Борисюк Алла Степанівна

       Завідувач кафедри психології та філософії з 2015 р. 

    Доктор психологічних наук, професор. Практикуючий психолог, член Української спілки психотерапевтів. Співавтор стандартів вищої освіти України галузі знань 22 – Охорона здоров’я України, спеціальності 225 – Медична та психологічна реабілітація.

      У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему: „Соціально-психологічні засади становлення професійної ідентичності майбутнього медичного психолога”, спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. З 2012 р. працює на посаді професора кафедри психології та філософії.

     У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога”, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. З 2006 р. працювала на посаді доцента кафедри психології та філософії Буковинського державного медичного університету.

       Закінчила педагогічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. 

     Тренер базового рівня Міжнародної школи тренерів, консультант з позитивної психотерапії (УІПП), системної сімейної психотерапії, піскової психотерапії. Практикуючий психолог медико-психологічного центру Вищого державного навчального закладу «Буковинський державний медичний університет».

    Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 7 монографій,  навчального посібника, рекомендованого Міністерством освіти і науки України, 11-х навчально-методичних посібників, рекомендованих ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України.

        Наукові напрямки: професійна підготовка, професійна ідентичність, професійно значущі якості, соціалізація особистості.

    На кафедрі викладає такі навчальні дисципліни: „Загальна психологія”, "Психологія та педагогіка вищої школи", „Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі”.

   

Список основних публікацій

Монографії

   1. Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. М.П. Тимофієва. Чернівці: Технодрук, 2020. 226 с.   

    2. Borysiuk A., Tymofieva M., Pavliuk O. Professional identity and individual reflexion in professional development of medical students. Modern technologies in education: collective scientific monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-5-1; pp.495, illus., tabs., bibls.

    3. Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний вимір : колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. А. С. Борисюк. Чернівці: Технодрук, 2018. 180 с. ISBN 978-617-7611-08-9

    4. Борисюк А. С. Особливості криз професійного становлення майбутнього медичного психолога // Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика: монографія / за ред. С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. 540 с. С. 357-377. ISBN 987-966-698-238-7

    5. Professionally significant qualities as a constituent of future doctors’ professional competence / Alla Borysiuk, Liubov Liubina // Social and economic changes of contemporary society. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-00-0; pp.312, illus., tabs., bibls. ІSBN 978-83-62683-00-0

    6. Психологічні передумови й чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків : колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. А. С. Борисюк. Чернівці: Технодрук, 2016. 264 с. 

    7. Формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я сільської молоді: колективна монографія / кол. авт.; відп.ред. Н.І. Зорій. Чернівці: Технодрук, 2015. 228 с.

    8. Борисюк А. С. Професійна ідентичність медичного психолога: соціально-психологічний аналіз. Чернівці: Книги ХХІ, 2010. 440 с.

 Навчальні та навчально-методичні посібники

    1. Борисюк А. С., Тимофієва М. П., Павлюк О. І. Теорія виховання. Тестові завдання. Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти України. Чернівці, 2019. 68 с. ISBN 978-966-697-772-7

    2. Тимофієва М. П., Борисюк А. С., Павлюк О. І. Психологія спілкування. Начально-методичний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти України. Чернівці, 2019. 100 с. ISBN 978-966-697-773-4

    3. Борисюк А. С., Скакун І. О., Манчул Б. В. Філософія. Навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти. Чернівці, 2018. 120 с. ISBN 978-966-697-525-9

    4. Психологія. Тестові завдання. Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти України / кол. авторів; за ред.  А. С. Борисюк. Чернівці: Технодрук, 2018. 104 с. ISBN 978-617-7611-14-0

    5. Любіна Л. А., Борисюк А. С., Радчук В. М. Психодіагностика: навчальний посібник. Чернівці, 2018. 276 с. ISBN 978-966-697-519-8

    6. Борисюк А. С. Пізнавальна сфера особистості : практикум / А. С. Борисюк. Чернівці: Книги ХХІ, 2013.104 с.

   7. Borysiuk A. S. Psychology and the Fundamentals of Pedagogics: Educational manual / A. S. Borysiuk, N. A. Haisonyuk, V. A. Osypenko. Chernivtsi: BSMU, 2012. 460 p.

    8. Борисюк А. С. Профілактика та корекція важковиховуваності: цикл тренінгових вправ: навчально-методичний посібник / укл. 

А. С. Борисюк, О. В. Двіжона. Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. 88 с.

  9. Борисюк А. С. Основи психології. Основи педагогіки: навчально-методичний посібник / І. С. Вітенко, А. С. Борисюк, Т. І. Вітенко.  Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. 200 с.

    10. Борисюк А. С. Соціально-психологічний тренінг: цикл вправ для підготовки лікарів-медичних психологів: навчально- методичний посібник / І. С. Вітенко, А. С. Борисюк, Т. І. Вітенко. Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. 128 с.

      11. Борисюк А. С. Основи педагогіки: навчально-методичний посібник / А. С. Борисюк. Тернопіль: Астон, 2002.149 с.

                                                                          Статті Web of science

1. Popovych, I., Borysiuk, A., Zahrai, L., Fedoruk, O., Nosov, P., Zinchenko, S. & Mateichuk, V. Constructing a Structural-Functional Model of Social Expectations of the Personality. Revista Inclusiones Vol: 7 num Especial (2020): 154-167.

                                                                                                    Статті Scopus 

1. Ihor Popovych, Alla Borysiuk, Oleksandr Semenov, Nataliia Semenova, Iyuriy Serbin, Olena Reznikova. Comparative analysis of the mental state of athletes for risk-taking in team sports. Journal of Physical Education and Sport (JPES). April 2022. Vol. 22 (issue 4), Art 107, pp. 848-857.

2. Individual psychological and gender peculiarities of patients with liver cirrhosis/ Kristina A. Chympoi, Alla S. Borysiuk, Maryna P. Tymofieva, Olesia I. Pavliuk, Svitlana P. Melnychuk, Tamara H. Kopchuk. Archives of the Balkan Medical Union. March 2019. Vol. 54. N 1.

 Pp. 115-123.

3. Vitalii I. Bocheliuk, Nikita S. Panov, Liybomyra S. Piletska, Vitaliia V. Yaremchuk, Alla S. Borysiuk. Authority as a factor of formation of a  leader’s personality and life position. Asia Life Sciences. 2019. 21(1). P. 445-461. 

Основні статті 

    2. Борисюк А. Соціально-психологічний аналіз значущості психологічної підтримки у репродуктивній медицині. Загальна і медична психологія. 2019. № 4(4). С. 15-19.

    3. Борисюк А. С. Research of the pecularities of the motivation sphere of future doctors. Інсайт: психологічні виміри суспільства. Херсон: "Гельветика", 2019. Вип. 1. С. 102-109.

   4. Борисюк А. С. Тренінг як засіб корекції агресивної поведінки підлітків / Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. 2018. Т.1. № 3(47). 237 с. С. 46-52.

   5. Борисюк А. С. Роль навчально-виробничої практики у професійному становленні студентів соціономічних професій. Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. Вип. 22. 139 с. С. 99-106.

    6. Borysiuk  A. S. Social and psychologicalfeatures of professional training of future doctors / A. S. Borysiuk // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics "New Trends of Global scientific ideas. 2016.", the 10th of March, 2016. Geneva (Switzerland). P. 268-271.

    7. Borysiuk  A. S. Formation dynamics of professional consciousness of future nurses / A. S. Borysiuk // International scientific professional periodical journal „The unity of science”. Vienna, 2016. P. 26-27.

    8. Borysiuk A.S. The specificity of a medical psychologist’s professional identity // «Studia Humanitatis». №4. 2016. http://st-hum.ru/content/0416

   9. Борисюк А. С. Психологічні особливості емоційної сфери дітей з дистантних сімей / А. С. Борисюк // Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць. Сєвєродонецьк. № 2 (37). 2015. С. 97-104. 

     10. Борисюк А. С. Роль особистісних та професійних якостей вчителя у професійній діяльності / А. С. Борисюк, Й. Подгорецькі // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал // Current issues of Social studies and History of Medicine. Joint Ukraine-Romanian scientific journal / Редколегія: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. Чернівці-Сучава: БДМУ, 2015. №3 (7).128 с.

    11. Борисюк А. С. Психологічні особливості професійної діяльності лікаря / А. С. Борисюк // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал // Current issues of Social studies and History of Medicine. Joint Ukraine-Romanian scientific journal / Редколегія: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. Чернівці-Сучава: БДМУ, 2015. №4 (8). 132 с. С. 117-120  http://apsnim.bsmu.edu.ua/home/no4-8/borysiuk

   12. Борисюк А. Соціальна комунікація в різних освітніх системах. Комунікативні якості сучасного викладача на прикладі міжнародного дослідження в Польщі, Литві, Російській Федерації та Україні / Йозеф Подгорецькі, Алла Борисюк // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / гол. Ред. Т. М. Бойчук. Чернівці: БДМУ, 2014. № 3 (3). С. 39-45.

    13. Борисюк А. Історія розвитку кафедри психології та соціології / Ніна Зорій, Алла Борисюк, Марина Тимофієва // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / гол. Ред. Т. М. Бойчук. Чернівці: БДМУ, 2014. № 4 (4). С. 90-100. 

    14. Борисюк А. Дослідження суб’єктивних уявлень студентів соціономічних професій щодо статусу власної професійної спільноти / Алла Борисюк // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / Гол. ред. Т. М. Бойчук. Чернівці: БДМУ, 2014. № 1 (1). С. 52–59.

    15. Борисюк А.С. Дослідження взаємозв’язку перфекціонізму та професійної ідентифікації студентської молоді / А. С. Борисюк //  Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць. Луганськ: Вид-во „НОУЛІДЖ”, 2014. С. 60–68.

    16. Борисюк А.С. Роль мотивації навчання у професійному становленні студента-медика /  А. С. Борисюк //  Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць. Луганськ: Вид-во „НОУЛІДЖ”, 2014. С. 68–73. 

    17. Борисюк А. С. Внутрішньоособистісні конфлікти у процесі соціалізації студентської молоді // Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць. Луганськ, 2013. № 2 (31). С. 52–61.

    18. Борисюк А. С. Теоретичні підходи до визначення ідентичності // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / [за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої]. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. Вип. 19. С. 55–64. 

    19. Борисюк А. С. До проблеми психічного та психологічного здоров’я молоді / А. С. Борисюк С. // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. Т. 2. Вип. 10 (91). Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. С. 46-51. (Серія „Психологічні науки”). 

    20. Борисюк А. С. Роль теоретичної та практичної підготовки у соціалізації студентів гуманітарних спеціальностей / А. С. Борисюк // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / за ред.  С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. Т. 2. Вип. 9. С. 15-18. (Серія „Психологічні науки”).

    21. Борисюк А. С. Соціально-психологічний контекст та організаційно-методичні умови становлення професійної ідентичності студентів – медичних психологів / А. С. Борисюк // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип. 27, Том V (38): Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. К.: Гнозис, 2012. С. 54–61.

    22. Борисюк А. С. Взаємозв’язок соціального та особистісного компонентів професійної ідентичності фахівця / А. С. Борисюк // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. Т. VI. Психологія обдарованості. Випуск 7. С. 44–55. 

    23. Борисюк А. С. Гуманізація освіти як чинник соціалізації майбутнього фахівця / А. С. Борисюк // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць. Луганськ, 2012. № 2 (28). С. 55–61. 

    24. Борисюк А. С. Аналіз труднощів особистісного та професійного становлення студентів – медичних психологів  / А. С. Борисюк // Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць. Луганськ, 2012. № 1 (27). С. 32–39. 

     25. Борисюк А. С. Міжособистісне спілкування та особистий клієнтський досвід як чинники становлення професійної ідентичності лікаря-психолога. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2011. Вип. 16. Ч.1. С.12–21.

    26. Борисюк А. С. Професійна ідентичність як складова самосвідомості особистості. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія: збірник наук. праць / за ред. С. Д. Максименка. К.: ДП „Інформаційно-аналітичне агенство”, 2010. Т. Х. Вип. 17. С. 45–55.

    27. Борисюк А. С. Факторний аналіз „психологічних портретів” фахівців різних спеціальностей. Соціальна психологія. 2010. № 2 (40). С. 136–149. 

    28. Борисюк А. С. Професійно значущі якості як складова професійної ідентичності майбутнього медичного психолога. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. Миколаїв: ТОВ фірма „Іліон”, 2010. Т. 2. Вип. 4. С. 21–25. (Серія „Психологічні науки”).

     29. Борисюк А. С. Концептуальне обґрунтування моделі професійної ідентичності медичного психолога. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. Вип. 15. Ч. 2. С. 157–170.

    30. Борисюк А. С. Спеціально організоване професійно орієнтоване навчання в системі фахової підготовки майбутніх медичних психологів. Актуальні проблеми психології / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. К.: А.С.К., 2009. Т. 1. Ч. 24. С. 135–142.

   31. Борисюк А. С. Обґрунтування наукових підходів до розробки концепції підготовки майбутнього фахівця. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: Видавництво „Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. Вип. 14. Ч. 2. С. 37–47.

    32. Борисюк А. С. Методика та загальна процедура організації експериментального дослідження професійної ідентичності майбутнього медичного психолога. Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. К., 2009. Т. ХІ. Ч. 7. С. 63–74.

    33. Борисюк А. С. Аналіз суб’єктивних уявлень студентів про професійні й особистісні особливості представників соціономічних професій. Вісник післядипломної освіти: збірник наук. праць / Ун-т менедж. освіти АПН України, Асоц. безперерв. освіти дорослих; редкол.: О. Л. Ануфрієва та ін. К., 2009. С. 39–44. Вип. 13 / голов. ред. В.В. Олійник. К. : Геопринт, 2009. Ч. 2. 344 с.

 Публікації у ЗМІ

        1. Борисюк А. С. Що таке медична психологія? Для вашого здоров’я. 2019. № 4. С. 6.

       2. Борисюк А. С. Впливовий АССпект: Як через політичні суперечки не розсваритися з рідними 

        URL: https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/vplivoviy-asspekt-yak-cherez-politichni-superechki-ne-rozsvaritisya-z-ridnimi-43292

       3. Борисюк А. С. Добре працює той, хто добре відпочиває / А. С. Борисюк // Доброго здоров’я. № 4, квітень, 2018. С. 14.

       4. Борисюк А. С. Коли варто звертатися до психолога - поради фахівців БДМУ. 2018. acc.cv.ua. 

        URL: http://acc.cv.ua/news/chernivtsi/koli-varto-zvertatisya-do-psihologa---poradi-fahivciv-bdmu-foto-31387 

       5. Борисюк А. С. Купіть канцелярське приладдя фіолетового кольору / А. С. Борисюк // Доброго здоров’я. № 5, травень, 2018 р.             С. 15.

       6. Борисюк А.С. Як організувати свій час: поради першокурсникам. 2018. АСС

         URL: http://acc.cv.ua/news/chernivtsi/yak-organizuvati-sviy-chas-poradi-pershokursnikam-35794 

        7. Борисюк А. С. Медична психологія – актуальна спеціальність сьогодення / А. С. Борисюк // Здоров’я Буковини. № 1-2 (127-178), січень, 2017.

        8. Борисюк А. С. 10 запитань про медичну психологію / А. С. Борисюк // Освіта Буковини. № 8, лютий, 2017. С. 7.

        9. Борисюк А. С. Закохані хворіють рідше і живуть довше / А. С. Борисюк // Доброго здоров’я. № 2, лютий, 2017. С. 15.

      10. Борисюк А. С. І негативні емоції можуть бути корисними / А. С. Борисюк // Доброго здоров’я. № 4, квітень, 2017. С. 4.

      11. Борисюк А. С. Професійне вигорання – розплата за співчуття / А. С. Борисюк // Ваше здоров’я. № 8, 11 серпня, 2017 р. С.13.

      12. Борисюк А. С. Буковинцям радять як уникнути осіннього смутку. 2017. АСС.CV.UA. 

    URL: http://acc.cv.ua/chernivtsi/27928-bukovintsyam-radyat-yak-uniknuti-osinnogo-smutku 

      13. Борисюк А. С. Найкраща професія – улюблена / Алла Борисюк // Доброго здоров’я. № 5, травень, 2016. С. 14.

      14. Борисюк А. С. Добрим бути корисно і приємно / Алла Борисюк // Доброго здоров’я. № 2, лютий, 2016.

      15.  Борисюк А. С. Краще усміхнена мама, ніж роздратована / Алла Борисюк // Доброго здоров’я. № 6, червень, 2016. 

      16. Борисюк А. С. Добре працює той, хто вміє відпочивати /  А. С. Борисюк // Доброго здоров’я. № 7, липень, 2016.

       17.  Борисюк А. С. До Нового року зробіть подарунок собі / А. С. Борисюк // Доброго здоров’я. №8, грудень, 2015. 

       18. Борисюк А. С.  Насолоджуйтеся перевагами осені / А. С. Борисюк // Доброго здоров’я. №7, листопад, 2015.

       19. Борисюк А. С. Червоний колір покращує роботу серця, синій – заспокоює / Алла Борисюк // Доброго здоров’я. Серпень, 2015. 

        20. Борисюк А. С. Фобії у нашому житті.  

            URL: http://molbuk.ua/vashe_zdorovya/p_zdorovya/84293-fobiyi-u-nashomu-zhytti.html

       21. Борисюк А. С. Вплив телебачення на поведінку дитини. 

            URL: http://molbuk.ua/vashe_zdorovya/p_zdorovya/83909-vplyv-telebachennya-na-povedinku-dytyny.html

        22. Борисюк А. С. Як налаштуватися на роботу після тривалих вихідних.                                                                                                                         URL: http://molbuk.ua/vashe_zdorovya/p_zdorovya/86439-yak-nalashtuvatysya-na-robotu-pislya-tryvalykh-vykhidnykh.html

        23. Борисюк А. Зроби йому дефібриляцію! / Алла Борисюк // Експрес. № 102 (7767). 18-25 вересня 2014. С. 12.

        24. Борисюк А. С.  Як побороти лінь після свят? / Алла Борисюк // Молодий буковинець. № 1 (02 січня). 2014. С. 17. 

        25.  Борисюк А. С. У формулі кохання – гормони симпатії та щастя / Алла Борисюк // Молодий буковинець. 10-11 лютого. 2014.

            С. 16. 

        26. Борисюк А. С.  Добре їсти, добре спати – Бог здоров’я мусить дати / Алла Борисюк // Версії. 13.03.2014 р.                                                  URL: http://versii.cv.ua/new/dobre-yisti-dobre-spati-bog-zdorov-ya-musit-dati/27404.html 

        27. Борисюк А. С. Додайте яскравих кольорів в одязі / Алла Борисюк // Молодий буковинець. № 28 (13 березня). 2014. С. 16.     

        28. Борисюк А. С.  Щоб вас не подолав стрес, треба цінувати себе та оточення / Алла Борисюк // Буковинське віче. №29 (2289).  2014. С. 1, 3. 

       29. Борисюк А. С.  Як поводитись із гіперактивною дитиною / Алла Борисюк // Погляд. № 13 (668). 2013. С. 15.

       30. Борисюк А. С.  Щастя краще створювати, ніж чекати / Алла Борисюк // Молодий буковинець. № 26 (4-5 березня). 2013. С. 7. 

       31. Борисюк А. С. Людина не перестає гратися, просто змінює забавки / Алла Борисюк // Погляд. № 22 (677). 2013. С. 13. 

       32. Борисюк А. С.  Білявка – не значить легковажна (коментар) / Алла Борисюк // Молодий буковинець. № 61. 2013. С. 9.

       33. Борисюк А. С. Перед іспитом виспіться / Алла Борисюк // //  Молодий буковинець. № 63 (06 червня). 2013. С.17. 

       34. Борисюк А. С.  Не встигаєте? Розплануйте час / Алла Борисюк // Молодий буковинець. № 114 (10 жовтня). 2013. С.16. 

       35. Борисюк А. С. Осіння депресія – не хвороба / Алла Борисюк // Молодий буковинець. № 123 (31 жовтня). 2013. С.16.