Борисюк Алла Степанівна

       Завідувач кафедри психології та соціології з 2015 р., доктор психологічних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 19.00.05; практикуючий психолог, член Української спілки психотерапевтів. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, співавтор стандартів вищої освіти України галузі знань 22 – Охорона здоров’я України, спеціальності 225 – Медична та психологічна реабілітація.

       Закінчила педагогічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. 

      У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога”, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. З 2006 р. працювала на посаді доцента кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету.

    У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему: „Соціально-психологічні засади становлення професійної ідентичності майбутнього медичного психолога”, спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. З 2012 р. працює на посаді професора кафедри психології та соціології.

       Член спеціалізованої вченої ради Д. 29.051.11 зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

       Тренер базового рівня Міжнародної школи тренерів, консультант з позитивної психотерапії (УІПП), системної сімейної та піскової психотерапії. Практикуючий психолог медико-психологічного центру Вищого державного навчального закладу «Буковинський державний медичний університет».

    Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 2 монографій,  навчального посібника, рекомендованого Міністерством освіти і науки України, 3-х навчально-методичних посібників, рекомендованих ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України.

        Наукові напрямки: професійна підготовка, професійна ідентичність, професійно значущі якості, соціалізація.

    На кафедрі викладає такі навчальні дисципліни: „Загальна психологія”, „Основи психології. Основи педагогіки”, „Психологія особистості”, „Педагогіка та мистецтво викладання”.

        Виконує функціональні обов’язки помічника ректора з питань іміджевої політики університету.

 Навчальні та навчально-методичні посібники

      Борисюк А. С. Пізнавальна сфера особистості : практикум / А. С. Борисюк.   Чернівці : Книги ХХІ, 2013   104 с.

      Борисюк А. С. Психологія з основами педагогіки : навчальний посібник / А. С. Борисюк, Н. А. Гайсонюк, В. А. Осипенко.       – Чернівці : БДМУ, 2012. – 460 с.

      Borysiuk A. S. Psychology and the Fundamentals of Pedagogics: Educational manual / A. S. Borysiuk, N. A. Haisonyuk, V. A.       Osypenko. – Chernivtsi : BSMU, 2012. – 460 p.

      Борисюк А. С. Професійна ідентичність медичного психолога: соціально-психологічний аналіз : монографія / А. С.               Борисюк. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2010 – 440 с.

      Борисюк А. С. Основи психології. Основи педагогіки : навчально-методичний посібник / І. С. Вітенко, А. С. Борисюк, Т.         І. Вітенко.  – Чернівці : Книги – ХХІ, 2009. – 200 с.

      Борисюк А. С. Соціально-психологічний тренінг: цикл вправ для підготовки лікарів-медичних психологів : навчально-           методичний посібник / І. С. Вітенко, А. С. Борисюк, Т. І. Вітенко. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – 128 с.

      Борисюк А. С. Профілактика та корекція важковиховуваності: цикл тренінгових вправ : навчально-методичний посібник       / укл. А. С. Борисюк, О. В. Двіжона. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2006. – 88 с.

      Борисюк А. С. Основи педагогіки : навчально-методичний посібник / А. С. Борисюк. – Тернопіль : Астон, 2002. – 149 с.

  

Список основних публікацій

(ключові слова: професійна ідентичність, професійне самовизначення, професійне становлення, професіоналізм)

       Борисюк А. С. Тренінг становлення професійної ідентичності студента-медика / А. С. Борисюк // Матеріали 97-ї                    підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу            України „Буковинський державний медичний університетˮ (Чернівці, 15, 17, 22 лютого 2016 р.) – Чернівці:                                Медуніверситет, 2016. – С. 328.

       Борисюк А.С. Вплив мотивації на успішність професійної підготовки студента-медика / А. С. Борисюк // Бочаровські            читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез.          2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С.110-111.

       Borysiuk  A. S. Formation dynamics of professional consciousness of future nurses / A. S. Borysiuk // International scientific          professional periodical journal The unity of science” – Vienna, 2016.P. 26-27.

       Borysiuk  A. S. Social and psychologicalfeatures of professional training of future doctors / A. S. Borysiuk // International                scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics "New Trends of Global scientific ideas. 2016.", the                10th of March, 2016. – Geneva (Switzerland).P. 268-271.

       Борисюк А. С. Діалогічність як соціально-психологічна передумова становлення професійної ідентичності фахівця / А.        С. Борисюк // Матеріали 96-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського        державного медичного університету (Чернівці, 16, 18, 23 лютого 2015 р.) – Чернівці: Медуніверситет, 2015. – С. 282–            283. 

       Борисюк А. С. Роль особистісних та професійних якостей вчителя у професійній діяльності / А. С. Борисюк, Й.                      Подгорецькі // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий                    журнал // Current issues of Social studies and History of Medicine. Joint Ukraine-Romanian scientific journal / Редколегія: Т.          Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. – Чернівці-Сучава: БДМУ, 2015. –  №3 (7). – 128 с.

       Борисюк А. С. Психологічні особливості професійної діяльності лікаря / А. С. Борисюк // Актуальні питання суспільних        наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал // Current issues of Social studies and History        of Medicine. Joint Ukraine-Romanian scientific journal / Редколегія: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. – Чернівці-Сучава:              БДМУ, 2015. –  №4 (8). – 132 с.

       Borysiuk A.S. PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL TRAINING OF THE FUTURE DOCTOR /                Borysiuk A.S. // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. – P. 51-57 

       Борисюк А.С. Роль мотивації навчання у професійному становленні студента-медика /  А. С. Борисюк //  Теоретичні і          прикладні проблеми психології : збірник наукових праць. – Луганськ : Вид-во „НОУЛІДЖ”, 2014. – С. 68–73. 

 Борисюк А.С. Дослідження взаємозв’язку перфекціонізму та професійної ідентифікації студентської молоді / А. С.                Борисюк //  Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць. – Луганськ : Вид-во „НОУЛІДЖ”, 2014.        – С. 60–68.

       Борисюк А. С. Теоретичні підходи до визначення ідентичності // Проблеми сучасної психології : Збірник                                наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Інституту психології імені                    Г.С. Костюка НАПН України / [за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013.              Вип. 19. – С. 55–64.

 

  Борисюк А. С. Дослідження професійної спрямованості студентської молоді соціономічних професій / А. С. Борисюк     //    Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць. – Луганськ : Вид-во „НОУЛІДЖ”, 2013. – С. 43   – 49. 


  Борисюк А. С. Дослідження ставлення до себе як до професіонала студентської молоді / А. С. Борисюк //      

  Гуманітарний  вісник ДВНЗ, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”      –  Додаток 2 до  Вип. 31 : Тематичний випуск „ Проблеми емпіричних досліджень у психології”. – К. : Гнозис, 2013.– С. 

   87–  93.


Борисюк А. С. Взаємозв’язок соціального та особистісного компонентів професійної ідентичності фахівця / А. С. Борисюк // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Т. VI. Психологія обдарованості. – Випуск 7. – С. 44–55.


Борисюк А. С. Негативні чинники професійної ідентифікації майбутнього фахівця / А. С. Борисюк // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / за ред.  С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – Т. 2. – Вип. 8. – С. 43–48.


Борисюк А. С. Соціально-психологічний контекст та організаційно-методичні умови становлення професійної ідентичності студентів – медичних психологів / А. С. Борисюк // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип. 27, Том V (38) : Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К. : Гнозис, 2012. – С. 54-61.


Борисюк А. С. Чинники становлення професійної ідентичності в процесі фахової підготовки майбутніх медичних психологів / А. С. Борисюк // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К. : ДП „Інформаційно-аналітичне агенство”, 2011. – Т. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 19. – С. 73– 81.


Борисюк А.C. Особливості становлення професійної ідентичності та мобільності в процесі професійного навчання / Алла Борисюк // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – Вип. 15. – Ч. 1. – С. 174–182.


Борисюк А.C. Концептуальне обґрунтування моделі професійної ідентичності медичного психолога / Алла Борисюк // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – Вип. 15. – Ч. 2. – С. 157-170.


Борисюк А.С. Роль професійної ідентичності у становленні фахівця / А.С. Борисюк // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – Житомир: „Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2009. – Т. 7. – Вип. 19. – С. 37-41. – Бібліогр.: с. 41 (12 назв).


Борисюк А. С. Соціально-психологічні аспекти професійного самовизначення особистості / А. С. Борисюк // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С. Д. Максименка. – К. : ДП „Інформаційно-аналітичне агенство”, 2008. – Том Х. Вип. 7. – С. 52-61.


Борисюк А. С. Психологічний аналіз криз професійного становлення / А. С. Борисюк // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. / За ред. Максименка С. Д. – К. : „Логос”, 2008. – С. 11-16.


Борисюк А.С. Соціально-психологічні особливості синдрому „професійного вигорання” // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. IX, част. 3. – К., 2007. – С. 49-56.


Борисюк А.С. Психолого-акмеологічні особливості професіоналізму // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. 12. – Ч. 1. – С. 65-70.

 

 

 

Список основних публікацій

(ключові слова: соціалізація, соціально-психологічний тренінг)

        Борисюк А. С. Роль тренінгових технологій у професійному становленні студентської молоді / А. С. Борисюк //                     Природничі читання. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини у сучасному суспільстві : матеріали науково-                   практичних конференцій. – Чернівці : Медуніверситет. – 2014. – С. 128.

        Борисюк А. С. Внутрішньоособистісні конфлікти у процесі соціалізації студентської молоді // Теоретичні і прикладні             проблеми психології : збірник наукових праць. – Луганськ, 2013. – № 2 (31). – С. 52–61.


Борисюк А. С. Гуманізація освіти як чинник соціалізації майбутнього фахівця / А. С. Борисюк // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць. – Луганськ, 2012. – № 2 (28). – С. 55–61.


Борисюк А. С. Роль теоретичної та практичної підготовки у соціалізації студентів гуманітарних спеціальностей / А. С. Борисюк // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / за ред.  С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – Т. 2. – Вип. 9. – С. 15–18. – (Серія „Психологічні науки”).


Борисюк А. С.  Апробація соціально-психологічного тренінгу та аналіз його ефективності / Алла Борисюк // Соціальна психологія. – 2010. – № 4 (42). – С. 103-113.


Борисюк А.С. Спеціально організоване професійно-орієнтоване навчання в системі фахової підготовки майбутніх медичних психологів / А.С. Борисюк // Актуальні проблеми психології / [Ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К. : Вид-во „А. С. К.”, 2009. Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Ч. 24 / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, 2009. – С. 135-142.


Борисюк А.С. Аналіз суб’єктивних уявлень студентів про професійні й особистісні особливості представників соціономічних професій / А.С. Борисюк // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти АПН України, Асоц. безперерв. освіти дорослих ; редкол. : О.Л. Ануфрієва та ін. – К., 2009. – 344 с.

Вип. 13 / голов. ред. В.В. Олійник. – К. : Геопринт, 2009. – Ч. 2. – С. 39-44.

 

Список основних публікацій

(ключові слова: професійно значущі якості, професійна підготовка)

        Борисюк А. Соціальна комунікація в різних освітніх системах. Комунікативні якості сучасного викладача на прикладі           міжнародного дослідження в Польщі, Литві, Російській Федерації та Україні / Йозеф Подгорецькі, Алла Борисюк //                 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / гол. Ред. Т. М. Бойчук. – Чернівці: БДМУ, 2014. ¬– № 3 (3). –            С. 39-45.

        Борисюк А. Дослідження суб’єктивних уявлень студентів соціономічних професій щодо статусу власної професійної           спільноти / Алла Борисюк // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / Гол. ред. Т. М. Бойчук. – Чернівці :         БДМУ, 2014. – № 1 (1). – С. 52–59.


Борисюк А. Факторний аналіз „психологічних портретів” фахівців різних спеціальностей / Алла Борисюк // Соціальна психологія. – 2010. – № 2 (40). – С. 136-149.


Борисюк А.С. Професійно значущі якості як складова професійної ідентичності майбутнього медичного психолога / А.С. Борисюк // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. Серія „Психологічні науки” /За ред. С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової. – Т. 2. – Вип. 4. – Миколаїв: ТОВ фірма „Іліон”, 2010. – С. 21-25.


Борисюк А.С. Обґрунтування наукових підходів до розробки концепції підготовки майбутнього фахівця // А.С. Борисюк // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Видавництво „Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – Вип. 14. – Ч. 2. – С. 37-47. – Бібліогр.: с.45-47 (14 назв).


Борисюк А.С. Особливості мотиваційних компонентів пізнавальної активності студентів-медиків // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Видавництво “Плай” Прикарпатського університету, 2006. –  Вип. 11. – Ч.1. – С. 31-36.


Борисюк А.С. До проблеми професійної підготовки майбутнього лікаря // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26, в 4-х томах, том 1. – С. 139-143.

Борисюк А.С. Психологічні особливості професійної компетентності медичного психолога //   Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Видавництво “Плай” Прикарпатського університету, 2005. –  Вип. 10. – Ч.2. – С. 30-35.


Борисюк А. С. Порівняльний аналіз особливостей сформованості професійних якостей у майбутніх медичних психологів // Актуальні проблеми психології. Том І.: Економічна психологія. Організаційна психологія. Соціальна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: Міленіум, 2004. – Вип. 12. –  С. 12-17.


Публікації у ЗМІ

        Борисюк А. С. Найкраща професія – улюблена / Алла Борисюк // Доброго здоровя. – № 5, травень, 2016. – С. 14.

        Борисюк А. С. Добрим бути корисно і приємно / Алла Борисюк // Доброго здоровя. – № 2, лютий, 2016.

        Борисюк А. С. Червоний колір покращує роботу серця, синій – заспокоює / Алла Борисюк // Доброго здоров’я. –                     серпень, 2015. 

        Борисюк А. С. Фобії у нашому житті  http://molbuk.ua/vashe_zdorovya/p_zdorovya/84293-fobiyi-u-nashomu-zhytti.html

        Борисюк А. С. Вплив телебачення на поведінку дитини http://molbuk.ua/vashe_zdorovya/p_zdorovya/83909-vplyv-                     telebachennya-na-povedinku-dytyny.html

        Борисюк А. С. Як налаштуватися на роботу після тривалих вихідних                                                                                           http://molbuk.ua/vashe_zdorovya/p_zdorovya/86439-yak-nalashtuvatysya-na-robotu-pislya-tryvalykh-vykhidnykh.html

        Борисюк А. С.  Як побороти лінь після свят? / Алла Борисюк // Молодий буковинець. – № 1 (02 січня). – 2014. – С. 17.         (сайт «Атмосфера свята»)

        Борисюк А. С. У формулі кохання – гормони симпатії та щастя / Алла -Борисюк // Молодий буковинець. – 10-11                   лютого. – 2014. – С. 16. 

        Борисюк А. С. Хочете бути здоровими – закохайтеся / Алла Борисюк //  Здоров’я Буковини – № 4 (56). – 2014. – С. 5. 

        Борисюк А. С.  Добре їсти, добре спати – Бог здоров’я мусить дати / Алла Борисюк // Версії. – 13.03.2014 р. //                       http://versii.cv.ua/new/dobre-yisti-dobre-spati-bog-zdorov-ya-musit-dati/27404.html 

        Борисюк А. С. Додайте яскравих кольорів в одязі / Алла Борисюк // Молодий буковинець. – № 28 (13 березня). –                 2014. – С. 16. 

        Борисюк А. С.  Щоб вас не подолав стрес, треба цінувати себе та оточення / Алла Борисюк // Буковинське віче. –                 №29 (2289). – 2014. – С.1, 3. 

        Борисюк А. С. Як повернутися до школи без шкоди для здоров’я / Алла Борисюк // Невгамовні. – № 1. – 2014. – С.11.

        Борисюк А. С.  Зроби йому дефібриляцію! / Алла Борисюк // Експрес – № 102 (7767). – 18-25 вересня 2014. –  С. 12.

        Борисюк А. С.  Як поводитись із гіперактивною дитиною / Алла Борисюк // Погляд. – № 13 (668). – 2013. – С. 15.

        Борисюк А. С.  Щастя краще створювати, ніж чекати / Алла Борисюк // Молодий буковинець. – № 26 (4-5 березня). –           2013. – С. 7. 

        Борисюк А. С. Людина не перестає гратися, просто змінює забавки / Алла Борисюк // Погляд. – № 22 (677). – 2013. –           С. 13. 

        Борисюк А. С.  Білявка – не значить легковажна (коментар) / Алла Борисюк // Молодий буковинець. – № 61                         (31 травня- 1 червня). – 2013. – С. 9.

        Борисюк А. С. Перед іспитом виспіться / Алла Борисюк // //  Молодий буковинець. – № 63 (06 червня). – 2013. – С.17. 

        Борисюк А. С.  Не встигаєте? Розплануйте час / Алла Борисюк // Молодий буковинець. – № 114 (10 жовтня). – 2013. –         С.16. 

        Борисюк А. С. Осіння депресія – не хвороба / Алла Борисюк // Молодий буковинець. – № 123 (31 жовтня). – 2013. –             С.16. 

 

 


Comments