Борисюк Алла Степанівна

       Завідувач кафедри психології та соціології з 2015 р., доктор психологічних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 19.00.05; практикуючий психолог, член Української спілки психотерапевтів. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, співавтор стандартів вищої освіти України галузі знань 22 – Охорона здоров’я України, спеціальності 225 – Медична та психологічна реабілітація.

       Закінчила педагогічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. 

      У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога”, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. З 2006 р. працювала на посаді доцента кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету.

    У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему: „Соціально-психологічні засади становлення професійної ідентичності майбутнього медичного психолога”, спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. З 2012 р. працює на посаді професора кафедри психології та соціології.

       Член спеціалізованої вченої ради Д. 29.051.11 зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

       Тренер базового рівня Міжнародної школи тренерів, консультант з позитивної психотерапії (УІПП), системної сімейної та піскової психотерапії. Практикуючий психолог медико-психологічного центру Вищого державного навчального закладу «Буковинський державний медичний університет».

    Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 2 монографій,  навчального посібника, рекомендованого Міністерством освіти і науки України, 3-х навчально-методичних посібників, рекомендованих ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України.

        Наукові напрямки: професійна підготовка, професійна ідентичність, професійно значущі якості, соціалізація.

    На кафедрі викладає такі навчальні дисципліни: „Загальна психологія”, „Основи психології. Основи педагогіки”, „Психологія особистості”, „Педагогіка та мистецтво викладання”.

        Виконує функціональні обов’язки помічника ректора з питань іміджевої політики університету.

 Навчальні та навчально-методичні посібники

      Борисюк А. С. Пізнавальна сфера особистості : практикум / А. С. Борисюк.   Чернівці : Книги ХХІ, 2013   104 с.

      Борисюк А. С. Психологія з основами педагогіки : навчальний посібник / А. С. Борисюк, Н. А. Гайсонюк, В. А. Осипенко.       – Чернівці : БДМУ, 2012. – 460 с.

      Borysiuk A. S. Psychology and the Fundamentals of Pedagogics: Educational manual / A. S. Borysiuk, N. A. Haisonyuk, V. A.       Osypenko. – Chernivtsi : BSMU, 2012. – 460 p.

      Борисюк А. С. Професійна ідентичність медичного психолога: соціально-психологічний аналіз : монографія / А. С.               Борисюк. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2010 – 440 с.

      Борисюк А. С. Основи психології. Основи педагогіки : навчально-методичний посібник / І. С. Вітенко, А. С. Борисюк, Т.         І. Вітенко.  – Чернівці : Книги – ХХІ, 2009. – 200 с.

      Борисюк А. С. Соціально-психологічний тренінг: цикл вправ для підготовки лікарів-медичних психологів : навчально-           методичний посібник / І. С. Вітенко, А. С. Борисюк, Т. І. Вітенко. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – 128 с.

      Борисюк А. С. Профілактика та корекція важковиховуваності: цикл тренінгових вправ : навчально-методичний посібник       / укл. А. С. Борисюк, О. В. Двіжона. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2006. – 88 с.

      Борисюк А. С. Основи педагогіки : навчально-методичний посібник / А. С. Борисюк. – Тернопіль : Астон, 2002. – 149 с.

Список основних публікацій

Статті 2015

Борисюк А. С. Психологічні особливості емоційної сфери дітей з дистантних сімей / А. С. Борисюк // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць. – Сєвєродонецьк. – № 2 (37). – 2015. – С. 97–104. – 50 балів

Borysiuk A.S. PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL TRAINING OF THE FUTURE DOCTOR / Borysiuk A.S. //   Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. 2015. – P. 51-57 – 97,5 балів

  Борисюк А. С. К проблеме идентичности личности / А. С. Борисюк //  Категория «социального» в современной педагогике и психологии: материалы 3-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием: 19-20 марта 2015 г.  в 2 частях / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Часть 2. – Ульяновск: SIMJET, 2015. – С. 60–65.– 50 балів

Борисюк А. С. Роль особистісних та професійних якостей вчителя у професійній діяльності / А. С. Борисюк, Й. Подгорецькі // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал // Current issues of Social studies and History of Medicine. Joint Ukraine-Romanian scientific journal / Редколегія: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. – Чернівці-Сучава: БДМУ, 2015. –  №3 (7). – 128 с.

Борисюк А. С. Психологічні особливості професійної діяльності лікаря / А. С. Борисюк // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал // Current issues of Social studies and History of Medicine. Joint Ukraine-Romanian scientific journal / Редколегія: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. – Чернівці-Сучава: БДМУ, 2015. –  №4 (8). – 132 с. – С. 117-120  http://apsnim.bsmu.edu.ua/home/no4-8/borysiuk

Статті 2016

Borysiuk  A. S. Social and psychologicalfeatures of professional training of future doctors / A. S. Borysiuk // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics "New Trends of Global scientific ideas. 2016.", the 10th of March, 2016. – Geneva (Switzerland).P. 268-271.

Borysiuk  A. S. Formation dynamics of professional consciousness of future nurses / A. S. Borysiuk // International scientific professional periodical journal The unity of science” – Vienna, 2016.P. 26-27.

Борисюк А.С. Соціально-психологічний аналіз професійної ідентичності медичного психолога / А. С. Борисюк // Україна–Цивілізація. Том 5. Утвердження українського цивілізаційного простору: духовно-історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку / Карпатський університет імені Августина Волошина; Українська богословська академія ; редкол. : Бедь В.В. (гол. ред.), Гайданка Є.І. (відп. секр.), Урста С.В. та ін. – Ужгород : Видавничий відділ КаУ, 2016. – С. 330-333.

Borysiuk A.S. The specificity of a medical psychologist’s professional identity // «Studia Humanitatis».– №4.– 2016. http://st-hum.ru/content/0416

Монографія 2016

Психологічні передумови й чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків : колективна монографія / кол. авт. ; відп. ред. А. С. Борисюк. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 264 с.

 Статті 2017

-                   Борисюк  А. С. Соціально-психологічні особливості життєдіяльності дітей з дистантних сімей / А. С. Борисюк // Революція Гідності. Три роки по тому: Матеріали Другої науково-практичної конференції, присвяченої річниці початку Помаранчевої революції та Революції Гідності, Чернівці, 25 листопада 2016 р. - Чернівці, 2017. – С. 22-30

Монографії 2017

Professionally significant qualities as a constituent of future doctors’ professional competence / Alla Borysiuk, Liubov Liubina // Social and economic changes of contemporary society. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-00-0; pp.312, illus., tabs., bibls.         

ІSBN 978-83-62683-00-0

Борисюк А. С. Особливості криз професійного становлення майбутнього медичного психолога // Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика: монографія / за ред. С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 540 с. – С. 357-377.         

ISBN 987-966-698-238-7

Статті 2018

Борисюк А. С. Тренінг як засіб корекції агресивної поведінки підлітків / Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. 2018. Т.1. № 3(47). 237 с. С. 46-52.

Борисюк А. С. Роль навчально-виробничої практики у професійному становленні студентів соціономічних професій. Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. Вип. 22. 139 с. С. 99-106.

Борисюк А. С., Тимофієва М. П., Павлюк О. І., Міхєєв А. О. Причини виникнення та особливості перебігу внутрішньоособистісного конфлікту у студентів-медиків. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. Випуск 1. Київ – Ніжин. Видавництво «ПП Лисенко М.М.». 2018. 352 с. С. 54-66.

Монографія 2018

Особистість в умовах кризи : соціально-психологічний вимір : колективна монографія / кол. авт. ; відп. ред. А. С. Борисюк. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 180 с.

 ISBN 978-617-7611-08-9

Статті 2019

Borysiuk A., Tymofieva M., Pavliuk O. Professional identity and individual reflexion in professional development of medical students. Modern technologies in education: collective scientific monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-5-1; pp.495, illus., tabs., bibls.

Стаття Web of science 2019

Individual psychological and gender peculiarities of patients with liver cirrhosis/ Kristina A. Chympoi, Alla S. Borysiuk, Maryna P. Tymofieva,
Olesia I. Pavliuk, Svitlana P. Melnychuk, Tamara H. Kopchuk. Archives of the Balkan Medical Union. March 2019. Vol. 54. N 1. Pp. 115-123
 

Монографія 2019

(розділ у монографії) Borysiuk A., Tymofieva M., Pavliuk O. Professional identity and individual reflexion in professional development of medical students. Modern technologies in education: collective scientific monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-5-1; pp.495, illus., tabs., bibls.


Публікації у ЗМІ

        Борисюк А. С. Найкраща професія – улюблена / Алла Борисюк // Доброго здоровя. – № 5, травень, 2016. – С. 14.

        Борисюк А. С. Добрим бути корисно і приємно / Алла Борисюк // Доброго здоровя. – № 2, лютий, 2016.

        Борисюк А. С. Червоний колір покращує роботу серця, синій – заспокоює / Алла Борисюк // Доброго здоров’я. –                     серпень, 2015. 

        Борисюк А. С. Фобії у нашому житті  http://molbuk.ua/vashe_zdorovya/p_zdorovya/84293-fobiyi-u-nashomu-zhytti.html

        Борисюк А. С. Вплив телебачення на поведінку дитини http://molbuk.ua/vashe_zdorovya/p_zdorovya/83909-vplyv-                     telebachennya-na-povedinku-dytyny.html

        Борисюк А. С. Як налаштуватися на роботу після тривалих вихідних                                                                                           http://molbuk.ua/vashe_zdorovya/p_zdorovya/86439-yak-nalashtuvatysya-na-robotu-pislya-tryvalykh-vykhidnykh.html

        Борисюк А. С.  Як побороти лінь після свят? / Алла Борисюк // Молодий буковинець. – № 1 (02 січня). – 2014. – С. 17.         (сайт «Атмосфера свята»)

        Борисюк А. С. У формулі кохання – гормони симпатії та щастя / Алла -Борисюк // Молодий буковинець. – 10-11                   лютого. – 2014. – С. 16. 

        Борисюк А. С. Хочете бути здоровими – закохайтеся / Алла Борисюк //  Здоров’я Буковини – № 4 (56). – 2014. – С. 5. 

        Борисюк А. С.  Добре їсти, добре спати – Бог здоров’я мусить дати / Алла Борисюк // Версії. – 13.03.2014 р. //                       http://versii.cv.ua/new/dobre-yisti-dobre-spati-bog-zdorov-ya-musit-dati/27404.html 

        Борисюк А. С. Додайте яскравих кольорів в одязі / Алла Борисюк // Молодий буковинець. – № 28 (13 березня). –                 2014. – С. 16. 

        Борисюк А. С.  Щоб вас не подолав стрес, треба цінувати себе та оточення / Алла Борисюк // Буковинське віче. –                 №29 (2289). – 2014. – С.1, 3. 

        Борисюк А. С. Як повернутися до школи без шкоди для здоров’я / Алла Борисюк // Невгамовні. – № 1. – 2014. – С.11.

        Борисюк А. С.  Зроби йому дефібриляцію! / Алла Борисюк // Експрес – № 102 (7767). – 18-25 вересня 2014. –  С. 12.

        Борисюк А. С.  Як поводитись із гіперактивною дитиною / Алла Борисюк // Погляд. – № 13 (668). – 2013. – С. 15.

        Борисюк А. С.  Щастя краще створювати, ніж чекати / Алла Борисюк // Молодий буковинець. – № 26 (4-5 березня). –           2013. – С. 7. 

        Борисюк А. С. Людина не перестає гратися, просто змінює забавки / Алла Борисюк // Погляд. – № 22 (677). – 2013. –           С. 13. 

        Борисюк А. С.  Білявка – не значить легковажна (коментар) / Алла Борисюк // Молодий буковинець. – № 61                         (31 травня- 1 червня). – 2013. – С. 9.

        Борисюк А. С. Перед іспитом виспіться / Алла Борисюк // //  Молодий буковинець. – № 63 (06 червня). – 2013. – С.17. 

        Борисюк А. С.  Не встигаєте? Розплануйте час / Алла Борисюк // Молодий буковинець. – № 114 (10 жовтня). – 2013. –         С.16. 

        Борисюк А. С. Осіння депресія – не хвороба / Алла Борисюк // Молодий буковинець. – № 123 (31 жовтня). – 2013. –             С.16. 

 

 


Comments