Науково-дослідна робота кафедри психології та філософії

У 2005-2006 навчальному році  кафедра завершила наукове дослідження комплексної наукової  теми за 2001-2005 роки “Соціально-психологічні детермінації творчого діалогу під час надання медико-психологічної допомоги”

Вперше взаємодію лікаря з пацієнтами, як складову медичної практики, розглянуто з погляду діалогічності. Зокрема, досліджено творчий характер діалогічної взаємодії лікаря і пацієнта. Досліджено і обґрунтовано образ “ідеального лікаря” очима студентів-медиків. Виявлено особливості становлення професійної ідентичності майбутніх медичних психологів і запропоновано методи формування їх професійно значущих якостей.

Зміст фрагментів досліджень, дані конкретних соціологічних опитувань широко використовуються в навчальному процесі, при підготовці навчально-методичних посібників, у виховній роботі.

Науково-дослідна робота 2006-2010 рр. на  тему: «Соціально-психологічні особливості формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я».

Здійснено теоретичний аналіз соціально-психологічних умов,  детермінант й особливостей формування мотивацій та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я у сільської молоді; проаналізовано наявні теоретико-методологічні аспекти психічного та психологічного здоров’я; визначена специфіка формування мотивацій та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я у сільської молоді; здійснено аналіз соціально-психологічної адаптації як чинника психічного здоров’я сільської молоді, особливостей формування Я-концепції у студентів-випускників сільських і міських шкіл; розкрито гендерні аспекти психічного здоров’я особистості,  соціальний характер в контексті дослідження мотиваційних чинників формування психічного здоров’я особистості; виділено особливості формування суб’єктивного ставлення до цінності психічного і психологічного здоров’я у студентської молоді; вперше розглянуто особливості впливу етнопсихологічних, соціально-психологічних, ціннісних та мотиваційних, релігійних чинників на збереження психічного та психологічного здоров’я особистості.

Практична значущість роботи полягає у ґрунтовній підготовці та якісному проведенні емпіричного дослідження, результати якого дозволяють здійснити аналіз, систематизувати та класифікувати основні чинники збереження психічного і психологічного здоров’я у молоді, яка проживає в сільській і міській місцевості, розроблена тренінгова програма з теоретичними та практичними блоками на теми: «Складові здоров’я», «Самореалізація як запорука і результат життєдіяльності психологічно здорової особистості», «Значення емоційної саморегуляції для підтримання й збереження психологічного здоров’я», «Психогігієна навчання», «Формування ассертивної поведінки». 

Науково-дослідна робота 2010-2015 р.р. на тему: «Психологічні передумови і чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків». 

Проаналізовано теоретико-методологічні засади особистісного та професійного становлення майбутнього фахівця. Визначена роль гуманістичної моделі освіти, впровадження якої сприятиме розвитку особистості, становленню індивідуальності людини, розкриттю її потенціалу, накопиченню унікального досвіду, самоактуалізації та самореалізації Я-концепції, самовираженню в спілкуванні й творчості.

Проведено теоретичне  дослідження яке розкриває складові гуманізації освіти: гуманістичне переосмислення основних функцій освіти у напрямку орієнтації на сприяння становленню особистості, здатної до творчої діяльності та відповідальних вчинків;

Проаналізовані складові цілісної моделі особистісного і професійного розвитку студента та виділені рівні професійного розвитку.

Розкрито поняття «духовність», зміст, структура і джерела формування духовності; проаналізовано психологічний погляд на феномен духовності, а також обґрунтована авторська концепція з даної проблеми.

Визначені особливості батьківського виховання на професійний й особистісний розвиток студента-медика.

Обґрунтована важливість клієнтського досвіду, волонтерства для розвитку професійної компетентності студента-медика, зокрема медичного психолога. Проаналізована проблема розвитку особистості у професійному становленні дає можливість визначитись з напрямками та методами роботи викладача ВНЗ; розроблений тренінг з розвитку рефлексії, Я-концепції, також розширенні, поглибленні знання про рефлексію як основу самоусвідомлення і саморегуляції особистості, дають можливість набути знання для розвитку особистісних та професійних якостей. 

Досліджена проблема адаптації студентів дає можливість студентам-медикам якісніше опрацьовувати  навчальний матеріал та сприяє збереженню психічного та психологічного здоров’я . Розроблені та апробовані спецкурс і тренінгові програми психолого-педагогічного напрямку спрямоване на формування професійної компетентності студентів-медиків через активізацію їх особистісного потенціалу.

На 2016-2020 р. р. запланована НДР кафедри на тему : «Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний вимір». 

Завдання дослідження:

1.   Визначити  специфіку кризи як соціального явища.

2.  Дослідити психологічні передумови і чинники, що впливають на розвиток і  функціонування особистості в умовах кризи в цілому та студента-медика зокрема.

3. Дослідити проблему виникнення та протікання професійної кризи на етапах особистісного та професійного становлення особистості.

4. Розглянути особливості протікання кризи професійної ідентичності студента-медика як  важливої складової професіогенезу особистості.

5.   Розглянути генезу внутрішньоособистісних конфліктів як кризу гармонізації особистості.

6.   Визначити філософсько-психологічні проблеми виховання особистості студента в умовах кризи вищої освіти.

7.  Обґрунтувати специфіку політичних чинників, що  впливають на професійний та особистісний розвиток студента-медика.

8.  Розглянути особливості розвитку особистості в умовах інформаційного суспільства. Механізми інформаційного впливу на людину та роль інформації в житті особистості, суспільства, держави.

9.    Побудувати та теоретично обґрунтувати соціально-психологічну  модель особистості в умовах кризи.

10.  Розробити та апробувати спецкурс і тренінгову програму соціально-психологічного спрямування з метою оптимізації процесу розвитку, функціонування та адаптації особистості в умовах кризи.

11.  Розробити методичні рекомендацій щодо виховання особистості студента в умовах кризи національної свідомості.

    Новизна полягає у визначенні поняття і специфіки кризи як соціального явища, теоретико-методологічних засад особливостей розвитку, функціонування та адаптації особистості в умовах кризи; встановлені соціально-психологічних особливостей реагування особистості, в цілому, та студента-медика зокрема, на кризу та перебіг процесів в умовах кризи; Розробці та апробації ефективних технологій профілактики та подолання життєвих та професійних криз з метою підтримки психологічного здоров’я особистості.

 

Теми захищених дисертацій викладачів кафедри психології та філософії


 Борисюк

Алла Степанівна

2004 р. канд. психол. наук,

19.00.07 – вікова та педагогічна психологія,

тема дисертації « Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога»

2011 р., професордоктор психол. наук,.

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Тема дисертації «Соціально-психологічні засади становлення професійної ідентичності майбутнього медичного психолога»Зорій

Ніна Іванівна

доцентканд. філос. наук,

1997,  09.00.09 – філософія науки,

Тема дисертації: «Філософські проблеми гуманітаризації та гуманізації сучасної медицини"

Тема докторської дисертації «Методологічний аналіз категорії цілісності і взаємодії в соціальній психології»

Тимофієва

Марина Пилипівна

2008 р. доцент, канд. психол. наук,

19.00.07 – педагогічна та вікова  психологія.

Тема дисертації «Психологічний розвиток комунікативної компетентності сімейного лікаря»


Павлюк Олеся Ігорівна

2016 р. канд. політ. наук,

 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. 

Тема дисертації: «Зовнішньополітична стратегія США щодо Ісламської Республіки Іран в постбіполярний період» 

Слубська

Анна Ярославівна

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

Тема дисертації «Історія розвитку державно-церковних відносин в Україні в період незалежності»

Осипенко

 Вікторія Анатоліївна

2016 р. канд. психол. наук,

 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Тема дисертації: «Соціально-психологічні особливості адаптивної поведінки студентів-медиків»


Любіна Любов Анатоліївна

 

2016 р. канд. психол. наук,

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Тема дисертації «Гендерні особливості формування професійної компетентності студентів-медиків»Інформація до кандидатського іспиту з філософії

Вимоги до написання реферату

Реферат є письмовою філософсько-методологічною роботою, яку виконує аспірант чи здобувач, готуючись до складання кандидатського іспиту з філософії.

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної філософської проблеми, сучасної філософської літератури, а також оволодіння навичками логічного узагальнення матеріалу .

Реферат має бути самостійною роботою, яка показує здатність автора розбиратися у філософських питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати філософські ідеї  та положення для методологічного  аналізу матеріалів наукового знання, з якого спеціалізується аспірант чи здобувач.

 Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела, оформлені в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без вказівок джерел літературних текстів (плагіат) не допускається.

Тема реферату обирається аспірантом чи здобувачем самостійно. Як правило, тема реферату повинна висвітлювати важливі філософсько-методологічні та світоглядні проблеми. Доречним є пов’язаність теми реферату з науковою спеціальністю або темою дисертаційної роботи аспіранта чи здобувача. Тему та зміст реферату слід погодити з науковим керівником.

Реферат обов’язково повинен мати заголовок, план, вступ, основний зміст теми, висновок, а також список використаної літератури при підготовці та  написанні  реферату. План включає всі перераховані вище структурні елементи реферату зі вказанням сторінок, на яких вони розміщені. Основний зміст реферату поділяється на параграфи чи розділи. Заголовки плану дублюються в тексті реферату.

Вступ  найважливіший змістовний елемент реферату. Форма його довільна, але в ньому мають обов’язково бути відображені такі питання: актуальність теми, ступінь філософської розробленості проблеми, мета і завдання дослідження, об’єкт та предмет дослідження, методи дослідження, наукова новизна одержаних результатів, теоретико-практичне значення, структура реферату, публікації (за наявності).

Основний зміст теми повинен являти собою самостійно виконане дослідження з проблеми, відображеної у назві реферату, узагальнення існуючої філософської літератури або методологічну розробку філософської проблематики з вказівкою на її  застосування у сферах наукових інтересів автора реферату .

У висновку повинно наводитись коротко резюме того, що викладено в основній частині реферату, висновки, які зроблені з цього викладу, або посилання на методологічне і світоглядне застосування викладеного в рефераті матеріалу.

Список використаної літератури повинен вказувати на знанні автором роботи, за якими може проводитися бесіда по реферату. Список повинен включати в себе фундаментальні наукові праці та останні публікації з теми як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. Використана література повинна знайти відображення в рефераті.

Реферат має відповідати вимогам наукової публікації. Текст реферату за обсягом має складати не менше 20 сторінок, надрукованих 14 кеглем через 1,5 інтервала, (поля: зверху - 2, ліворуч - 2, знизу - 2, праворуч – 2),  реферат повинен  мати титульний аркуш.

Реферат має бути вичитаним, акуратно оформленим із застосуванням необхідного наукового апарату, список використаної літератури подається в кінці реферату. Реферат перевіряється, оцінка виставляється у протоколі кандидатського іспиту.

Білетна програма для аспірантів та здобувачів

(тематика для рефератів)

1.      Світогляд людини: історичні типи, структура.

2.      Теоретичний рівень наукового пізнання, його форми і методи.

3.      Філософський світогляд І. Франка.

4.      Предмет та функції філософії. Аспекти філософського знання.

5.      Проблеми побудови загальної теорії здоров’я в сучасній медицині.

6.      Формування біоетичного світогляду: аспекти методології.

7.      Феномен соціального. Предметність, діяльність, спілкування – форми існування соціального.

8.      Світогляд і філософія як аспекти співвідношення.

9.      Взаємодія логіки та інтуїції у науковому пізнанні та клінічному мисленні.

10. Філософія «комп’ютерної революції». Етичні проблеми комп’ютеризації

11. Особливості філософії Стародавньої Греції та Риму, основні філософські напрямки та школи античності.

12. Людська діяльність, самодіяльність і творчість (філософське осмислення).

13. Філософська думка в Україні в другій половині ХІХ ст. на початку ХХ століття.

14. Культура і цивілізація. Сучасна цивілізація її суперечності та глобальні проблеми.

15. Суспільство як система, що розвивається.

16. Взаємодія людина і природа. Поняття ноосфери. Екологічна проблема (наукові, соціально-філософські та етико-гуманістичні аспекти).

17. Соціальні та культурно-наукові передумови формування філософії Нового часу.

18. Проблеми духовного і духовності у свідомості.

19. Філософія історії. Основні концепції історичного процесу.

20. Проблема життя і смерті у філософії. Сенс життя людини і людства.

21. Проблема людини у філософії. Співвідношення понять: «людина», «індивід», «особа», «особистість», «індивідуальність».

22. Світова філософія ХХ століття. Проблема раціональності та ірраціональності як вияв кризи сучасної цивілізації.

23. Філософське поняття культури. Типологія культур (регіональна, народна, національна, масова, елітарна культура).

24. Влада і демократія. Проблеми розвитку демократії в Україні.

25. Філософія історії: проблеми її спрямованості і сенсу. Основні концепції історичного процесу.

26. Філософські ідеї та світогляд Т. Шевченка.

27. Філософські основи поняття несвідомого в концепції психоаналізу 3.Фройда і глибинній психології Г.Юнга.

28. Філософія і національність. Проблеми етноментальності.

29. Національна самосвідомість і ментальність та їх значення в суспільному розвитку.

30. Філософська антропологія та її різновиди.

31. Свідомість, самосвідомість, підсвідоме та їх співвідношення.

32. Специфіка науки та її співвідношення з філософію і позанауковим знанням.

33. Філософія екології. Проблема збереження і розвитку екосистеми. Поняття екогуманізму, екологічної та біомедичної стики.

34. Моральна та естетична свідомість: їх функції в життєдіяльності людини та суспільства.

35. Поняття цінностей. Цінності та їхня роль у суспільстві. Свобода та справедливість як загальнолюдські цінності.

36. Мислення і мова. Природна і штучна мова. Мова в системі медичної етики і деонтології.

37. Людина як природно-біологічний і соціокультурний феномен.

38. Політична свідомість, її зміст і значення у розвитку суспільства.

39. Суспільство як система. Основні сфери суспільного життя та їх взаємозв’язок.

40. Релігійна свідомість та її місце в духовному житті сучасного суспільства.

41. Сутнісні сили людини: тілесність, чуттєвість, розумність, воля та їх взаємозв’язок.

42. Філософське   обґрунтування   гуманізму. Гуманістичний   зміст філософії.

43. Філософія Г. Сковороди та її історичне значення в духовному розвитку України.

44. Людство як суб’єкт історії.

45. Філософія в системі культури. Основні функції філософії.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1.      Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008.

2.      Губерський Л. Філософія: історія, суспільство, освіта [Текст] : підручник / Л. В. Губерський, В. Г. Кремень, В. В. Ільїн ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський університет, 2011. - 575 с.

3.      Пазенок В.С. Філософія: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2008.

4.      Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник. – 3-тє вид. перероблене та доповнене. – Львів, 2005.

5.      Попов М.В. Філософія: підручник. – К.: ВСВ «Медицина», 2011.

6.      Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – К.: Академвидав, 2008.

7.      Філософія [Текст] : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 431 с.

8.      Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін. За ред. І.Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікор, 2006.

9.       Філософія [Текст] : навч. посіб. / Я. Козьмук, О. Задубрівська ; ЧНУ ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2012. - 139 с.

10.   Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів за ред. Л.В. Губерського. – Харків: Фоліо, 2013.

Допоміжна

1.      Людина в сучасному світі [Текст] : колект. моногр. : в 3 кн. / за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т соціогуманіт. пробл. людини Зах. наук. центру Нац. акад. наук України. - Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.

2.      Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Пер. з фр. – В 3-х томах. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011-2013.

3.      Федів Ю.В., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. – К.: Україна, 2001.

4.      Філософія: Мислителі, ідеї, концепції: підручник / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – К.: Книга, 2005.

5.      Філософський ециклопедичний словник / Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – К., 2002.

6.      Философия: учеб.-метод. пособие для иностран. студ. / Н.В. Попов, А.А. Закордонец. – К.: НМУ им. А.А. Богомольца, 2007.

7.      Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: Навч. посібн. / В.П. Андрущенко, І.Г. Волинка, Н.Г. Мозгова та ін. – К.: Каравела, 2010.

8.       Соціально-філософські та етичні проблеми медицини: Навч. посібн. / За ред. А.П. Алексєєнко, В.М. Лісового. – Харків: Колегіум, 2010.

9.      Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму: підручник. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 2008.

10.   Бути людиною [Текст] / Мирослав Попович. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2013. - 223 с.

Інформаційні ресурси

1.            http://www/.philosofiaorgua

2.   http://www/.philsci. univ. kiev.  ua (бібліотека факультету філософії Київського національного університету ім.Тараса Шевченка)

3.            http://www/. utm. edu /research / iep/ (філософська інтернет-енциклопедія англійською мовою)

4.            http://www/. uct. Kiev. ua/  sofi/ (Центр практичної філософії)

5.            www.filosof.com.ua/ (сайт інституту філософії НАН України ім.Г.С.Сковороди)