Тимофієва Марина Пилипівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та філософії Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». Заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

У 2004 році закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, спеціальність «Психологія», кваліфікація – психолог.

   З 2004 р. працює на кафедрі психології та соціології Буковинського державного медичного університету.

 З 2008 р. – старший викладач кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету.

   У    2008 році захистила у Київському Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутнього сімейного лікаря», спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

  З 2009 р. на посаді доцента кафедри психології та соціології.

  З 2019 р. – виконуюча обов'язки завідуючого кафедри.

  Наукові напрямки: комунікативна компетентність медичного працівника, Я – концепція, психологічне здоров`я, рефлексія, криза особистості, внутрішньоособистісний конфлікт.

 Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 5 монографій, навчального посібника, рекомендованого Міністерством освіти і науки України, 4-х навчально-методичних посібників, рекомендованих ЦМК ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».

Брала участь у понад 50 міжнародних та всеукраїнських наукових, навчально-методичних конференціях. Співавтор стандартів вищої освіти України галузі знань 22 – Охорона здоров’я України, спеціальності 225 – Медична та психологічна реабілітація.

Практикуючий психолог, психолог-консультант з позитивної та арт-  психотерапії.

На кафедрі викладає такі навчальні дисципліни: «Загальна психологія», «Основи психології. Основи педагогіки», «Психологія спілкування», «Генетична психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Психологія діяльності медичного працівника», «Арт та ігрова психотерапія», «Основи психоаналізу».

 Підручники

1.      Тимофієва М. П., Слобідська О. В. Психологія здоров’я: підручник. Київ: 2022. 608 с.

Монографії

1. Тимофієва М.П. Психологічні аспекти розвитку комунікативної компетентності сімейного лікаря. Монографія. Чернівці: Книги–ХХІ, 2009. 276 c. ISBN 978-966-2147-61-2

Співавтор колективних монографій:

1. Scientific Basis of Modern Medicine (Intrapersonal Conflict as a Crisis of Personality Harmonization): monography: collective monograph / Timofiieva M. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 232 р. Available at : DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.MED.I ISBN-978-1-64871-916-5

2. Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. М.П. Тимофієва. Чернівці: Технодрук, 2020. 226 с.

3. Borysiuk A., Tymofieva M., Pavliuk O. Professional identity and individual reflexion in professional development of medical students. Modern technologies in education: collective scientific monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-5-1; pp.495, p.8-17, illus., tabs., bibls.   

4. Особистість в умовах кризи: соціально–психологічний вимір: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. А. С. Борисюк. – Чернівці : Технодрук, 2018. 150 с.

5. Psychological features of Individual Self-Identity and Personality Development / Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects.  Opole: The Academy of  Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-99-4;рр.288, (р.191-197) ilus., tabs., bibls 

6. Психологічні передумови й чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків : колективна монографія / кол. авт.; гол. ред. А.С. Борисюк. Чернівці: Технодрук, 2016.

7. Формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я сільської молоді: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. Н.І. Зорій. Чернівці: Технодрук, 2015

Навчальні та навчально-методичні посібники

1. Соціологія. Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра / А. Я. Слубська, М. П. Тимофієва, О. І. Павлюк, В. А. Осипенко. Чернівці: Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», 2020. 148 с.       

2. Тимофієва М. П., Борисюк А. С., Павлюк О. І. Психологія спілкування. Начально-методичний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти України. Чернівці, 2019. 100 с. ISBN 978-966-697-773-4

3. Борисюк А. С., Тимофієва М. П., Павлюк О. І. Теорія виховання. Тестові завдання. Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти України. Чернівці, 2019. 68 с. ISBN 978-966-697-772-7

4Загальна психологія: тестові завдання. Навчально-методичний посібник. Колектив авторів / за ред. Борисюк А. С., Чернівці. 2018. 140 с.

5.     Бойчук Т.М. Тимофієва М.П. Розвиток пам'яті: підготовчий курс. Психологічний практикум. Чернівці: Книги – ХХІ, 2012. 100с. ISBN 978-617-614-032-0

6. Тимофієва М.П., Двіжона О.В.  Психологія здоров’я. Навчально-методичний посібник. Практичний зошит 2 (доповнення). Чернівці: Книги – ХХІ, 2010.

7.   Тимофієва М.П. Двіжона О.В. Психологія здоров’я. Навчальний посібник. Чернівці: Книги – ХХІ, 2009.  296 c.  ISBN 978-966-2147-79-7

8.   Тимофієва М.П., Двіжона О.В.  Психологія здоров’я. Навчально-методичний посібник. Практичний зошит. Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. 

Список основних публікацій

(ключові слова: сімейний лікар, комунікативна компетентність особистості, установка)

Tymofiieva M., Pavliuk O.Psychological peculiarities of communication skills in adolescents /  Internetional scientific periodical journal  «The Unity of Science». Vena, Austria. 2015.

Тимофієва М.П. Тренінгові технології розвитку комунікативної компетентності сімейних лікарів / Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості і суспільні трансформації:механізми взаємовпливу та вияви». – Чернівці, 14-16 травня. 2009р.

Тимофієва М.П. Технологія розвитку комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів у процесі професійної підготовки  / М.П.Тимофієва // Актуальні проблеми психології. Том Х. Випуск 4. За ред. академіка С.Д.Максименка. – К.: Главник, 2008. – С.260-268.

Тимофієва М.П. Проблема комунікативних, морально-етичних чинників збереження психічного здоров’я молоді / М.П. Тимофієва // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. За ред. С.Д.Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – Том Х, Вип. 7. – С.498–509.

Тимофієва М.П. Розвиток комунікативної компетентності майбутнього сімейного лікаря / М.П. Тимофієва // Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту ім. О.В. Сухомлинського. – Миколаїв: МДУ, 2008. – С. 112–121. – (Серія: Психологічні науки).

Тимофієва М.П. О проблеме коммуникативной компетентности в подготовке семейного врача к профессиональной деятельности / М.П. Тимофієва // Современный научный вестник. Научно-теоретический и практический журнал. – Белгород, 2008. – № 6 (32). – С. 30–36.

Тимофієва М.П. Роль установки в комунікативній компетентності сімейного лікаря / М.П. Тимофієва // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006.– Вип.11 – Ч.2  – С. 45-52.

Тимофієва М.П. Комунікативна компетентність особистості: деякі філософські аспекти / М.П. Тимофієва // Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. 2006. №1. – С.95-103.

Тимофієва М.П. До питання про установку і об’єктивацію у психіці людини / М.П. Тимофієва // Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. – Чернівці, 2006.  № 2. – С.141-149.

Тимофієва М.П. Структура та значення комунікативної компетентності в професійній діяльності сімейного лікаря / Міжнародна науково практична конференція «Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін» (17 – 18 травня 2007р.) – Чернівці: Рута, 2007. – С. 620-626.

Тимофієва М.П. Особливості психологічної готовності до спілкування з пацієнтами майбутніх сімейних лікарів / М.П. Тимофієва // Наукові записки  Інституту психології ім.Г.С. Костюка АПН України. За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2007. – Вип.35.


Список основних публікацій

(ключові слова: Я-концепція, психологічне здоров’я, саморегуляція, позитивна психотерапія)

Тимофієва М.П., Павлюк О.І Збереження психічного здоров’я молоді: валеософський аспект / Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний  українсько-румунський науковий журнал (Current issues of Social studies and Histori of Medicine. Joint Ukraine-Romanian scientific jornal. 2016.

Тимофієва М.П. Upon the Problem of Communicative Competence in Preparation of a Future Doctor for Professional / Матеріали XVIII Міжнародного медичного конгресу для студентів та молодих науковців (20 – 23 лютого), – м. Каїр, Єгипет, 2010. (18th Aim Shams International Medical Students’ Congress (AIMSC), Cairo, Egypt, 20–23 February 2010).

Тимофієва М.П. Ставлення сільської молоді до здоров’я / М.П. Тимофієва // Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія: Збірник наукових праць.  За ред. Максименка С.Д. – Т. 7 – Вип. 20. – Ч. 2 – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.    І.Франка, 2009. – 316с. – С. 184-190

Тимофієва М.П. Принцип «Надії» в позитивній психотерапії / М.П. Тимофієва // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. За ред. Максименко С.Д. ­– Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І Франка», 2009. – т.7, вип. 19. – С. 238-241.

Тимофієва М.П. Категорія «здоров’я» у світогляді молоді / ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Методологія та технології практичної психології в системі вищої освіти» м. Київ, університет ім.Драгоманова (10-11 квітня 2009 р) – С. 65-68.

Тимофієва М.П. Психологічні особливості ставлення молоді до здоров’я / Матеріали за 5-а международна научна практична конференция, «Honors highschool», – 2009. Том 5. Филологични науки. Психология и социология. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С.69-72

Тимофієва М.П. Психологічні особливості саморозвитку особистості / М.П. Тимофієва // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. –  Івано-Франківськ: видавництво «Плай» ЦІТ  Прикарпатського національного  університет ім.В. Стефаника,  2009. – Вип. 14, – Ч.1. – С.236-246.

Тимофієва М.П. До питання про самопізнання та самодопомогу в позитивній психотерапії / Materialyv v mezinarodni vedecko – prakticka conference «Modernivymozenosti vedy – 2009». Dil 11. Lekarstvi. Biologicke vedy. Chemie a chemicka technologie: Praha. Publishing Hous «Education and Science» s.r.o. – S. 9 – 13.

Тимофієва М.П. Духовність як чинник формування психічного здоров’я особистості / М.П. Тимофієва  // Науковий  вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 414-415. Філософія. Чернівці: Рута, 2008. – С. 23-27.

Тимофієва М.П. До проблеми збереження психічного здоров’я у валеософії / М.П. Тимофієва // Вісник Чернівецького обласного філософського товариства.. – Чернівці, 2008. № 1. – С.109- 121.

Тимофієва М.П. Поняття «Надія»: деякі питання історико-філософського аналізу / М.П. Тимофієва //  Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. – Чернівці, 2008. № 2. – С.53- 63.

Тимофієва М.П. Теоретичний підхід у дослідженні проблеми формування Я –концепції як складової психічного та психологічного здоров’я молоді / М.П. Тимофієва // Вісник Прикарпатського ун-ту. Філософські і психологічні науки. – 2008. Спеціальний випуск. – С. 125 – 130.

Тимофієва М.П. Особливості формування Я-концепції як інтегральної складової психічного та психологічного здоров’я у студентів – випускників сільських і міських шкіл / М.П. Тимофієва  // Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. - Чернівці, 2007. № 1. – С.220-234.

Тимофієва М.П. Соціально-психологічні передумови ефективного процесу саморозвитку особистості  / М.П. Тимофієва // Актуальні проблеми розвитку психологічної компетентності вчителя. Навч.-метод. Посібник. За ред. Романовської Д.Д. – Чернівці, 2006. – С.49 – 57.

Тимофієва М.П. Самовираження особистості як форма потреби в саморозвитку / І Міжнародний конгрес  «Українська освіта у світовому просторі» (19-21жовтня 2006р.)  – К. 2006. – С. 74-77.

Список основних публікацій

(ключові слова: професійний розвиток студента-медика, рефлексія, внутрішній конфлікт)

Тимофієва М. П. Intrapersonal Conflict as Harmonization Crisis of Identity / Материали за XIII международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука – 2017»,Volume 7 : Педагогически науки. Психология и социология. София «Бял ГРАД- БГ» C.118-121

Тимофієва М. П., Міхеев А.О. Соціально-психологічна адаптація студентів 3-го курсу медичних факультетів / Буковинський медичний вісник. Український науково-практичний журнал. Том 21, №1(81). Чернівці.  2017. С.86-90.

Тимофієва М. П., Міхеев А.О., Попович В.Б., Яковець К.І. Гендерні відмінності особистісної адаптації студентів до навчання на 3-му курсі / Буковинський медичний вісник. Український науково-практичний журнал. Том 21, №1(82). Чернівці.  2017. С.173-176.

Тимофієва М. П. Любіна Л.А. Внутрішньоособистісний конфлікт як криза гармонізації особистості / Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. –  № 2 (6). –  Вип. 6. –  Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2017. С. 111-122– 146.

Тимофієва М. П. Внутрішній конфлікт та психологічні зміни в розвитку особистості в умовах соціально-політичної кризи / Збірник статей науково-практична конференції «Революція гідності. Три року по тому» (25 листопада 2016 року). Чернівці.  С.115-126.

Тимофієва М. П. Basic conceptions of ntrapersonal conflict. Theoretical and methodological research / «Studia Humanitatis». №4. 2016.

Тимофієва М. П., Давидюк В. А. Psychological features of overcoming difficult life situations by students // Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Найновите постижения на европейската наука». – 2015. – Том 10. – Психология и социология. Музика и живот. Физическа култура и спорт. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 72 стр. – С. 33.

Tymofiyeva M. P., Davydyuk V. A. Psychological features of overcoming difficult life situations by students // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Modern european science», – 2015. – Volume 7. – Philological sciences. Psychology and sociology. – Sheffield : Science and education LTD. – 112 с. – С. 92.

 Тимофієва М. П. Влив зворотного зв'язку на формування особистісних та професійних якостей студента в навчальному процесі / Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний  українсько-румунський науковий журнал (Current issues of Social studies and Histori of Medicine. Joint Ukraine-Romanian scientific jornal). 2015

Тимофієва М. П. Дослідження професійної спрямованості студента-медика // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / Гол. ред. Т. М. Бойчук. – Чернівці : БДМУ, 2015. – № 3 (3). – С. 46-52.

Тимофієва М. П., Давидюк В. А. Копінг-стратегії студентів-медиків складних життєвих ситуаціях // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / Гол. ред. Т. М. Бойчук. – Чернівці : БДМУ, 2015. – № 5 (5). – С. 52-57.

Тимофієва М. П. The Development of Professionally Significant Reflective Components in High School during the Preparation of Medical Students. // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. №6(8). – Praha, Publishing house Education and Science, 2014. – P.52 -59. ISSN 2336-3630.

Тимофієва М. П., Павлюк О. І. Technology development of communicative competence offuturefamilyphysiciansintheprocessofprofessionaltraining // Central European Journal for Science and Research Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. – Praha. – Р. 44-51.

Тимофієва М. П. Рівень сформованості індивідуальної рефлексії у студентів-медиків // Materiali X mezinarodni vedecko – praktika conference «Aktualni vynozenosti vedy – 2014”. – Dil 10. – Psychologie a sociologie Hudba a zivot. – Praha : Publishing House “Education and Science” s.r.o. – P.55-57.

Тимофієва М. П. Розвиток рефлексивних компонентів на вузівському етапі // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / Гол. ред. Т. М. Бойчук. – Чернівці : БДМУ, 2014. – №2 (2). – С.62-66.

Тимофієва М.П. Професійна рефлексія як специфічна інтелектуальна активність особистості / М.П. Тимофієва // Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції БДМУ. – Чернівці,2013. – С.154 – 155.

Тимофієва М. П. Дослідження індивідуальної рефлексії у студентів-медиків // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслов Хмельницкий державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» – Додаток 2 до Вип. 31. : Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – К. : Гнозис, 2013. – С. 219-225.

Тимофієва М.П. Рефлексія як основа самоусвідомлення та саморегуляції студентів-медиків / М.П. Тимофієва // Зб. наук. праць: Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих мед. навч. Закладах України на новому етапі: матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навч.наук. конф. З міжнародною участю (Тернопіль, 18-19 квітня 2-13). – Тернопіль: ТДМУ, 2013. – Ч.2. – С. 643-645. – 700 с.

Тимофієва М.П. Скоропляс С., Роль рефлексії у формуванні комунікативної компетентності майбутніх медичних працівників / Мовна комунікація: наука, культура, медицина: збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2012. – С.133-135. 9-10 жовтня 2012 року.

Тимофієва М.П. Рефлексія як основа професійної самореалізації студента-медика / Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference  «Moderní vymoženosti vědy – 2012». – Díl 20. Psychologie  a sociologie. Hudba a život: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - 96 stran

Тимофієва М.П. Роль рефлексивних компонентів у професійній самореалізації студентів-медиків / Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції – Чернівці, 2012. – 73 с.

Тимофієва М.П. Основні складові цілісної моделі особистісного та професійного розвитку студента / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток особистості та професіоналізму фахівця в системі неперервної освіти в контексті викликів XXI ст.» присвяченої 20-річчю факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 19-22 жовтня 2011 року, м. Чернівці.

Тимофієва М.П., Зінзюк Л.А. Особливості розвитку пізнавальної активності студентів-медиків першого курсу / Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej  konferencji Aktualne problemnowoczesnychnauk – 2011 Volume 21.Psychologia I sociologia. Przemysl. Nauka I studia – 112 str. – S.46-49.

Timofiieva Maryna, Zorij Nyna, Zinziuk Liubov, Roman Liliya, Bojko Vadym, Shimkova Kateryna. Upon the Problem of Communicative Competence in Preparation of a Future Doctor for Professional Activity. Матеріали XVIII Міжнародного медичного конгресу для студентів та молодих науковців (20 – 23 лютого), –  м. Каїр, Єгипет, 2010. (18th Aim Shams International Medical Students’ Congress (AIMSC), Cairo, Egypt, 20–23 February 2010.)

  Вітчизняні статті

1. Тимофієва М.П., Ломакіна Ю.В., Булик Р. Є., Федонюк Л. Я., Музика Н. Я. Technology of Communicative Competence Development of Future Doctors in the Process of Professional Training / Медична освіта. 2020. № 1 /Р.50-55. DOI 10.11603/me.2414-5998.2020.1.10993

2.Тимофієва М.П.,Ломакіна Ю.В., Зорій Н.І., Федонюк Л.Я. Павлюк О.І., Яковець К.І., Щудрова Т.С. Про-екологічне виховання студентів-медиків в освітньому просторі / Буковинський медичний вісник. Т.24, № 1 (93). С. 213-221. DOI: 10.24061/2413-0737. XXIV.1.93.2020.2

3.Тимофієва М.П. Осипенко В.А. Як потурбуватися про психічне здоров’я у тривожні часи. Блогосфера БДМУ https://www.bsmu.edu.ua/blog/yak-poturbuvatisya-pro-psihichne-zdorovya-u-trivozhni-chasi/

4. Тимофієва М. П. Токсична сім’я як причина психічних розладів. URL: https://acc.cv.ua/blogs/point-of-view/toksichna-sim-ya-yak-prichina-psihichnih-rozladiv-2278?fbclid=IwAR3QF4NCsn4GQsuARxqBd9L9evSrDFhb0uTjnBZzBoXUv6SIaNB2yIFjYTA

5. Тимофієва М. П. Невротичні потреби людини. Дайджест. 2019.

6. Тимофієва М. П., Павлюк О. І. Психологічні особливості формування та розвитку самооцінки особистості у студентському віці. Теорія і практика сучасної психології.. Запоріжжя. 2018. №3. С. 248-253. 

7. Тимофієва М. П. Стрес на роботі скорочує життя. Доброго здоров’я. 2018. № 5. С. 3

8. Тимофієва М. П. Лікар-психолог – актуальна спеціальність сьогодення. Освіта Буковини. 2018. № 14. С. 4.

9. Тимофієва М. П. Сучасний погляд на тривогу. Чернівці, 2018. URL: https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/6783-suchasniy-poglyad-na-trivogu

10. Тимофієва М. П. Токсичний колектив. Доба. 2018. №. С. 3.

11. Тимофієва М. П., Борисюк А. С., Павлюк О. І., Міхєєв А. О. Причини виникнення та особливості перебігу внутрішньо особистісного конфлікту у студентів-медиків. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. Випуск 1. Київ-Ніжин. Видавництво «ПП Лисенко М.М.». 2018. С. 54-66.

12. Тимофієва М. П. Під час малювання дитина і грається і вчиться одночасно. URL: https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/5439-pid-chas-malyuvannya-ditini-i-graetsya-i-vchitsya-odnochasno

13. Тимофієва М. П. Внутрішньоособистісний конфлікт як криза гармонізації особистості. URL: https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/5755-vnutrishnoosobistisniy-konflikt-yak-kriza-garmonizatsii-osobistosti

14. Тимофієва М. П., Міхеєв А. О. Соціально-психологічна адаптація студентів 3-го курсу медичних факультетів. Буковинський медичний вісник. 2017. Т. 21. №1 (81). С. 86-89.

15. Тимофієва М. П., Міхеєв А. О., Попович В. Б., Яковець К. І. Гендерні відмінності особистісної адаптації студентів до навчання на 3-му курсі. 2017. Т. 21. №1(82). С. 173-176.

16. Тимофієва М. П., Любіна Л. А. Внутрішньоособистісний конфлікт як криза гармонізації особистості. Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка. № 2 (6). Вип. 6. 2017. С. 111-121.

17. Тимофієва М. П. Внутрішній конфлікт та психологічні зміни в розвитку особистості в умовах соціально-політичної кризи. Збірник статей науково-практична конференції «Революція гідності. Три року по тому». 2017.

18. Тимофієва М. П. Завжди хваліть дитину. Доброго здоров’я. 2017. №1. С.4

19. Тимофієва М. П. В’яжу іграшки і заспокоююсь. Доброго здоров’я. 2017. №4.С.5

20. Тимофієва М. П. Весняна депресія: причини і як впоратися з нею. URL: https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/4191-vesnyana-depresiya-prichini-i-yak-vporatisya-z-neyu

21. Тимофієва М. П. Від весняної депресії втечіть на природу. Молодий Буковинець. 2016. № 17. С. 4.

Закордонні статті

1. Tymofiieva M., Pavliuk O. Psychological peculiarities of communication skills in adolescents. The Unity of Science. Vena, Austria. 2016. P. 225-227. (ISSN 9091-1792). URL: https://drive.google.com/file/d/0B_zpPZmAfUquWW5nbzZwc2U4N2c/view?usp=sharing

2. Тимофієва М. П. Basic conceptions of intrapersonal conflict. Theoretical and methodological research. Studia Humanitatis. 2016. №4. URL: http://st-hum.ru/content/tymofieva-mp-basic-conceptions-intrapersonal-conflict-theoretical-and-methodological

3. Тимофієва М. П., Павлюк О. І. Збереження психічного здоров’я молоді: валеософський аспект. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини // Current issues of Social studies and History of Medicine. 2015. №2 (6). С.63-69. (ISSN: 2311-9896). URL: http://apsnim.bsmu.edu.ua/home/no_26_2015/12-tymofijeva_pavliuk


Закордонні статті включені до наукометричної бази WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

1. Individual psychological and gender peculiarities of patients with liver cirrhosis / Kristina A. Chympoi, Alla S. Borysiuk, Maryna P. Tymofieva, Olesia I. Pavliuk, Svitlana P. Melnychuk, Tamara H. Kopchuk. Archives of the Balkan Medical Union. March 2019. Vol.54. N1. Pp. 115-123.

Вітчизняні тези

1. Тимофієва М. П. Дослідження схильності студента-медика до суїцидальної поведінки / 101 наукова конференція викладацького складу. БДМУ. Чернівці. 5. Тимофієва М. П. Портфоліо як інноваційний метод в практичній підготовці медичного психолога / Навчально-методична конференція. Чернівці. 2020.

2. Тимофієва М.П., Павленко М.Ю. Інноваційні технології в практичній підготовці медичного психолога. V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Мотивація в системі академічної доброчесності». 5,6 травня 2020. БДМУ. С.

3. Тимофієва М. П., Ломакіна Ю.В. Методичні підходи екологічного виховання у вищому навчальному закладі. Навчально-методична конференція "Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології". Чернівці. C. 136-138.

4. Тимофієва М. П. Інноваційні технології в практичній підготовці Медичного психолога. Навчально-методична конференція "Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології". Чернівці. C. 138-140.

5. Тимофієва М. П. Дослідження внутрішньо-особистісних конфліктів у студентів-медиків. 100 – підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» присвяченої 75-річчю БДМУ (м. Чернівці, 11,13,18 лютого 2019 р.). Чернівці. Медуніверситет, 2019.С. 475-476.

6. Тимофієва М.П., Малиш Н. Професійна соціалізація студентів-медиків. IV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури», 14-15 березня 2019 року. Чернівці. С. 117.

7. Тимофієва М.П., Давидюк В.А. Внутрішньоособистісний конфлікт у студентів-медиків: причини виникнення та особливості перебігу. IV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури», 14-15 березня 2019 року. Чернівці. С.103.

8. Тимофієва М.П., Павленко М.Ю. Досвід студентського самоврядування в різних країнах. IV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури», 14-15 березня 2019 року. Чернівці. С.249.

9. Тимофієва М.П., Маковійчук Н. Індивідуальна рефлексія як структурний компонент професійної компетентності лікаря-стоматолога. IV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Студентське самоврядування в системі академічної культури», 14-15 березня 2019 року. Чернівці. С.115.

10. Тимофієва М.П. Теоретико-методологічний аналіз виникнення тестування. Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції. (Чернівці, 17 квітня 2019 р.). Чернівці, 2019. 579 с. С. 262-265.

11. Тимофієва М.П., Давидюк В.А. The influence of self-esteem on the genesis of intrapersonal conflict of medical students. Академічна доброчесність студентства як чинник формування громадянського суспільства: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (1 – 2 березня 2018 р., Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»). Чернівці, БДМУ, 2018. 239 с. С. 4.

12. Тимофієва М. П., Давидюк В. А. Волонтерська діяльність та її роль в особистісно-професійному розвитку студента-медика. Академічна доброчесність студентства як чинник формування громадянського суспільства: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (1 – 2 березня 2018 р., Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»). Чернівці, БДМУ, 2018. 239 с. С. 113.

13. Тимофієва М. П. Компетентність, авторитет та професійна роль викладача університету. Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції (18 квітня 2018 року, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»). Чернівці, БДМУ, 2018. 562 с. С. 283.

14. Тимофієва М. П. Досвід волонтерської діяльності у світі та в Україні. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXVI міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018 у 4 ч. Ч. IV. (Харків, 16-18 травня 2018 р.). Харків: НТУ «ХПІ». 337 с. С. 114.

15. Тимофієва М.П. Дослідження рівня сформованості структурних компонентів Я-концепціїї у студентів-медиків. Актуальні питання психотерапії та психології: Збірник матеріалів ХХІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (Чернівці, 29 черня - 1 липня 2018р.) Чернівці, 2018. С.150.

16. Тимофієва М. П. Матеріали 99-ї підсумкової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» «Теоретико-методологічне дослідження основних концепцій внутрішньоособистісного конфлікту» (м. Чернівці, 12, 14, 19 лютого 2018 р.) Чернівці: Медуніверситет, 2018. С. 306-307.

17. Тимофієва М. П. Психологічні особливості супротиву змінам дітей переселенців. XV науково - практичної конференції з проблем вищої освіти (з міжнародною участю) «Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства». 16-17 листопада 2018 року. Сєвєродонецьк.

18. Тимофієва М. П. Теоретико-методологічне дослідження основних концепцій внутрішньоособистісного конфлікту. Матеріали 98-ї підсумкової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». 2017. C.345-346.

19. Тимофієва М. П., Давидюк В. В. Рефлексія як ресурс особистості студента. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Студентське самоврядування та його роль у формуванні гуманістичних цінностей». 2017.

20. Тимофієва М. П. Роль інфографіки та візуалізації даних в навчальному процесі. Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції (Чернівці, 19 квітня 2017 р.). 2017. C. 527-529.

21. Тимофієва М. П. Візуальний наратив в арт-тераії як метод вимірювання реального світу особистості. Збірник матеріалів XIII Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Простір арт-терапії: палітра емоцій» (25 – 27 лютого 2016 року, м. Київ). 2016. С. 14-17.

23. Тимофієва М. П. Тренінг розвитку рефлексивних компонентів у студентів-медиків. 97–а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу БДМУ «Актуальні питання філології та соціально-гуманітарних наук». 2016. С. 351.

23. Тимофієва М. П. Психологічні особливості зворотного зв’язку як процесу інтерактивної форми навчання. Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції (Чернівці, 20 квітня 2016 р.). 2016. С. 167-168.

24. Тимофієва М. П., Любіна Л. А. Психологічна компетентність викладача ВНЗ. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення» (27 – 29 травня 2016 року, м. Мелітополь). 2016. С. 89-92.

Закордонні тези

1. Tymofiieva M. P., Pavlenko M. YU. Study of Suicidal Ideation in Medical Students // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2019. Pp. 214-217. URL: http://sci-conf.com.ua

2. Значение логики для профессиональной деятельности медицинского психолога / Сборник научных трудов под редакцией профессора А.М. Шамсиева материалы международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы психиатрии, медицинской психологии и суицидологии: современная практика и направления развития» 2019, № 4,1 (114). Самарканд. С. 105-106 

3. Тимофієва М.П., Павленко М. Ю. Чинники формування суїцидальних думок в юнацькому віці. Matryaly XV miedzynarodowy naukowa praktyczna konferencje Aktualne problemy nowoczesnych nauk-2019. 07-15 czerwca. Vol.9/ filologiczne nauki. Psychologia i sociologia. Przemysl.

4. Тимофієва М. П. Внутрішньоособистісні конфлікти студента-медика в період професійного становлення. Міжнародна конференція. Великобританія. Materials of the XIV International scientific and practical Conference Science and civilization (2018, January 30 – February 7, 2018). Pedagogical sciencies. Psychology and sociology: Sheffield. Science and education LTD. 84 p. С. 48-51.

5. Timofiieva M., Коsan D. Women and career: the criteria of success education. Natural Science Readings: abstracts book (May 18, 2018, Sosnowiec – Bratislava). 94 p. P. 35.

6.      Tymofieva M.P., Pavliuk O.І., Liubina L.А., Lomakina U.V. Psychological features of feedback as a process of interactive teaching. Materials of the XII International scientific and practical conference «Trends of modern science – 2016» (May 30 – June 7, 2016). V. 19. Psychology and Sociology. Sheffield, «Science and education». 2016. P. 58-61.

7. Тимофієва М. П. Особливості процесу мотивації та емоційного стану молоді під час закоханості – гендерний аспект. Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa myśl informacyjnej powieki - 2016». Volume 10. Psychologia i socjologia. Politołogija: Przemyśl. 2016. C. 74-79.

8. Тимофієва М. П. Вплив внутрішьоособистісного конфлікту на психологічний розвиток особистості. Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2016». Díl 6. Psychologie a sociologie.: Praha. Publishing House «Education and Science». URL: http://www.rusnauka.com/42_NIEK_2016/Psihologia/9_218339.doc.htm