Осипенко Вікторія Анатоліївна

 Список публікацій:

Осипенко В.А. Теоретичні проблеми психологічного дослідження феномену адаптивної поведінки студентів-медиків. - Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Фр.: Вид-во Плай, 2001. – Вип. 6. – ч.2. – С. 229-238.

Осипенко В.А. Поняття адаптації в соціальній психології. -  Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Плай, 2002. – Вип. 7. – ч.1. – С. 154-160.

Осипенко В.А. Соціально-психологічні особливості стресу та його вплив на студентську адаптацію. - Актуальні проблеми психології. – К.: Ін. психології Г.С. Костюка АПН України. – 2002. Т.1. ч.5. – С. 115-122.

Осипенко В.А. Вплив виховання на адаптивну поведінку студентів-медиків. - Матеріали науково-методичної конференції „Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України” 20-22 листопада 2002р. м. Чернівці. – С.54-56.

Осипенко В.А. Соціально-психологічні особливості механізму ідентифікації. - Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарпатського ун-ту, 2003. – Вип.8. – Ч.1. – С.125-130.

Осипенко В.А. Проблеми психологічної адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах. - Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарпатського ун-ту, 2003. – Вип.8. – Ч.2. – С.31-39.

Осипенко В.А. Особливості ціннісних орієнтації студентів-медиків. - Матеріали науково-практичної конференції “Україна наукова 2003”. – Т.6. – Психологія.  – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С.61-63.

Осипенко В.А. Структура особистості студента-медика. - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Україна наукова’2003” 16-20 червня 2003 р. м. Дніпропетровськ – С. 63-65.

Осипенко В.А. Проблема особистісної дезадаптації студентів-медиків до умов навчання у вищому навчальному закладі. - Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції  „Наука і освіта ‘2004”. Т.29. – Психологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.

Осипенко В.А. Саморегуляція як фактор мотивації і організації власної поведінки студентів-медиків. - Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу ‘2004” 1-15 листопада 2004 року – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 59-60.

Осипенко В.А. Особистість студента-медика  в структурі соціальної адаптації. - Використання психолого-педагогічних технологій у процесі підготовки практичних психологів і вчителів: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. –Чернівці: „Рута”, 2004. – С. 51-56.

Осипенко В.А. Теоретичні проблеми дослідження психологічних особливостей студентської дезадаптації. - Динаміка наукових досліджень 2004: Матеріали ІII міжнародної наукової конфе-ренції . – Т.2. – Психологія.  – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С.41-42.

Осипенко В.А. Мотивація та ціннісні  орієнтації в структурі особистості студента-медика. - Збірник “Актуальні проблеми психології” .- Київ, Інститут психології ім. Г.М.Костюка АПН України. - Т.1. - Ч.12. – 2004. - С.107-111.

 Осипенко В.А. Основні причини  студентської дезадаптації та шляхи її подолання. - Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини: Матеріали 85-підсум. наук. конференції, присвяченої 60-річчю БДМА. - Чернівці, БДМА. - 2004. - С.392-394.

 Осипенко В.А. Взаємозв’язок саморегуляції і зовнішньої регуляції як чинник    адаптивної поведінки студентів-медиків. - Збірник наукових праць: філософія, соці-ологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Плай, 2005. – Вип. 10. – Ч.2. – С.132-142.

 Осипенко В.А. Основні причини студентської дезадаптації та шляхи її подолання. - Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Підготовка лікарів-психологів: сучасний стан, перспективи, тенденції” 13-14 травня 2005 року – Чернівці, 2005.-С.184-186.

 Осипенко В.А. Аналіз емпіричного дослідження адаптивної поведінки студентів-медиків. - Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні наукові досягнення – 2006”. Том 13. Медицина. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006

Тілесно-орієнтована психологія. Програма навчальної дисципліни  для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Спеціальність: 7.110110  «Медична психологія».- Автори:  доц. Зорій Н.І., викл. Пендерецька О.М., викл. Осипенко В.А.; м. Київ, 2008р.- 22с.

Осипенко В.А. Дослідження психічного здоров'я як чинника студентської адаптації.- Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. 2008. №1.- 156с.- С.73-82.

Осипенко В.А., Пендерецька О.М. Ставлення до психологічного здоров’я як чинника  успішної          адаптації студентської молоді. - Матеріали Міжнародної конференції "Методологія та технології практичної психології в системі вищої освіти"., Інститут педагогіки ім. М. Драгоманова (10-11 квітня 2009 р., м. Київ).- С.322-329.

Осипенко В.А. Критерії вибору моделі адаптивної поведінки.- Збірник Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви" (14-16 травня 2009р., м. Чернівці).-С 114-117.

 Осипенко В.А. Дослідження психічного здоров'я як чинника студентської адаптації. - Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. 2008. №1.- 156с.- С.73-82.

Осипенко В.А. Взаимосвязь саморегуляции и мотивации поведения студентов-медиков.- Материалы IV Межвузовской научно-практической конференции

«Социальная психология сегодня: наука и практика» (грудень 2008р., м. Санкт-  Петербург) www.conferencii.ru/info/id/32003.

Осипенко В.А. Критерії вибору моделі адаптивної поведінки. - Збірник Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви" (14-16 травня 2009р., м. Чернівці).С.14-17.

Осипенко В.А. Структурирование механизмов адаптации. - Материалы Международной научной конференции "Ананьевские чтения – 2009", "Современная психология: методология, парадигмы, теории " (октябрь 2009г., г. Санкт-Петербург)htpp://fiogiston.ru/articles/social.

Монографії

1. Формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я сільської молоді: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. Н. І. Зорій. Чернівці: Технодрук, 2015. 228 с.

2. Психологічні передумови й чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків / кол. авт.; відп. ред. А. С. Борисюк. Чернівці: Технодрук, 2016. 224 с.

3. Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний вимір: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. А. С. Борисюк. Чернівці: Технодрук, 2018. 180 с.

4. Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. М.П. Тимофієва. Чернівці: Технодрук, 2020. 226 с.   

 Вітчизняні статті

1. Осипенко В. А. Соціально-психологічні чинники адаптації студентів-медиків (іноземних громадян). Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2015.

2. Любіна Л. А. Осипенко В. А. Соціально-психологічні чинники суїцидальної спрямованості підлітків. Погляд. 2017. № 8. С. 5.

3. Осипенко В. А. Теоретичний аналіз адаптації особистості до умов кризи. Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля МОН України. № 3(44). 2017.

4. Любіна Л. А., Тимофієва М. П., Осипенко В. А. Емоційна компетентність як показник психологічного здоров’я особистості майбутніх лікарів. Психологічний часопис. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України. 2018. N 5. Вип. 15. С. 81-97.

5. Осипенко В. А. Звернутися по допомогу не означає бути слабким, це означає подбати про себе. Для Вашого здоров’я. 2018. № 2. С. 3.

6. Любіна Л. А., Осипенко В. А. До питання прийняття етичного вибору в неоднозначних ситуаціях. Форум психіатрії та психотерапії: збірка статей / Українська Спілка Психотерапевтів. Львів: ПП "Видавництво "БОНА", 2019 с. С. 11-13.

7. Тимофієва М. П., Осипенко В. А. Як потурбуватися про психічне здоров’я у тривожні часи. Блогосфера БДМУ. URL: https://www.bsmu.edu.ua/blog/yak-poturbuvatisya-pro-psihichne-zdorovya-u-trivozhni-chasi/

8. Осипенко В. А. Впливовий АССпект: Як відволікти дитину від ґаджетів. Сайт acc.cv.ua. URL: https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/vplivoviy-asspekt-yak-vidvolikti-ditinu-vid-gadzhetiv-54485

Закордонні статті

1. Осипенко В. А., Пендерецька О. М. Соціально-психологічні чинники формування мотивації до навчальної діяльності майбутніх лікарів. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини // Current issues of Social studies and History of Medicine. 2015. С. 65-69.

2. Осипенко В. А. Теоретичний аналіз адаптації особистості до умов кризи. New Trends of Global scientific ideas.  Geneva (Switzerland). 2016. 

3. Осипенко В. А. Социально-психологические способы формирования адаптивного поведения студентов-медиков. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Серия: Философия. Психология. Социология. Курск: Призма, 2016. № 4 (118). С. 127-129.

4. Liubina L., Osypenko V. Training as the effective technology of medical students’ psychological adaptation for educational environment in higher medical educational establishment. European Humanities Studies: State and Society. 2017. №1. 

Вітчизняні тези

1. Осипенко В. А. Шляхи оптимізації гіпоадаптивної поведінки студентів-медиків. Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення. Матеріали VІІ всеукр. наук.-практ. конф.з міжнар. участю (27-29 травня 2016 року) // упор. Плетка О. Т. Київ-Мелітополь, Університет «Україна». С. 34-35.

2. Осипенко В. А. Тренінгова програма оптимізації адаптивної поведінки студентів-медиків через активізацію їхнього особистісного потенціалу. Матеріали 97-ої підсумкової  наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" (15,17,22 лютого 2016 року). Чернівці: БДМУ. 2016. С. 340-341.

3. Осипенко В. А. Досвід вивчення проблеми кризи як явища та соціально-психологічних особливостей особистості в умовах кризи. Збірник матеріалів 98-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». 2017. C. 338-339.

4. Осипенко В. А. Соціально-психологічні особливості адаптації особистості до кризи. Актуальні питання філології та соціально-гуманітарних наук: матеріали 99-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (12,14,19 лютого 2018 р., м. Чернівці). Чернівці: Медуніверситет, 2018. С. 301.

5. Осипенко В. А. Phenomenon of psychological adaptation of personality to the crisis. Актуальні питання філології та соціально-гуманітарних наук: матеріали 99-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (12,14,19 лютого 2018 р., м. Чернівці). Чернівці: Медуніверситет, 2018. С. 301.

6. Осипенко В. А., Гончарюк М. В. Феномен «лідер думок» як нова модель студентського лідера. Академічна доброчесність студентства як чинник формування громадянського суспільства: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (1 – 2 березня 2018 р., Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»). Чернівці, БДМУ, 2018. 239 с.  

С. 151-153.

7. Осипенко В. А. Використання психодрами в роботі з оптимізації адаптивної поведінки студентів-майбутніх лікарів. Актуальні питання психотерапії та психології: матеріали ХХІV науково-практичної конференції УСП з міжнародною участю (29 червня – 01 липня 2018 р., Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»). Чернівці, БДМУ, 2018. С. 293-294.

8. Osypenko V. A., Oksina N. V. Experience in using the playback-theatre practice in a student’s environment. Актуальні питання психотерапії та психології: матеріали ХХІV науково-практичної конференції УСП з міжнародною участю (29 червня – 01 липня 2018 р., Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»). Чернівці, БДМУ, 2018. С.114-116.

9. Осипенко В. А. Формування комунікативної компетентності студента - майбутнього лікаря. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання суспільно-гуманітарних наук та історії медицини» 11-12 жовтня 2018 року, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». Чернівці, БДМУ, 2018. С. 152-153.

10. Осипенко В.А., Худик Р.Р. Соціально-психологічна компетентність сімейного лікаря. Студентське самоврядування в системі академічної культури Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (14-15 березня 2019 року), Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». Чернівці, БДМУ, 2019 С. 139-140. 

11. Осипенко В.А., Попович А.В. Комунікативна компетентність майбутнього лікаря-психолога. Студентське самоврядування в системі академічної культури Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (14-15 березня 2019 року), Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». Чернівці, БДМУ, 2019. С.125-127. 

12. Осипенко В.А., Грабовець О.С. Особистісно-психологічні особливості комунікативної компетентності. Студентське самоврядування в системі академічної культури Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (14-15 березня 2019 року), Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». Чернівці, БДМУ, 2019. С. 100-101. 

13. Osypenko Victoria, Nana Kwakye Agyemang. Socio-Psychological Competence of a Future Specialist. Студентське самоврядування в системі академічної культури Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (14-15 березня 2019 року)Чернівці, БДМУ, 2019. С. 64-65. 

14. Осипенко В. А., Оксіна Н.В. Використання психодрами в роботі з мультиетнічними групами. Матеріали ХХV науково-практичної конференції УСП «Психотерапія і свобода» (28-30 червня 2019 року), м. Тернопіль, 2019 С.81-85. 

15. Осипенко В. А. Дослідження особливостей адаптації та адаптивних процесів особистості до умов кризи. Матеріали 100-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» присвяченої 75-річчю БДМУ (м. Чернівці, 11, 13, 18 лютого 2018 року м. Чернівці). Чернівці: Медуніверситет, 2019. С.463-464. 

16. Осипенко В. А., Оксіна Н.В. Плейбек як простір розвитку емоційного інтелекту та творчого потенціалу студентської молоді. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні орієнтири мистецької освіти: традиції, досвід, інновації» (4-5 квітня 2019 року, м. Чернівці). Чернівці, 2019. С. 185-188. 

17. Осипенко В. А. Використання сучасних інструментів психотерапевтичного впливу в практичній роботі зі студентами. Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції (Чернівці, 17 квітня 2019 р.). Чернівці, 2019. 579 с. С.192-194. 

18. Осипенко В. А., Оксіна Н.В. Використання рольової гри в процесі навчання студентів-медичних психологів. Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції (Чернівці, 17 квітня 2019 р.). Чернівці, 2019. 579 с. С.194-197.

19. Осипенко В. А. Models of adaptive crisis behavior. Матеріали 101-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (10, 11, 17 лютого 2020 р.). Чернівці: Медуніверситет, 2020. С. 463-464.

20. Доц. Зорій Н. І., викл. Осипенко В. А. Дослідження національної ідентичності студентської молоді. Фаховий збірник наукових праць за результатами роботи Краківського етапу EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY – 2020 // ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми емпіричних досліджень у психології, педагогіці та гуманітарних науках». C. 162-171.

21. Nana Kwakye Agyemang, Osypenko Victoria Сross-border mobility in providing the quality of higher education and student government // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Мотивація в системі академічної доброчесності», с. 112-114. ISBN 978-966-697-864-9

22. Неборак В., Осипенко В. А. Проект «Teddy Bear Hospital»: модель ефективної мотивації в становленні майбутнього лікаря // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Мотивація в системі академічної доброчесності», с. 147-149. ISBN 978-966-697-864-9

23. Гуцуляк А., Осипенко В. А. Можливий варіант вирішення проблем евтаназії в україні та всьому світі // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Мотивація в системі академічної доброчесності», с. 129-130. ISBN 978-966-697-864-9

24. Поліщук Ю., Осипенко В. А. Мотивація студентів до діяльності в ОСС: соціально-психологічні особливості // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Мотивація в системі академічної доброчесності», с. 200-202. ISBN 978-966-697-864-9

25. Кіріліч К. М., Осипенко В. А. Мотивація майбутнього лікаря-психолога в системі академічної доброчесності // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Мотивація в системі академічної доброчесності», с.134-135. ISBN 978-966-697-864-9