Тимофієва Марина Пилипівна

  • У 2004 році закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, спеціальність «Психологія», кваліфікація – психолог.
  •    З 2004 р. працює на кафедрі психології та соціології Буковинського державного медичного університету.
  •  З 2008 р. – старший викладач кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету.
  •    У    2008 році захистила у Київському  Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутнього сімейного лікаря», спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
  •   З 2009 р. на посаді доцента кафедри психології та соціології, виконує обов’язки зам. завідувача кафедри з наукової роботи.
  •    Автор понад  55 наукових праць, у тому числі – монографії,  навчального посібника, рекомендованого Міністерством освіти і науки України (у співавторстві), навчально-методичного посібника, психологічного практикуму. 
  • Брала участь у понад 25 міжнародних наукових конференціях.
  •  Практикуючий психолог, психолог-консультант з позитивної та арт-  психотерапії.
  • На кафедрі викладає навчальні дисципліни: «Основи психології. Основи педагогіки», «Психологію спілкування», «Генетичну психологію», «Вікову та педагогічну психологію».

Публікації

Тимофієва М.П. Психологічні аспекти розвитку комунікативної компетентності сімейного лікаря. Монографія. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 276 c. ISBN 978-966-2147-61-2

Тимофієва М.П. Двіжона О.В. Психологія здоров’я / М.П. Тимофієва, О.В. Двіжона // Навчальний посібник. Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. ­– 296 cISBN 978-966-2147-79-7

Тимофієва М.П., Двіжона О.В.  Психологія здоров’я. Навчально-методичний посібник. Практичний зошит. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009.

Тимофієва М.П., Двіжона О.В.  Психологія здоров’я. Навчально-методичний посібник. Практичний зошит 2 (доповнення). – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010.

Бойчук Т.М. Тимофієва М.П. Розвиток пам'яті: підготовчий курс. Психологічний практикум / Т.М. Бойчук, М.П. Тимофієва. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2012.– 100с. ISBN 978-617-614-032-0


Тематика статей «Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутнього сімейного лікаря»


Тимофієва М.П. Роль установки в комунікативній компетентності сімейного лікаря / М.П. Тимофієва // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006.– Вип.11 – Ч.2  – С. 45-52.

Тимофієва М.П. Комунікативна компетентність особистості: деякі філософські аспекти / М.П. Тимофієва // Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. 2006. №1. – С.95-103.

Тимофієва М.П. До питання про установку і об’єктивацію у психіці людини / М.П. Тимофієва // Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. – Чернівці, 2006.  № 2. – С.141-149.

Тимофієва М.П. Структура та значення комунікативної компетентності в професійній діяльності сімейного лікаря / Міжнародна науково практична конференція «Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін» (17 – 18 травня 2007р.) – Чернівці: Рута, 2007. – С. 620-626.

Тимофієва М.П. Особливості психологічної готовності до спілкування з пацієнтами майбутніх сімейних лікарів / М.П. Тимофієва // Наукові записки  Інституту психології ім.Г.С. Костюка АПН України. За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2007. – Вип.35.

Тимофієва М.П. Технологія розвитку комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів у процесі професійної підготовки  / М.П.Тимофієва // Актуальні проблеми психології. Том Х. Випуск 4. За ред. академіка С.Д.Максименка. – К.: Главник, 2008. – С.260-268.

Тимофієва М.П. Тренінгові технології розвитку комунікативної компетентності сімейних лікарів / Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості і суспільні трансформації:механізми взаємовпливу та вияви». –Чернівці, 14-16 травня 2009р.

Тимофієва М.П. Проблема комунікативних, морально-етичних чинників збереження психічного здоров’я молоді / М.П. Тимофієва // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. За ред. С.Д.Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – Том Х, Вип. 7. – С.498–509.

Тимофієва М.П. Розвиток комунікативної компетентності майбутнього сімейного лікаря / М.П. Тимофієва // Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту ім. О.В. Сухомлинського. – Миколаїв:  МДУ, 2008. – С. 112–121. – (Серія: Психологічні науки).

Тимофієва М.П. О проблеме коммуникативной компетентности в подготовке семейного врача к профессиональной деятельности  / М.П. Тимофієва // Современный научный вестник. Научно-теоретический и практический журнал. – Белгород, 2008. – № 6 (32). – С. 30–36.


Тематика статей «Дослідженні проблеми формування Я –концепції як складової психічного та психологічного здоров’я молоді»


Тимофієва М.П. Соціально-психологічні передумови ефективного процесу саморозвитку особистості  / М.П. Тимофієва // Актуальні проблеми розвитку психологічної компетентності вчителя. Навч.-метод. Посібник. За ред. Романовської Д.Д. – Чернівці, 2006. – С.49 – 57.

Тимофієва М.П. Самовираження особистості як форма потреби в саморозвитку / І Міжнародний конгрес  «Українська освіта у світовому просторі» (19-21жовтня 2006р.)  – К. 2006. – С. 74-77.

Тимофієва М.П. Особливості формування Я-концепції як інтегральної складової психічного та психологічного здоров’я у студентів – випускників сільських і міських шкіл / М.П. Тимофієва  // Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. - Чернівці, 2007. № 1. – С.220-234.

Тимофієва М.П. Теоретичний підхід у дослідженні проблеми формування Я –концепції як складової психічного та психологічного здоров’я молоді / М.П. Тимофієва // Вісник Прикарпатського ун-ту. Філософські і психологічні науки. – 2008. Спеціальний випуск. – С. 125 – 130.

Тимофієва М.П. Психологічні особливості саморозвитку особистості / М.П. Тимофієва // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. –  Івано-Франківськ: видавництво «Плай» ЦІТ  Прикарпатського національного  університет ім.В. Стефаника,  2009. – Вип. 14, – Ч.1. – С.236-246.

Тимофієва М.П. До питання про самопізнання та самодопомогу в позитивній психотерапії  / Materialyv v mezinarodni vedeckoprakticka conference «Moderni vymozenosti vedy – 2009». Dil 11. Lekarstvi. Biologicke vedy. Chemie a chemicka technologie: Praha. Publishing Hous «Education and Science» s.r.o. – S. 9 – 13.


Тематика статей «Формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я сільської молоді»


Тимофієва М.П. Духовність як чинник формування психічного здоров’я особистості / М.П. Тимофієва  // Науковий  вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 414-415. Філософія. Чернівці: Рута, 2008. – С. 23-27.

Тимофієва М.П. До проблеми збереження психічного здоров’я у валеософії / М.П. Тимофієва // Вісник Чернівецького обласного філософського товариства.. – Чернівці, 2008. № 1. – С.109- 121.

Тимофієва М.П. Поняття «Надія»: деякі питання історико-філософського аналізу / М.П. Тимофієва //  Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. – Чернівці, 2008. № 2. – С.53- 63.

Тимофієва М.П. Ставлення сільської молоді до здоров’я / М.П. Тимофієва // Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія: Збірник наукових праць.  За ред. Максименка С.Д. – Т. 7 – Вип. 20. – Ч. 2 – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.    І.Франка, 2009. – 316с. – С. 184-190

Тимофієва М.П. Принцип «Надії» в позитивній психотерапії / М.П. Тимофієва // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. За ред. Максименко С.Д. ­– Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І Франка», 2009. – т.7, вип. 19. – С. 238-241.

Тимофієва М.П. Категорія «здоров’я” у світогляді молоді / ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Методологія та технології практичної психології в системі вищої освіти» м. Київ, університет ім.Драгоманова (10-11 квітня 2009р) – С. 65-68.

Тимофієва М.П. Психологічні особливості ставлення молоді до здоров’я /  Матеріали за 5-а международна научна практична конференция, «Honors high school», – 2009. Том 5. Филологични науки. Психология и социология. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД . – С.69-72

Тимофієва М.П. Upon the Problem of Communicative Competence in Preparation of a Future Doctor for Professional / Матеріали XVIII Міжнародного медичного конгресу для студентів та молодих науковців (20 – 23 лютого), –  м. Каїр, Єгипет, 2010. (18th Aim Shams International Medical Students’ Congress (AIMSC), Cairo, Egypt, 20–23 February 2010.)

 

Тематика статей «Психологічні передумови і чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків»

Тимофієва М.П. Основні складові цілісної моделі особистісного та професійного розвитку студента / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток особистості та професіоналізму фахівця в системі неперервної освіти в контексті викликів XXI ст.» присвяченої 20-річчю факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 19-22 жовтня 2011 року, м. Чернівці.

Тимофієва М.П., Зінзюк Л.А. Особливості розвитку пізнавальної активності студентів-медиків першого курсу / Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej  konferencji Aktualne problemnowoczesnychnauk – 2011 Volume 21.Psychologia I sociologia. Przemysl. Nauka I studia – 112 str. – S.46-49.

Зінзюк Л.А., Тимофієва М.П., Зорій Н.І. Особливості формування гендерної ідентичності жінки в сучасній Україні / Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Духовно-культурний чинник у зміцненні сім’ї та інтеграції суспільства» 3-4 листопада 2011 року, м. Чернівці.

Тимофієва М.П. Рефлексія як основа професійної самореалізації студента-медика / Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference  «Moderní vymoženosti vědy – 2012». - Díl 20. Psychologie  a sociologie. Hudba a život: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - 96 stran

Тимофієва М.П. Роль рефлексивних компонентів у професійній самореалізації студентів-медиків / Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції – Чернівці, 2012. – 73 с.

Timofiieva Maryna, Zorij Nyna, Zinziuk Liubov, Roman Liliya, Bojko Vadym, Shimkova Kateryna. Upon the Problem of Communicative Competence in Preparation of a Future Doctor for Professional Activity. Матеріали XVIII Міжнародного медичного конгресу для студентів та молодих науковців (20 – 23 лютого), –  м. Каїр, Єгипет, 2010. (18th Aim Shams International Medical Students’ Congress (AIMSC), Cairo, Egypt, 20–23 February 2010.)

 

 

Comments