Любіна Любов Анатоліївна

Bикладач кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету, науковий кореспондент Інституту психології ім. Г. С. Костюка, арт-терапевт, дитячий та сімейний психолог, член Асоціації дитячих та сімейних психологів Буковини. Коло професійних інтересів: системна сімейна психотерапія, арт-терапія, піскова психотерапія, казкотерапія, гендерна психологія, психологія професійного становлення особистості. Автор близько 30 наукових та методичних праць, співавтор програм навчальних дисциплін «Експериментальна психологія та психодіагностика» та «Психомоторика» для студентів вищих навчальних медичних закладів III–IV рівнів акредитації, що навчаються за спеціальністю «Медична психологія».

2003 р. закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога.

З 2003 р. – викладач кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету.

З 2005 р. – науковий кореспондент лабораторії психології навчання ім. І.О. Синиці Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Тема дисертаційного дослідження: «Гендерні особливості формування професійної компетентності студентів-медиків» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Брала участь у понад 25 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Практикуючий психолог, веде тренінгові групи та індивідуальні консультації з проблем батьківсько-дитячих стосунків. Консультує з проблем дитячої психології. Матеріали представлені у статтях журналістів – Громадсько-політичного тижневика «Доба» («Діти індіго», «Самотність – спосіб пізнати себе», «Інтимні проблеми громадського транспорту»); періодичної газети «Добрий лікар: будьте здорові» («Коли болить душа – страждає наше тіло») та ін.

Сфера наукових та професійних інтересів: гендерна психологія, психологія професійного становлення, сімейна психологія, психологія батьківсько-дитячих стосунків, системно-сімейна психотерапія, психологічне консультування, психотренінг, арт-терапія.

 Список публікацій

1. Зінзюк Л. А. Психологічний аналіз поняття «професійна компетентність» студента-медика в гендерному аспекті / Л. А. Зінзюк // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26. – Том 2. – С.141 – 144.
2. Зінзюк Л. А. Роль гендерних стереотипів у поведінковій моделі студента-медика / Л. А. Зінзюк, В. М. Радчук: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції [«Підготовка лікарів-психологів: сучасний стан, перспективи, тенденції»], (Чернівці, 13-14 травня 2005 р.) / М-во охорони здоров’я України, Буков. держ. мед. ун-т. – Чернівці : Буков. держ. мед. ун-т, 2005. – С.73 – 76.
3. Зінзюк Л. А. Значення дисципліни "Основи психології та педагогіки" у професійній підготовці майбутніх лікарів / А. С. Борисюк, Л. А. Зінзюк: матеріали 41-ї навчально-методичної конференції викладачів буковинського державного медичного університету [«Методичні, педагогічні, психологічні проблеми додипломної та післядипломної підготовки фахівців в контексті інтеграції вищої освіти в Європейський освітній простір»], (Чернівці, 22 березня 2005 р.). – Чернівці: Буков. держ. мед. ун-т, 2005. – С. 9.
4. Зінзюк Л. А. Особливості психологічного дослідження професійних ціннісних орієнтацій студентів-медиків / Л. А. Зінзюк, Н. В. Оксіна // Збірник наукових праць: теоретичні і прикладні проблеми психології. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2006. – №5(16) 2006. – С. 66 – 69.
5. Зінзюк Л. А. Роль професійної мотивації у формуванні особистості лікаря / Л. А.Зінзюк, А. Б. Коваленко: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [„Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін”], (Чернівці, 17-18 травня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, ун-т Економіки та права „Крок” (м. Київ). – Чернівці.: Рута, 2007. – С. 587 – 591.
6. Зінзюк Л. А.Гендерні стереотипи та особливості становлення і самореалізації особистості / Л. А. Зінзюк: матеріали Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів, студентів та аспірантів з питань гендерної рівності в українському суспільстві (Київ, 13-14 травня 2007 р.) / М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Департамент сімейної, гендерної політики та демографічного розвитку. – Київ : М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, 2007. – С.112 – 115.
7. Зінзюк Л. А. Особливості емпіричного дослідження професійної мотивації студентів з сільської місцевості / Л. А. Зінзюк // Вісник Чернівецького обласного філософського товариства. – Чернівці, 2008. – № 2. – С. 63–72.
8. Зінзюк Л. А. Професійна компетентність як системоутворюючий фактор професійної підготовки фахівця з медицини / Л. А. Зінзюк // Актуальні проблеми психології / За ред. С. Д. Максименка. – К.: Главник, 2008. – Вип. 4. – Том Х. – С. 213 – 220.
9. Зінзюк Л. А. Професійна компетентність як інтегральна характеристика формування особистості спеціаліста / Л. А. Зінзюк // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2008. – Вип. 13. – Ч.2.– С.117-122.
10. Зінзюк Л. А. Особливості становлення професійної ідентичності майбутнього лікаря / Л. А. Зінзюк // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України / [Ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К.; Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2009. – Т. 7: Екологічна психологія. – Вип. 18: Психологія освітнього простору. – С. 464 – 467.
11. Зінзюк Л. А. Гендерні особливості професійного становлення особистості / Л. А. Зінзюк: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [„Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви”], (Чернівці, 14-16 травня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, ун-т Економіки та права „Крок” (м. Київ). – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – С. 105 – 107.
12. Зінзюк Л. А. Профессиональная компетентность: социально-психологические особенности формирования у студентов-медиков / Л. А. Зинзюк // Современный научный вестник. Научно-теоретический и практический журнал. – №25 (81). (Серия: Филология, психология, философия), – Белгород: «Руснаучкнига», 2009. – С. 52 – 55.
13. Зінзюк Л. А.Тренінгові технології як ефективний метод формування особистості компетентного фахівця з медицини / Л. А. Зінзюк: матеріали II Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110-й річниці від дня народження Г. С. Костюка (19-21 травня 2010 р.). – Т.3., – Київ, 2010. – С. 68 – 70.
14. Зінзюк Л. А. Сім’я як основний інститут гендерної соціалізації та становлення гендерної ідентичності особистості / Л. А. Зінзюк: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Трансформації сім`ї у сучасному світі»], (Чернівці, 20-21 травня 2010 р.). – Чернівці: Книги –XXI, 2010. – С. 68 – 69.
15. Zinziuk L., Timofiieva М., Zorij N., Roman L., Bojko V., Shimkova K. Upon the Problem of Communicative Competence in Preparation of a Future Doctor for Professional Activity / L. Zinziuk, М. Timofiieva, N. Zorij, L. Roman, V. Bojko, K. Shimkova: матеріали XVIII Міжнародного медичного конгресу для студентів та молодих науковців (20 – 23 лютого), – м. Каїр, Єгипет, 2010. (18th Aim Shams International Medical Students’ Congress (AIMSC), Cairo, Egypt, 20–23 February 2010.)
16. Зінзюк Л. А.Психолого-педагогічна модель формування професійної компетентності студентів-медиків / Л. А. Зінзюк / Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія: зб. наук. праць / за ред. С. Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – Т.Х. Вип. 17. – С. 152 – 162.
17. Зінзюк Л. А. Гендерні особливості успішності особистості у майбутній професії / Л. А. Зінзюк: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Розвиток особистості та професіоналізму фахівця в системі неперервної освіти в контексті викликів XXI ст.»], присвяченої 20-річчю факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, (Чернівці, 19-22 жовтня 2011 р.). – Чернівці, 2011. – С. 85 – 90.
18. Зінзюк Л. А. Особливості розвитку професійної спрямованості студентів-медиків / Л. А. Зінзюк, В. А. Осипенко: матеріали Міжнародної наукової конференції [«Прикладные научные разработки»], (25 липня – 05 серпня 2011 року), – Чехія, 2011. – С. 21 – 29.
19. Зінзюк Л. А. Асертивність як запорука психологічного здоров’я студентської молоді / Л. А. Зінзюк, В. А. Осипенко, О. М. Пендерецька: материали за 7-а международная научная практическая конференция [«Образование и наука на ХХІ век], – Том 13. (Психология и социология), – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 6 – 8.
20. Зінзюк Л. А. Особливості розвитку пізнавальної активності студентів-медиків першого курсу / Л. А. Зінзюк, М. П. Тимофієва: Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [Aktualne problem nowoczesnych nauk], – Volume 21. (Psychologia I sociologia), – Przemysl: Nauka I studia, 2011. – 112 str. – S. 46 – 49.
21. Зінзюк Л. А. Особливості формування гендерної ідентичності жінки в сучасній Україні / Л. А. Зінзюк, М. П. Тимофієва, Н. І. Зорій: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції [«Духовно-культурний чинник у зміцненні сім’ї та інтеграції суспільства»], (17-18 листопада 2011 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 232 с. – С. 77-78.
22. Зінзюк Л. А. Вікові особливості розвитку памяті студентів-медиків / М. П. Тимофієва, Л. А. Зінзюк, Д. В. Минзак: материали за VIIМеждународна научна практична конференция [Найновите постижения на европейската наука 2011], (17 – 25-ти юни 2011 г.), - Том 25. (Психология и социология), – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – 96 с. – С. 8 – 11.
23. Зінзюк Л. А. Соціально-психологічний тренінг «Я-концепція» як інтегральна складова психічного та психологічного здоров’я сільської молоді / М. П. Тимофієва, Н. І. Зорій, Л. А. Зінзюк: матеріали навчально-методичної конференції [«Актуальні проблеми підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті Європейської освітньої інтеграції»], – Чернівці, 2011. – 260 с. – С. 41.
24. Любіна Л. А. Гендерні аспекти розвитку професійної спрямованості студентів-медиків / Л. А. Любіна: матеріали ІІІ Всеукраїнського психологічного конгресу з міжнародною участю [«Особистість у сучасному світі»], (20-22 листопада 2014 року), – Київ, 2014. – С. 429 – 432.
25. Максименко С. Д., Зорій Н. І., Зінзюк Л. А. Психомоторика. Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, спеціальність 7.110110 "Медична психологія". – К., 2010. – 14 с.
26. Максименко С. Д., Зорій Н. І., Зінзюк Л. А. Психомоторика. Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, спеціальність 7.110110 "Медична психологія". – К., 2010. – 14 с.


Comments