Любіна Любов Анатоліївна

Bикладач кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету, науковий кореспондент Інституту психології ім. Г. С. Костюка, арт-терапевт, дитячий та сімейний психолог, член Асоціації дитячих та сімейних психологів Буковини. Коло професійних інтересів: системна сімейна психотерапія, арт-терапія, піскова психотерапія, казкотерапія, гендерна психологія, психологія професійного становлення особистості. Автор близько 30 наукових та методичних праць, співавтор програм навчальних дисциплін «Експериментальна психологія та психодіагностика» та «Психомоторика» для студентів вищих навчальних медичних закладів III–IV рівнів акредитації, що навчаються за спеціальністю «Медична психологія».

2003 р. закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога.

З 2003 р. – викладач кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету.

З 2005 р. – науковий кореспондент лабораторії психології навчання ім. І.О. Синиці Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Тема дисертаційного дослідження: «Гендерні особливості формування професійної компетентності студентів-медиків» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Брала участь у понад 25 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Практикуючий психолог, веде тренінгові групи та індивідуальні консультації з проблем батьківсько-дитячих стосунків. Консультує з проблем дитячої психології. Матеріали представлені у статтях журналістів – Громадсько-політичного тижневика «Доба» («Діти індіго», «Самотність – спосіб пізнати себе», «Інтимні проблеми громадського транспорту»); періодичної газети «Добрий лікар: будьте здорові» («Коли болить душа – страждає наше тіло») та ін.

Сфера наукових та професійних інтересів: гендерна психологія, психологія професійного становлення, сімейна психологія, психологія батьківсько-дитячих стосунків, системно-сімейна психотерапія, психологічне консультування, психотренінг, арт-терапія.

 Список публікацій

1. Зінзюк Л. А. Психологічний аналіз поняття «професійна компетентність» студента-медика в гендерному аспекті / Л. А. Зінзюк // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26. – Том 2. – С.141 – 144.

2. Зінзюк Л. А. Роль гендерних стереотипів у поведінковій моделі студента-медика / Л. А. Зінзюк, В. М. Радчук: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції [«Підготовка лікарів-психологів: сучасний стан, перспективи, тенденції»], (Чернівці, 13-14 травня 2005 р.) / М-во охорони здоров’я України, Буков. держ. мед. ун-т. – Чернівці : Буков. держ. мед. ун-т, 2005. – С.73 – 76.

3. Зінзюк Л. А. Значення дисципліни "Основи психології та педагогіки" у професійній підготовці майбутніх лікарів / А. С. Борисюк, Л. А. Зінзюк: матеріали 41-ї навчально-методичної конференції викладачів буковинського державного медичного університету [«Методичні, педагогічні, психологічні проблеми додипломної та післядипломної підготовки фахівців в контексті інтеграції вищої освіти в Європейський освітній простір»], (Чернівці, 22 березня 2005 р.). – Чернівці: Буков. держ. мед. ун-т, 2005. – С. 9.

4. Зінзюк Л. А. Особливості психологічного дослідження професійних ціннісних орієнтацій студентів-медиків / Л. А. Зінзюк, Н. В. Оксіна // Збірник наукових праць: теоретичні і прикладні проблеми психології. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2006. – №5(16) 2006. – С. 66 – 69.

5. Зінзюк Л. А. Роль професійної мотивації у формуванні особистості лікаря / Л. А.Зінзюк, А. Б. Коваленко: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [„Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін”], (Чернівці, 17-18 травня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, ун-т Економіки та права „Крок” (м. Київ). – Чернівці.: Рута, 2007. – С. 587 – 591.

6. Зінзюк Л. А.Гендерні стереотипи та особливості становлення і самореалізації особистості / Л. А. Зінзюк: матеріали Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів, студентів та аспірантів з питань гендерної рівності в українському суспільстві (Київ, 13-14 травня 2007 р.) / М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Департамент сімейної, гендерної політики та демографічного розвитку. – Київ : М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, 2007. – С.112 – 115.

7. Зінзюк Л. А. Особливості емпіричного дослідження професійної мотивації студентів з сільської місцевості / Л. А. Зінзюк // Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. – Чернівці, 2008. – № 2. – С. 63–72.

8. Зінзюк Л. А. Професійна компетентність як системоутворюючий фактор професійної підготовки фахівця з медицини / Л. А. Зінзюк // Актуальні проблеми психології / За ред. С. Д. Максименка. – К.: Главник, 2008. – Вип. 4. – Том Х. – С. 213 – 220.

9. Зінзюк Л. А. Професійна компетентність як інтегральна характеристика формування особистості спеціаліста / Л. А. Зінзюк // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2008. – Вип. 13. – Ч.2.– С.117-122.

10. Зінзюк Л. А. Особливості становлення професійної ідентичності майбутнього лікаря / Л. А. Зінзюк // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України / [Ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К.; Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2009. – Т. 7: Екологічна психологія. – Вип. 18: Психологія освітнього простору. – С. 464 – 467.

11. Зінзюк Л. А. Гендерні особливості професійного становлення особистості / Л. А. Зінзюк: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [„Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви”], (Чернівці, 14-16 травня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, ун-т Економіки та права „Крок” (м. Київ). – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – С. 105 – 107.

12. Зінзюк Л. А. Профессиональная компетентность: социально-психологические особенности формирования у студентов-медиков / Л. А. Зинзюк // Современный научный вестник. Научно-теоретический и практический журнал. – №25 (81). (Серия: Филология, психология, философия), – Белгород: «Руснаучкнига», 2009. – С. 52 – 55.

13. Зінзюк Л. А.Тренінгові технології як ефективний метод формування особистості компетентного фахівця з медицини / Л. А. Зінзюк: матеріали II Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110-й річниці від дня народження Г. С. Костюка (19-21 травня 2010 р.). – Т.3., – Київ, 2010. – С. 68 – 70.

14. Зінзюк Л. А. Сім’я як основний інститут гендерної соціалізації та становлення гендерної ідентичності особистості / Л. А. Зінзюк: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Трансформації сім`ї у сучасному світі»], (Чернівці, 20-21 травня 2010 р.). – Чернівці: Книги –XXI, 2010. – С. 68 – 69.

15. Zinziuk L., Timofiieva М., Zorij N., Roman L., Bojko V., Shimkova K. Upon the Problem of Communicative Competence in Preparation of a Future Doctor for Professional Activity / L. Zinziuk, М. Timofiieva, N. Zorij, L. Roman, V. Bojko, K. Shimkova: матеріали XVIII Міжнародного медичного конгресу для студентів та молодих науковців (20 – 23 лютого), – м. Каїр, Єгипет, 2010. (18th Aim Shams International Medical Students’ Congress (AIMSC), Cairo, Egypt, 20–23 February 2010.)

16. Зінзюк Л. А.Психолого-педагогічна модель формування професійної компетентності студентів-медиків / Л. А. Зінзюк / Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія: зб. наук. праць / за ред. С. Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – Т.Х. Вип. 17. – С. 152 – 162.

17. Зінзюк Л. А. Гендерні особливості успішності особистості у майбутній професії / Л. А. Зінзюк: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Розвиток особистості та професіоналізму фахівця в системі неперервної освіти в контексті викликів XXI ст.»], присвяченої 20-річчю факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, (Чернівці, 19-22 жовтня 2011 р.). – Чернівці, 2011. – С. 85 – 90.

18. Зінзюк Л. А. Особливості розвитку професійної спрямованості студентів-медиків / Л. А. Зінзюк, В. А. Осипенко: матеріали Міжнародної наукової конференції [«Прикладные научные разработки»], (25 липня – 05 серпня 2011 року), – Чехія, 2011. – С. 21 – 29.

19. Зінзюк Л. А. Асертивність як запорука психологічного здоров’я студентської молоді / Л. А. Зінзюк, В. А. Осипенко, О. М. Пендерецька: материали за 7-а международная научная практическая конференция [«Образование и наука на ХХІ век], – Том 13. (Психология и социология), – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 6 – 8.

20. Зінзюк Л. А. Особливості розвитку пізнавальної активності студентів-медиків першого курсу / Л. А. Зінзюк, М. П. Тимофієва: Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [Aktualne problem nowoczesnych nauk], – Volume 21. (Psychologia I sociologia), – Przemysl: Nauka I studia, 2011. – 112 str. – S. 46 – 49.

21. Зінзюк Л. А. Особливості формування гендерної ідентичності жінки в сучасній Україні / Л. А. Зінзюк, М. П. Тимофієва, Н. І. Зорій: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції [«Духовно-культурний чинник у зміцненні сім’ї та інтеграції суспільства»], (17-18 листопада 2011 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 232 с. – С. 77-78.

22. Зінзюк Л. А. Вікові особливості розвитку памяті студентів-медиків / М. П. Тимофієва, Л. А. Зінзюк, Д. В. Минзак: материали за VIIМеждународна научна практична конференция [Найновите постижения на европейската наука 2011], (17 – 25-ти юни 2011 г.), - Том 25. (Психология и социология), – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – 96 с. – С. 8 – 11.

23. Зінзюк Л. А. Соціально-психологічний тренінг «Я-концепція» як інтегральна складова психічного та психологічного здоров’я сільської молоді / М. П. Тимофієва, Н. І. Зорій, Л. А. Зінзюк: матеріали навчально-методичної конференції [«Актуальні проблеми підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті Європейської освітньої інтеграції»], – Чернівці, 2011. – 260 с. – С. 41.

24. Любіна Л. А. Гендерні аспекти розвитку професійної спрямованості студентів-медиків / Л. А. Любіна: матеріали ІІІ Всеукраїнського психологічного конгресу з міжнародною участю [«Особистість у сучасному світі»], (20-22 листопада 2014 року), – Київ, 2014. – С. 429 – 432.

25. Максименко С. Д., Зорій Н. І., Зінзюк Л. А. Психомоторика. Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, спеціальність 7.110110 "Медична психологія". – К., 2010. – 14 с.

26. Максименко С. Д., Зорій Н. І., Зінзюк Л. А. Психомоторика. Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, спеціальність 7.110110 "Медична психологія". – К., 2010. – 14 с.

Монографії

1. Формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я сільської молоді: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. Н. І. Зорій. Чернівці: Технодрук, 2015. 228 с.

2. Психологічні передумови й чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків / кол. авт.; відп. ред.

А. С. Борисюк. Чернівці: Технодрук, 2016. 224 с.

3. Borysiuk A., Liubina L. Professionally significant qualities as a constituent of future doctors’ professional competence. Social and economic changes of contemporary society. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017.

312 p.

4. Любіна Л. А. Формування професійної компетентності (гендерний аспект): монографія. Чернівці: Технодрук, 2017. 262 с.

5. Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний вимір: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. А. С. Борисюк. Чернівці: Технодрук, 2018. 180 с.

6. Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. М.П. Тимофієва. Чернівці: Технодрук, 2020. 226 с.  

Вітчизняні статті

1.      Любіна Л. А. Ґендерно-орієнтований тренінг психолого-педагогічного спрямування як метод формування професійної компетентності майбутніх лікарів. Збірник  наук. праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України «Проблеми сучасної психології». 2015. С. 387–396.

2.      Любіна Л. А. Ваша дитина є особливою. Доброго здоров'я. 2016. № 8. С. 4.

3.  Тимофієва М. П., Любіна Л. А. Внутрішньоособистісний конфлікт як криза гармонізації особистості. Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка. № 2 (6). Вип. 6. 2017. С. 111-121.

4. Любіна Л. А. Гендерно-орієнтовані технології навчання в системі професійної підготовки сучасного лікаря. Збірник наукових праць «Україна - Цивілізація». Карпатський університет імені Августина Волошина. Українська богословська академія. 2017. С. 45-56.

5.  Любіна Л. А. Особливості надання психологічної допомоги дітям, які зазнали травматизації. Збірник матеріалів ІІ науково-практичної конференцій «Революція гідності. Три року по тому». 2017. С. 26-33.

6.      Любіна Л. А. Дайте дитині стільки часу, скільки їй потрібно. Доброго здоров'я. 2017. № 6. С. 15.

7.    Любіна Л. А., Осипенко В. А. Соціально-психологічні чинники суїцидальної спрямованості підлітків. Погляд. 2017. № 8. С. 5.

8.    Любіна Л. А. Підлітки у "групах смерті" шукають підтримки. Молодий Буковинець. 2017. № 8. С. 4.

9. Любіна Л. А. Границі особистості: що це і як це працює? URL: https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/5731-granitsi-osobistosti-scho-tse-i-yak-tse-pratsyuess

    10. Любіна Л. А. Психолог БДМУ радить як скласти сесію без стресів. Чернівці, 2018. URL: https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/6627-psiholog-bdmu-radit-yak-sklasti-sesiyu-bez-stresiv

    11. Любіна Л. А., Тимофієва М. П., Осипенко В. А. Емоційна компетентність як показник психологічного здоров’я особистості майбутніх лікарів. Психологічний часопис. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України. 2018. N 5. Вип. 15. С. 81-97.

    12. Любіна Л. А. Рання психологічна травматизація: особливості діагностики та психотерапевтичної роботи з дітьми. Міжнародний журнал загальної і медичної психології. №1(01), 2018. К. С. 98-100.

    13. Любіна Л. А. Адаптація дитини до навчання у школі. URL: https://pogliad.ua/news/life/advices/schob-pravilno-adaptuvati-ditinu-do-shkoli-376675?fbclid=IwAR0ZDMcagfJW0ZuhzX9AXZI7Pb0He53SAuho_28VVvZEVhLUlqhqcoSov-w

    14. Любіна Л. А., Осипенко В. А. До питання прийняття етичного вибору в неоднозначних ситуаціях. Форум психіатрії та психотерапії: збірка статей / Українська Спілка Психотерапевтів. Львів: ПП "Видавництво "БОНА", 2019 с. С. 11-13.

    15. Любіна Л.А. Щоб правильно адаптувати дитину до школи. Газета «Погляд». 31 серпня 2019 року.

Закордонні статті

1. Любіна Л. А. Ґендерно-освітні технології як психолого-педагогічний супровід студентів вищої медичної школи. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини // Current issues of Social studies and History of Medicine. 2016. C. 57-63.

2. Любіна Л. А. Гендерно-ориентированные технологии формирования профессиональной компетентности будущих врачей (опыт внедрения на этапе профессионального обучения студентов в медицинском вузе). Studia Humanitatis. 2016. URL: http://st-hum.ru/sites/st-hum.ru/files/pdf/liubina.pdf

3. Liubina L., Osypenko V. Training as the effective technology of medical students’ psychological adaptation for educational environment in higher medical educational establishment. European Humanities Studies: State and Society. 2017. №1. 

Вітчизняні тези

1. Любіна Л. А. Використання методів арт-терапії в роботі з дитячим енурезом. Збірник матеріалів XIII Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Простір арт-терапії: палітра емоцій» (25 – 27 лютого 2016 року, м. Київ). 2016. С. 38-42.

2. Любіна Л. А. Психологічні особливості формування професійної компетентності майбутніх лікарів на етапі професійного навчання у ВМНЗ. Матеріали 97-ої підсумкової  наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет"

(15,17,22 лютого 2016 року). Чернівці: БДМУ. 2016. С. 335-336.

3. Любіна Л. А. Теоретико-методологічний аналіз проблеми досліджень життєвої кризи особистості. Збірник матеріалів 98-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». C. 336-337.

4. Любіна Л. А., Мельник Т. О. Формування професійної мотивації студентів-медиків. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Студентське самоврядування та його роль у формуванні гуманістичних цінностей» (2 – 3 березня 2107 року, м. Чернівці). 2017.

5. Любіна Л. А. Теоретичний аналіз проблеми досліджень життєвої кризи особистості. Матеріали XXI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». 2017

6. Любіна Л. А. Теоретико-методологічний аналіз проблеми досліджень життєвої кризи особистості. Збірник матеріалів 98-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». C. 336-337.

7. Любіна Л. А., Мельник Т. О. Формування професійної мотивації студентів-медиків. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Студентське самоврядування та його роль у формуванні гуманістичних цінностей» (2 – 3 березня 2107 року, м. Чернівці). 2017.

8. Любіна Л. А. Теоретичний аналіз проблеми досліджень життєвої кризи особистості. Матеріали XXI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». 2017.

9. Любіна Л.А. Взаємозв’язок емоційної компетентності та психологічного здоров’я особистості. Актуальні питання філології та соціально-гуманітарних наук. Матеріали 100-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» присвяченої 75-річчю БДМУ (м. Чернівці, 11, 13, 18 лютого 2019 року м. Чернівці). Чернівці: Медуніверситет, 2019. С.458-459.

10. Любіна Л.А., Бондаренко Д. К. Соціокультурні чинники адаптації студентської молоді до навчання у ВНЗ. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури» (14-15 березня 2019 року), Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». Чернівці, БДМУ, 2019. С. 80–81.

11. Любіна Л.А., Марараш Г. Г. Соціально-психологічна компетентність в структурі професійної компетентності медичної сестри. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури» (14-15 березня 2019 року), Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». Чернівці, БДМУ, 2019. С. 119–120.

12. Любіна Л.А. Інтерактивні технології навчання у вищому медичному закладі освіти . Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: Матеріали навчально-методичної конференції Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». (Чернівці, 17 квітня 2019 р.). Чернівці, 2019. Медуніверситет, 579 с. С. 369–371.

13. Любіна Л. А. Сімейна історія як ресурс. ХХV науково-практична конференція УСП «Психотерапія і свобода» (28-30 червня 2020 року), м. Запоріжжя, 2020. (подано до друку).

14. Любіна Л. А., Стойка В. Я. Теоретичний аналіз феномену лідерства в сучасних соціально-психологічних теоріях. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Мотивація в системі академічної доброчесності» ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, БДМУ, 2020. С. 162-163. ISBN 978-966-697-864-9

15. Любіна Л. А., Зрибнєва К. С. Ієрархічна структура мотивації навчання студентів. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Мотивація в системі академічної доброчесності», ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, БДМУ, 2020.С. 200-202. ISBN 978-966-697-864-9

                                                                                 

                                                                                     Закордонні тези

1.    Tymofieva M.P., Pavliuk O.І., Liubina L.А., Lomakina U.V. Psychological features of feedback as a process of interactive teaching. Materials of the XII International scientific and practical conference «Trends of modern science – 2016» (May 30 – June 7, 2016). V. 19. Psychology and Sociology. Sheffield, «Science and education». 2016. P. 58-61.