Павлюк Олеся Ігорівна

2010 року закінчила факультет історії, політології та міжнародних  відносин Чернівецького національного університету         імені Юрія Федьковича, магістр міжнародних відносин, перекладач.

З 2013 р. – викладач кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету

2014 р. здобула другу вищу освіту на факультеті психології, педагогіки та соціальної роботи Чернівецького                             національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність: психологія.

В даний час на кафедрі викладає навчальні дисципліни «Політологія» та «Історія України», «Основи психології та                 педагогіки» для іноземних студентів.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Зовнішньополітичний курс США щодо Ісламської Республіки          Іран: від співробітництва до політики «стримування» при кафедрі міжнародних відносин Чернівецького національного           університету ім. Юрія Федьковича, науковий керівник: Федуняк С. Г. – проф., док. політ. н.

Коло наукових інтересів: зовнішня політика США, інтереси Сполучених Штатів на Близькому та Середньому Сході,               американська політика економічних обмежень щодо Ірану, самооцінка особистості, комунікативні здібності.

Автор біля 50 наукових статей та публікацій.

Учасник міжнародних навчальних курсів, тренінгів та семінарів в Німеччині, Польщі, Росії, Молдові.

 Список наукових праць:

Монографія

Павлюк О. І. Політика США щодо Ісламської Республіки Іран: від співробітництва до стратегії «стримування» / Олеся           Ігорівна Павлюк. – Чернівці: Букрек, 2016. – 233 с.


Наукові статті у фахових виданнях

1.      Покорна О. Бурдяк В. Місія НАТО в Афганістані: Перешкоди та протиріччя // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – 2009. – №1. – С. 103-108.

2.      Покорна О. Підготовка США операції «Незламна свобода» та компанія в Афганістані після подій 11 вересня 2001 року // Буковинський журнал. – 2010. – №1. – С. 112-120.

3.      Павлюк О. США та міжнародна спільнота у боротьбі за мир в Афганістані // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2010. – № 20 (121). – С.131-141.

4.      Павлюк О. Еволюція системи дискримінаційних економічних обмежень США щодо Ісламської Республіки Іран // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2012. –Вип.8. – С. 66-74.

5.      Павлюк О. Концептуальне забезпечення політики США щодо країн Перської Затоки на прикладі відносин з Іраном // Науковий Вісник Дипломатичної академії України. Випуск 19. Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції / За заг. ред. Н. О. Татаренко, В. Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2012. – С. 191-197.

           6.      Pavliuk O.I. The American approach to the solution of Iranian nuclear potential problem // Studia Humanitas. – 2013.–           2 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://st-hum.ru/content/pavliuk-oi-american-approach-solution-iranian-nuclear- potential-problem

           7.      Pavliuk O. I. Barack Obama’s Foreign Policy Initiatives on Iran: From Cooperation to Political Containment // Spheres            of Culture. –  Lublin: Ingvarr, 2013. – Volume VI. – С. 261-272.

8.      Павлюк О. Проблема стримування Ісламської Республіки Іран у XXI ст.: виклики для США // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – Т. 27-28. – С. 248-253.

           9.      Політика США щодо Ірану у рамках реалізації доктрини Ніксона на Близькому та Середньому Сході // Історико-            політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький національний університет,                  2015. – Т. 29-30.

           10.     Pavliuk O. I. U. S. Foreign Policy toward Iran during the 1970’s: Role of Human Rights Policy under the Carter                       Administration // Spheres of Culture. –  Lublin: Ingvarr, 2015. – Volume XII. – P. 382-392.

           11.    Павлюк О. Основні теоретико-концептуальні підходи до вивчення самооцінки особистості у вітчизняній та                      зарубіжній          літературі // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. - Чернівці: БДМУ, 2014. – № 4                (4). – С. 59-66

           12.   Tymofieva M. P., Pavliuk O. I. The Technology of Communicative Competence Development of Family Doctors in the              Process of Training // Central European Journal for Science and Research. – Praha, 2015. Р. 44-51.

13.  Pavliuk O. US Policy in Persian Gulf during Georg H. W. Bush Presidency // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. - Чернівці: БДМУ, 2015. – № 3 (7). – С. 14-20.

14.  Pavliuk O. The Influence of Iran-Contra Affair on U.S. Relations with Iran under Reagan Administration // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. - Чернівці: БДМУ, 2015. – № 4 (8). – С. 14-18.


Наукові статті у інших виданнях

            Павлюк О. Нарощування ядерного потенціалу Ірану: шляхи вирішення проблеми // Буковинський Журнал. – 2012. –             №2 (84). – С. 121-127

 

Апробації дослідження

1.      Покорна О. Європа та США: геополітичне суперництво // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету присвяченої 600-річчю м. Чернівці (13-14 травня 2008 року). Історичні, економічні та юридичні науки. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 169-170.

2.      Покорна О. НАТО чи нейтралітет? Особливості зовнішньополітичного вибору України // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців, Чернівці, 28 листопада 2008 р. – Чернівці, 2008. – С. 203-205.

3.      Покорна О. США та проблеми європейської оборонної інтеграції // Materialy IV mezinarodni vedeckoprakticka conferenceVedecky prumysl evropeskeho kontinentu - 2008”. – Dil 11.  “Education and Science” s.r.o. – S. 56-58.

4.      Покорна О. Діяльність політичних партій щодо інформування населення Буковини про євроатлантичну інтеграцію України // Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вип. 1 / За заг. ред. Олега Білоуса – Івано-Франківськ, «Гостинець», 2008. – С.138-141.

5.      Покорна О. Місія НАТО в Афганістані: концепція глобального партнерства // Материали за 5-а международная научная практична конференция, «Найновите научни постижения», - 2009. – Т.9.Икономика. Политика. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – C. 94-98.

6.      Покорна О. Новітні технології як загроза правам людини // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємин: Матеріали Другої міжнародної наукової конференції , Суми, 27-30 квітня 2009 р. – Чернівці, 2009. – С. 7-9.

7.      Покорна О. Місія НАТО в Афганістані: подолання внутрішніх обмежень // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2009 року). Історичні, економічні та юридичні науки. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 231-232.

8.      Покорна О. Взаємозалежність новітніх технологій і прав людини // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія «Політичні науки»: матеріали Міжнародної наукової конференції (Рівне, 9-10 грудня 2009 р.) / Рівненський інститут слов’янознавства Київського університету. – Р.: Рівн. ін.-т слов. Київ. слав. у-ту., 2009. – С. 77-80.

9.      Покорна О. Проблеми нейтралітету для України // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців, Чернівці, 5грудня  2009 р. – Чернівці, 2009. – С. 110-112.

10.  Покорна О. Демократизація за західними стандартами: реалії Афганістану // Гуманітарні та соціальні науки: Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2009. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С.172-174.

11.  Покорна О. Еволюція регіональних пріоритетів у зовнішній політиці США після закінчення «Холодної війни» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». Т. 2. – Луганськ: Поліграфресурс, 2010. – С. 23-27.

12.  Покорна О. Зародження руху «Талібан» та його вплив на початок війни в Афганістані 2001 р. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  (13-14 травня 2010 року). Історичні, економічні та юридичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т,  2010. – С. 239-240.

13.  Павлюк О. І. Роль духовного лідера Ірану у керівництві ісламським суспільством // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади: Матеріали V Всеукраїнської науков-практичної конференції за міжнародною участю, 11 листопада 2010 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – С.127-129.

14.  Павлюк О. Розвиток ірано-американських відносин на сучасному етапі // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 70-й річниці факультету історії, політології та міжнародних відносин. Т. І. Чернівці, 19 листопада  2010 р. – Чернівці, 2010. – С. 127-129.

15.  Павлюк О. Проблеми ефективного функціонування політичної системи Ірану // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів. 3 березня 2011 р., м. Чернівці. – Чернівці: Букрек, 2011. – С. 175-178

16.  Павлюк О. Запровадження санкцій США щодо Ісламської Республіки Іран // Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 2. – С. 17-20

17.  Павлюк О. Ядерне озброєння Ірану: виклик для міжнародної спільноти // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Чернівці, 7 грудня  2012 р. – Чернівці, 2012. – С. 146-148.

           18.  Павлюк О. І. Санкції – як інструмент зовнішньої політки Б. Обами щодо Ірану // Актуальні проблеми зовнішньої               політики України: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції сттудентів та молодих вчених, Чернівці,            15 листопада 2013 р. – Чернівці: Технодрук, 2013. – С. 279-281

           19.  Pavliuk O. The relevance of George Kennan’s containment strategy in the U.S. – Iranian relations // United States of                America in the moden world: politics, economics, law: collections of the materials of the Internationnal Scientific Conference            (Lviv, 04.04.2014). – Львів: Діпіай Оперативна Поліграфія, 2014. – С. 36-40.

          20.  Pavliuk O. Economic sanctions and U.S. foreign policy on Iran // Humanities and Social Science: Proceedings of the                 4th International Conference of Young Scientists. HSS-2013. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2013. – Electronic              edition on CD-ROM.

          21. Павлюк О. Становлення близькосхідного вектору у зовнішній політиці США за адміністрації Р. Ніксона // Актуальні           проблеми зовнішньої політики України: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та                   молодих вчених. Чернівці, 21 листопада 2014 р. – Чернівці, 2014. – С.98-101.

22.  Pavliuk O. Role of Human Rights in American Foreign Policy Toward Iran During J. Carters Term as President // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. матеріалів ІІ   міжнародна науково-практичної конференції ( м.Львів, 15.05.2015) /упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів: Центр американсських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015 – С. 215-218.

23.  Pavliuk O. The U. S. Policy Concerning Iran under Nixon Doctrine // Настоящи изследвания и развитиие: материали за 11-а междунорадна научна практична конференция, 17-25 януари, 2015 на Законю Политика. Философия. – Софія: «Бял ГРАД-БГ». – С. 65-68.

24.  Pavliuk O. American Containment Policy According Iran and the Imposition of International Sanctions against Russia // Modern Scientific Potential: materials of the XI International Scientific and Practical Conference, February 28- March 7, 2015 on Political science. – Sheffield: Science and Education, 2015. – p. 64-66

25.  Павлюк О. Становлення близькосхідного вектору у зовнішній політиці США за адміністрації Р. Ніксона // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Чернівці, 20 листопада 2015 р. – Чернівці, 2015. – С.98-101.

26.  Павлюк О. Особливості самооцінки особистості у студентському віці // Матеріали 96-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету 16, 18, 23 лютого 2015 р. – Чернівці: БДМУ.  С. 294.

27.   Павлюк О. Роль самооцінки  особистості у процесі адаптації студента до навчання // «Актуальні  питання  вищої  медичної  та  фармацевтичної  освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології»: матеріали навчально-методичної конференції (Чернівці, 22 квітня 2015 р.). – Чернівці, 2015. – с. 409. – С.144.


28.  Запровадження міжнародних санкцій щодо Росії на прикладі політики стримування США щодо Ірану // Запровадження міжнародних санкцій щодо Росії на прикладі політики стримування США щодо Ірану // // Матеріали ХІ медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених.-Чернівці 2015. – «Хист» 2015.вип 17. – С.333.


29.  Pavliuk O. The Role of Self-Esteem in Adopting Process of Students to Study // Dny vědy – 2015: Materiály XI mezinárodní vědecko - praktická konference, (27 březen - 05 dubna 2015 roku)  po sekcích Psychologie a sociologie. – Praha: Education and Science, 2015. – Р.46-48

 

 

 Comments