Про кафедру

        З метою оптимізації навчального процесу університету, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та ухвали Вченої ради університету від 29.08.2016 р. (протокол №1) кафедру «Психології та соціології» перейменовано на кафедру «Психології та філософії»

            Завідувач кафедри – професор Борисюк А. С.

  У вересні 2002 р. відповідно до рішення вченої ради БДМУ та на підставі дозволу МОЗ України (30.05.2002 р. № 8.02-31/1347) була реорганізована кафедра суспільних та гуманітарних наук і створена нова кафедра психології та соціології.

            Завідувачем кафедри було призначено кандидата філософських наук, доцента Ніну Іванівну Зорій (Зорій Ніна Іванівна).

        З січня 2015 року виконуючою обов’язки завідувача кафедри, а з грудня 2015 року завідувачем кафедри призначено доктора психологічних наук, професора Аллу Степанівну Борисюк (Борисюк Алла Степанівна). 

   Приміщення кафедри психології та філософії знаходиться в навчальному корпусі (вул. Героїв майдану, 3, ІІ поверх)

 Основними напрямками діяльності кафедри є підготовка фахівців у галузі 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 225 «Медична та психологічна реабілітація» та у галузі Медицина за спеціальністю 7.12010004  «Медична психологія»

  Також кафедра забезпечує психолого-педагогічними, філософськими та соціологічними знаннями студентів-медиків. Кафедра психології та філософії  виступає однією з опорних кафедр, що здійснюють підготовку студентів за спеціальністю «Медична психологія». 

  Лікар-психолог та лікар-реабілітолог – це спеціалісти, у підготовці яких поєднані класична медична освіта з психологічною, тому майбутні фахівці отримують на кафедрі ґрунтовну теоретичну й практичну підготовку під керівництвом досвідчених професорів, доцентів та викладачів з таких навчальних дисциплін: загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, психологія спілкування, психологія конфлікту, історія психології, сучасні напрямки психології, психодіагностика, експериментальна психологія, психологія особистості та індивідуальних відмінностей, соціальна психологія, психологічне консультування, філософія, логіка та ін. 

 Відповідно до Стандартів вищої освіти України та на підставі освітньо-професійної програми підготовки фахівців підготовлено навчальні програми з дисциплін психологічного спрямування, зокрема: «Загальна психологія», «Основи психології», «Сучасні напрямки психології», «Психологія спілкування», «Основи психоаналізу», «Спеціальна психологія та дефектологія», «Психологічне консультування», «Вікова та педагогічна психологія», «Психологія особистості», «Тілесно-орієнтована психологія», «Основи психотренінгу», «Експеримен­тальна психологія та психодіагностика».  

 Кафедра психології та філософії БДМУ є опорною з таких навчальних дисциплін, як «Експериментальна психологія та психодіагностика», «Основи психотренінгу» напряму підготовки фахівців зі спеціальності 7.12010004 «Медична психологія».

 Кафедра об’єднує науковців різних галузей, у зв’язку з чим наукові дослідження колективу кафедри відзначаються мультидисциплінарністю та широтою тем. Зокрема,    проф. А. С. Борисюк досліджує специфіку формування професійних якостей та професійної ідентичності майбутніх медичних психологів,  особливості професійного становлення особистості; доц. Н. І. Зорій – методологічні проблеми психології; доц. М. П. Тимофієва – психологічне здоров`я, комунікативну компетентність медичного працівника, педагогічну психологію; ст. викл. Г. І. Безарова – проблему визначення та взаємозв’язку духовності, моральності та релігійності; дослідження зовнішної політики України, інтеграційні процеси на пострадянському просторі, міграційну політику, проблеми національної ідентичності, роль публічної дипломатії в міжнародних відносинах; викл. Л. А. Любіна – психологічні особливості формування професійної компетентності студента медика (гендерний аспект); викл. В. А. Осипенко – соціально-психологічні чинники адаптивної поведінки студентів-медиків; ст. викл. О. М. Пендерецька – психологію кризових станів, тілесно-орієнтовану психотерапію, психосоматику, психологічне консультування; викл. А. Я. Слубська – історію розвитку державно-церковних відносин в незалежній Україні (1991-2011 рр.), проблеми морального виховання студентів-медиків; викл. О. І. Павлюк – зовнішньополітичну стратегію США щодо Ісламської Республіки Іран в постбіполярний період, самооцінку особистості.

     В БДМУ (навчальному корпусі кафедри психології та філософії) працює медико-психологічний центр (mpc@bsmu.edu.ua), завдання якого полягає у здійсненні організаційних та навчально-методичних функцій у галузі практичної психології і соціальної роботи, що сприяють повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку студента, створенні умов для формування мотивації до самовиховання і саморозвитку; забезпеченні індивідуального підходу до студента на основі його психолого-педагогічного вивчення; профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку особистості; охороні  психічного і психологічного здоров’я студентів, наданні невідкладної та планової психологічної допомоги студентам і співробітникам, проведенні тренінгів, консультацій, соціально-психологічних досліджень, виданні різноманітних інформаційних матеріалів, просвітницької роботи тощо.

За період свого існування викладачами кафедри видано такі навчально-методичні матеріали та підручники:

Державний стандарт вищої освіти України: Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.110110 “Медична психологія” напряму підготовки 6.1101 Медицина. Видання офіційне. – Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – 45 с. (Зорій Н.І., Пендерецька О.М. у складі колективу авторів).

Державний стандарт вищої освіти України: освітньо-професійна програма підготовки спеціалістів за  спеціальністю 7.110110 “Медична психологія” напряму підготовки 6.1101 Медицина. Видання офіційне. – Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – 67 с. ( Зорій Н.І. Пендерецька О.М. у складі колективу авторів).

    Державний стандарт вищої освіти України: освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки фахівців у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» за спеціальністю 225 «Медична та психологічна реабілітація» галузь знань 22 «Охорона здоров’я». Схвалено вченою радою Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 24 травня 2016 року (протокол № 9) та введено в дію наказом ректора від 15 червня 2016 року № 247-Адм. (Борисюк А. С., Пендерецька О. М. у складі колективу авторів).

Борисюк А. С. Основи педагогіки : навчально-методичний посібник / А. С. Борисюк. – Тернопіль : Астон, 2002. – 149с.

Вітенко І.С., Борисюк А.С., Вітенко Т.І. Соціально-психологічний тренінг: цикл вправ для підготовки лікарів-медичних психологів: Навчально-методичний посібник / За ред. проф. Вітенка І.С. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 128с.

Профілактика та корекція важковиховуваності: цикл тренінгових вправ. Навчально-методичний посібник / Укл. Борисюк А.С., Двіжона О.В. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 88 с.

Вітенко І.С., Борисюк А.С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки. Навчально-методичний посібник – Чернівці, 2006.

Борисюк А. С. Професійна ідентичність медичного психолога: соціально-психологічний аналіз : монографія / А.С. Борисюк. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2010 – 440 с.

Борисюк А.С., Гайсонюк Н. А., В. А. Осипенко. Психологія з основами педагогіки. Навчальний посібник. – Чернівці : БДМУ, 2012. – 460 с.

Borysiuk A. S. Psychology and the Fundamentals of Pedagogics: Educational manual / A. S. Borysiuk, N. A. Haisonyuk, V. A. Osypenko. – Chernivtsi : BSMU, 2012. – 460 p.

Борисюк А. С. Пізнавальна сфера особистості : практикум / А. С. Борисюк.  – Чернівці: Книги ХХІ, 2013  – 104 с.

Тимофієва М.П. Психологічні аспекти розвитку комунікативної компетентності сімейного лікаря. Монографія. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009.

Тимофієва М.П., Двіжона О.В. Психологія здоров’я. Навчальний посібник. Чернівці: Книги – ХХІ, 2009.

Тимофієва М.П., Двіжона О.В. Психологія здоров’я Навчально-методичний посібник Практичний зошит. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009.

Тимофієва М.П., Двіжона О.В. Психологія здоров’я. Навчально-методичний посібник. Практичний зошит 2 (доповнення). – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010.

Бойчук Т.М. Тимофієва М.П. Розвиток пам'яті: підготовчий курс: Психологічний практикум / Т.М. Бойчук, М.П.Тимофієва. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2012.– 100с.

Максименко С.Д., Вітенко І.С., Марков С.Л., Зорій Н.І. Загальна психологія. Програма для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації (медико-психологічний факультет) за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”. – Київ, 2001.

Маноха І.П., Марков С.Л., Зорій Н.І. Історія психології. Програма для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації (медико-психологічний факультет) за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”. – Київ, 2001.

Максименко С.Д., Зорій Н.І., Пендерецька О.М. Психологія особистості та індивідуальних відмінностей. Програма для студентів вищих медичних навча-льних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації (медико-психологіч-ний факультет) за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”. – Київ, 2002.

Максименко С.Д., Зорій Н.І., Пендерецька О.М., Вітенко Т.І. Вікова та педагогічна психологія. Програма для студентів вищих медичних навча-льних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації (медико-психологіч-ний факультет) за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”. – Київ, 2002.

Максименко С.Д., Орбан-Лембрик Л.Е., Марков С.Л., Зорій Н.І. Соціальна психологія. Програма для студентів вищих медичних навча-льних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації (медико-психологіч-ний факультет) за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”. – Київ, 2002.

Марков С.Л., Пендерецька О.М. Психологічне консультування. Програма для студентів вищих медичних навча-льних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації (медико-психологіч-ний факультет) за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”. – Чернівці, 2002.

Максименко С.Д., Зорій Н.І., Пендерецька О.М. Основи психотренінгу. Навчальна програма для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, спеціальність “Медична психологія” (2010 р.)

Зорій Н.І., Пендерецька О.М., Осипенко В.А. Тілесно-орієнтована психологія. Навчальна програма для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, спеціальність “Медична психологія” (2010 р.)

Максименко С.Д., Зорій Н.І., Зінзюк Л.А. Експериментальна психологія та психодіагностика. Навчальна програма для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, спеціальність “Медична психологія” (2010р.)

Зорій Н.І., Тимофієва М.П. Психологія обдарованості. Навчальна програма для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, спеціальність “Медична психологія” (2010 р.)

Шинкарюк А.І., Зорій Н.І., Зінзюк Л.А. Психомоторика. Навчальна програма для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, спеціальність “Медична психологія” (2010 р.)

 Кафедрою з 2001 року видано понад 400 наукових статей та тез. На кафедрі виконано низку НДР на теми: «Соціально-психологічні детермінанти творчого діалогу в процесі надання медико-психологічної допомоги», «Формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я сільської молоді», «Психологічні передумови й чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків».

На даний момент на кафедрі проводиться наукове дослідження на тему: «Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний вимір»

Необхідність проведення наукового дослідження визначається тим, що провідною тенденцією розвитку сучасної психології та медицини стає інтеграція біологічних, психологічних та соціологічних підходів до людини. Все більше уваги приділяється розкриттю соціально-психологічних чинників виникнення різноманітних хвороб та визначенню психокорекційних і психотерапевтичних методів їх запобігання та подолання. Аналіз лікарської діяльності вказує на те, що різноманітні проблеми профілактики, діагностики, догляду за хворими могли б бути ефективніше вирішені за умови поєднання знань та навичок лікаря з професійними вміннями практичного психолога. Кваліфікована допомога хворим може бути надана лише при комплексному підході, де в рівній мірі включені медичний, психологічний та соціальний аспекти лікування. Сьогодні переважна більшість пацієнтів, що відвідує поліклініку чи знаходиться в соматичному стаціонарі, потребує допомоги медичного психолога. Успіх та ефективність лікування пацієнтів з соматичними розладами залежить не лише від досягнень медицини, а й від мистецтва лікаря, зокрема, лікаря-психолога, як перспективний напрямок в розвитку медицини. Діяльність лікаря-медичного психолога, як специфічне суспільне явище, має свої особливості, оскільки передбачає процес міжособистісної взаємодії. Нерідко професійний успіх медика полягає в його особистих якостях, в умінні знайти підхід до хворого, врахувати його індивідуальність і особливості характеру.

На базі кафедри проведена Всеукраїнська науково-методична конференція „Підготовка лікарів-психологів: сучасний стан, перспективи, тенденції (13-14 травня 2005 року)”, за матеріалами якої видано науковий збірник.

Щорічно на базі кафедри психології та філософії, в рамках Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів та молодих учених – ВІMCO, проводяться секційні засідання, навчально-практичні майстер-класи, лекції з актуальних проблем психології та філософії.

Також щорічно на кафедрі психології та філософії відбуваються секційні засідання наукової конференції професорсько-викладацького складу БДМУ «Актуальні питання філології та соціально-гуманітарних наук».

Кафедра психології та філософії виступила співорганізатором Міжнародної студентської наукової конференції «Формування громадянської позиції в системі органів студентського самоврядування» (3-4 березня 2016 р.).

Викладачі кафедри беруть активну участь в роботі міжнародних та регіональних конференцій.

Кафедра психології та філософії має великі перспективи щодо навчально-методичного та наукового рівня щодо піднесення ролі університету в Україні та за її межами.