Науково-дослідні роботи кафедри психології та філософії (завершені та заплановані)

    На 2021-2025 р. р. заплановано НДР на тему: «Збереження здоров’я: виклики часу»

    Завдання:

    1. Визначити специфіку кластеру збереження здоров’я.

    2. Дослідити психологічні передумови і чинники в системі збереження здоров’я, що впливають на розвиток і функціонування особистості в цілому та студента-медика зокрема.

    3. Дослідити проблему виникнення стратегічних збоїв в системі збереження здоров’я.

    4. Розглянути особливості процесу збереження здоров’я як елементу професійної ідентичності студента-медика і як важливої складової професіогенезу особистості.

    5. Розглянути генезу проблем у системі збереження здоров’я.

    6. Визначити філософсько-антропологічні передумови формування цілісної та гармонійної системи збереження здоров’я.

    7. Обґрунтувати специфіку регіональних чинників, що впливають на стан збереження здоров’я соціуму.

    8. Розглянути особливості розвитку особистості в умовах інформаційного суспільства.

    9. Побудувати та теоретично обґрунтувати соціально-психологічну модель ефективної системи охорони здоров’я.

    10. Розробити та апробувати спецкурси і тренінгову програму соціально-психологічного та філософського спрямування з метою оптимізації процесу розвитку, функціонування та адаптації особистості в системі ефективної охорони здоров’я.

    11. Розробити методичні рекомендацій щодо виховання особистості студента в умовах актуальних проблем сучасного соціокультурного простору.

Науково-дослідна робота 2016-2020 р. р. на тему: «Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний вимір». 

Протягом виконання НДР було зроблено наступне:

1.   Визначено  специфіку кризи як соціального явища.

2.  Досліджено психологічні передумови і чинники, що впливають на розвиток і  функціонування особистості в умовах кризи в цілому та студента-медика зокрема.

3. Досліджено проблему виникнення та протікання професійної кризи на етапах особистісного та професійного становлення особистості.

4. Розглянуто особливості протікання кризи професійної ідентичності студента-медика як  важливої складової професіогенезу особистості.

5.   Розглянуто генезу внутрішньоособистісних конфліктів як кризу гармонізації особистості.

6.   Визначено філософсько-психологічні проблеми виховання особистості студента в умовах кризи вищої освіти.

7.  Обґрунтувано специфіку політичних чинників, що  впливають на професійний та особистісний розвиток студента-медика.

8.  Розглянуто особливості розвитку особистості в умовах інформаційного суспільства, механізми інформаційного впливу на людину та роль інформації в житті особистості, суспільства, держави.

9.    Побудувано та теоретично обґрунтувано соціально-психологічну  модель особистості в умовах кризи.

10.  Розроблено та апробовано спецкурс і тренінгову програму соціально-психологічного спрямування з метою оптимізації процесу розвитку, функціонування та адаптації особистості в умовах кризи.

11.  Розроблено методичні рекомендацій щодо виховання особистості студента в умовах кризи національної свідомості.

    Новизна полягає у визначенні поняття і специфіки кризи як соціального явища, теоретико-методологічних засад особливостей розвитку, функціонування та адаптації особистості в умовах кризи; встановлені соціально-психологічних особливостей реагування особистості, в цілому, та студента-медика зокрема, на кризу та перебіг процесів в умовах кризи; Розробці та апробації ефективних технологій профілактики та подолання життєвих та професійних криз з метою підтримки психологічного здоров’я особистості.

Науково-дослідна робота 2010-2015 р.р. на тему: «Психологічні передумови і чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків». 

Проаналізовано теоретико-методологічні засади особистісного та професійного становлення майбутнього фахівця. Визначена роль гуманістичної моделі освіти, впровадження якої сприятиме розвитку особистості, становленню індивідуальності людини, розкриттю її потенціалу, накопиченню унікального досвіду, самоактуалізації та самореалізації Я-концепції, самовираженню в спілкуванні й творчості.

Проведено теоретичне  дослідження яке розкриває складові гуманізації освіти: гуманістичне переосмислення основних функцій освіти у напрямку орієнтації на сприяння становленню особистості, здатної до творчої діяльності та відповідальних вчинків;

Проаналізовані складові цілісної моделі особистісного і професійного розвитку студента та виділені рівні професійного розвитку.

Розкрито поняття «духовність», зміст, структура і джерела формування духовності; проаналізовано психологічний погляд на феномен духовності, а також обґрунтована авторська концепція з даної проблеми.

Визначені особливості батьківського виховання на професійний й особистісний розвиток студента-медика.

Обґрунтована важливість клієнтського досвіду, волонтерства для розвитку професійної компетентності студента-медика, зокрема медичного психолога. Проаналізована проблема розвитку особистості у професійному становленні дає можливість визначитись з напрямками та методами роботи викладача ВНЗ; розроблений тренінг з розвитку рефлексії, Я-концепції, також розширенні, поглибленні знання про рефлексію як основу самоусвідомлення і саморегуляції особистості, дають можливість набути знання для розвитку особистісних та професійних якостей. 

Досліджена проблема адаптації студентів дає можливість студентам-медикам якісніше опрацьовувати  навчальний матеріал та сприяє збереженню психічного та психологічного здоров’я . Розроблені та апробовані спецкурс і тренінгові програми психолого-педагогічного напрямку спрямоване на формування професійної компетентності студентів-медиків через активізацію їх особистісного потенціалу.

Науково-дослідна робота 2006-2010 рр. на  тему: «Соціально-психологічні особливості формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я».

Здійснено теоретичний аналіз соціально-психологічних умов,  детермінант й особливостей формування мотивацій та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я у сільської молоді; проаналізовано наявні теоретико-методологічні аспекти психічного та психологічного здоров’я; визначена специфіка формування мотивацій та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я у сільської молоді; здійснено аналіз соціально-психологічної адаптації як чинника психічного здоров’я сільської молоді, особливостей формування Я-концепції у студентів-випускників сільських і міських шкіл; розкрито гендерні аспекти психічного здоров’я особистості,  соціальний характер в контексті дослідження мотиваційних чинників формування психічного здоров’я особистості; виділено особливості формування суб’єктивного ставлення до цінності психічного і психологічного здоров’я у студентської молоді; вперше розглянуто особливості впливу етнопсихологічних, соціально-психологічних, ціннісних та мотиваційних, релігійних чинників на збереження психічного та психологічного здоров’я особистості.

Практична значущість роботи полягає у ґрунтовній підготовці та якісному проведенні емпіричного дослідження, результати якого дозволяють здійснити аналіз, систематизувати та класифікувати основні чинники збереження психічного і психологічного здоров’я у молоді, яка проживає в сільській і міській місцевості, розроблена тренінгова програма з теоретичними та практичними блоками на теми: «Складові здоров’я», «Самореалізація як запорука і результат життєдіяльності психологічно здорової особистості», «Значення емоційної саморегуляції для підтримання й збереження психологічного здоров’я», «Психогігієна навчання», «Формування ассертивної поведінки». 

У 2005-2006 навчальному році  кафедра завершила наукове дослідження комплексної наукової  теми за 2001-2005 роки “Соціально-психологічні детермінації творчого діалогу під час надання медико-психологічної допомоги”

Вперше взаємодію лікаря з пацієнтами, як складову медичної практики, розглянуто з погляду діалогічності. Зокрема, досліджено творчий характер діалогічної взаємодії лікаря і пацієнта. Досліджено і обґрунтовано образ “ідеального лікаря” очима студентів-медиків. Виявлено особливості становлення професійної ідентичності майбутніх медичних психологів і запропоновано методи формування їх професійно значущих якостей.

Зміст фрагментів досліджень, дані конкретних соціологічних опитувань широко використовуються в навчальному процесі, при підготовці навчально-методичних посібників, у виховній роботі.