Слубська Анна Ярославівна

-         Закінчила філософсько-теологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича  у 2008 році, спеціальність «Релігієзнавство», кваліфікація – магістр релігієзнавства. 

-         Працює в Буковинському державному медичному університеті з 2008 р. на посаді  викладачем кафедри психології та соціології, виконує обов’язки зам. завідувача кафедри з виховної роботи.

-         В даний час викладає історію України, соціологію, політологію та логіку.

-         В 2010 році на кафедрі релігієзнавства Національного університету «Острозька академія» затвердила тему дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук «Інституційний розвиток державно-церковних відносин в незалежній Україні: історико-релігієзнавчий аспект», спеціальності – 09.0011 – Релігієзнавство.

-         Є автором 7 наукових статей, автором і співавтором 5 тез доповідей, приймала участь у 7  конференціях.

Список публікацій:

            Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання: колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. М.П. Тимофієва. Чернівці: Технодрук, 2020. 226 с. 

 Слубська А.Я. Тенденції розвитку неорелігійних течій в українському просторі //А.Я. Слубська / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університет (14-16 жовтня 2008р). Філософсько-педагогічні науки.- Чернівці: Рута, 2008. – С. 168-171.

Слубська А.Я. Соціалізація особистості віруючого в умовах трансформації   суспільства// Слубська А.Я.// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 462-463. Філософія. – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2009. –  С.209-212.

 Слубська А.Я. Державно-церковні відносини: історична та сучасна ретроспекція// Слубська А.Я.// Релігія та соціум. Часопис. –  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – № 2(4). –  190-194.

Слубська А.Я. Роль наукових та громадських інституцій розвитку державно-церковних відносин в незалежній Україні// Слубська А.Я./ Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Випуск 4. – 212с. – с.181-191.

Слубська А.Я. Ісламський фактор у формуванні державно-конфесійних відносин в Україні // Слубська А.Я. / Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігіє знавців інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України №62-63 2012рік.

 Слубська А.Я. Інституційний розвиток державно-церковних відносин в незалежній Україні: історико-релігієзнавчий аспект// Слубська А.Я.// Державно-конфесійні відносини в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку / За ред. В.Д. Бондаренка та І.М. Мищака. – К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 518 с. - С. 80 – 88.

Слубська А.Я. Вектори взаємодії церкви, держави та громадянського суспільства України в роки незалежності // Слубська А.Я. / Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 7. – 296с. – с.215-227.

Слубська А.Я. Християнська мораль про шлюб і сім’ю: сучасний аспект // Слубська А.Я. / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університет(9-11 травня 2006р). Філософсько-педагогічні ст. 45-47.

Слубська А.Я. Громада як регулятор внутрішньо-конфесійних відносин // Слубська А.Я. / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університет (10-11 травня 2007р). Філософсько-педагогічні науки.-Чернівці: Рута, 2007. – 59-60.

Слубська А.Я. Формування та взаємовплив неорелігійних течій на Буковині // Слубська А.Я. / «Хист» Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених – 2010,  вип. 12, ст. 163-164.

Безарова Г.І., Слубська А.Я. Схід і Захід: порівняльний аналіз релігійно-філософських традицій // Безарова Г.І., Слубська А.Я. / Материалы 2-й Международной научно-практической конференции «Достижения высшей школы – 2009», грудень 2009 року. - Дніпропетровськ, 2010с. – С. 12-13.

Безарова Г.І., Слубська А.Я. Проблема формування духовно зрілої особистості: філософсько-цивілізаційний зріз// Безарова Г.І., Слубська А.Я. / Духовно - культурний чинник у зміцненні сім’ї та інтеграції суспільства Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 17-18 листопада 2011р. Чернівці: Чернівецький національний університету, 2011. – 232с.