                                     доброчесності». 4-5 травня 2020 року. Чернівці: Медуніверситет, 2020. С. 79-80

            46. Rathore Keshav, Pavliuk O. Proactive copying theory and authenticity as a resource. Матеріали V Міжнародної науково-практичної                         конференції студентів та молодих учених «Мотивація в системі академічної доброчесності». 4-5 травня 2020 року. Чернівці:                                     Медуніверситет, 2020. С. 190-191

            47. Ashish Dabas, Pavliuk Olesia Motivational strategies and their impact on productivity in educational system. Матеріали V Міжнародної                     науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Мотивація в системі академічної доброчесності». 4-5 травня 2020 року.                 Чернівці: Медуніверситет, 2020. С. 77-78

            48. Gunjan Dhanerwal, Pavliuk Olesia Student Self-government as an Effective Means of Education and Involvement in Civic Engagement.                         Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Мотивація в системі академічної                                     доброчесності». 4-5 травня 2020 року. Чернівці: Медуніверситет, 2020. С. 61-62

            49. Vashisth Asmita, Pavliuk Olesia Research of Coping Resources and their role in proactive behavior. Матеріали V Міжнародної науково-                    практичної конференції студентів та молодих учених «Мотивація в системі академічної доброчесності». 4-5 травня 2020 року. Чернівці:                 Медуніверситет, 2020. С. 63-64

            50. Shruti Saraswat, Pavliuk O. Psychological determination of stress and its сoping strategies among students. Матеріали V Міжнародної                         науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Мотивація в системі академічної доброчесності». 4-5 травня 2020 року.                 Чернівці: Медуніверситет, 2020. С. 65-66

           51. Pavliuk O. I. Social and Psychological Mechanisms of Socialization of Students in Higher Educational Establishment Матеріали 101-ї                         підсумкової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський                         державний медичний університет» (м. Чернівці, 11, 13, 18 лютого 2020 р.) Чернівці: Медуніверситет, 2020. С.464-465

            52. Pavliuk O. I. Stress coping strategies among students during studying in higher educational establishments. Актуальні питання вищої                          медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: Матеріали навчально-методичної конф. (Чернівці,                17 квітня 2020 р.) Чернівці: Медуніверситет, 2020. С.166