Науково-дослідна робота кафедри психології та філософії

У 2005-2006 навчальному році  кафедра завершила наукове дослідження комплексної наукової  теми за 2001-2005 роки “Соціально-психологічні детермінації творчого діалогу під час надання медико-психологічної допомоги”

Вперше взаємодію лікаря з пацієнтами, як складову медичної практики, розглянуто з погляду діалогічності. Зокрема, досліджено творчий характер діалогічної взаємодії лікаря і пацієнта. Досліджено і обґрунтовано образ “ідеального лікаря” очима студентів-медиків. Виявлено особливості становлення професійної ідентичності майбутніх медичних психологів і запропоновано методи формування їх професійно значущих якостей.

Зміст фрагментів досліджень, дані конкретних соціологічних опитувань широко використовуються в навчальному процесі, при підготовці навчально-методичних посібників, у виховній роботі.

Науково-дослідна робота 2006-2010 рр. на  тему: «Соціально-психологічні особливості формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я».

Здійснено теоретичний аналіз соціально-психологічних умов,  детермінант й особливостей формування мотивацій та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я у сільської молоді; проаналізовано наявні теоретико-методологічні аспекти психічного та психологічного здоров’я; визначена специфіка формування мотивацій та установок на збереження психічного та психологічного здоров’я у сільської молоді; здійснено аналіз соціально-психологічної адаптації як чинника психічного здоров’я сільської молоді, особливостей формування Я-концепції у студентів-випускників сільських і міських шкіл; розкрито гендерні аспекти психічного здоров’я особистості,  соціальний характер в контексті дослідження мотиваційних чинників формування психічного здоров’я особистості; виділено особливості формування суб’єктивного ставлення до цінності психічного і психологічного здоров’я у студентської молоді; вперше розглянуто особливості впливу етнопсихологічних, соціально-психологічних, ціннісних та мотиваційних, релігійних чинників на збереження психічного та психологічного здоров’я особистості.

Практична значущість роботи полягає у ґрунтовній підготовці та якісному проведенні емпіричного дослідження, результати якого дозволяють здійснити аналіз, систематизувати та класифікувати основні чинники збереження психічного і психологічного здоров’я у молоді, яка проживає в сільській і міській місцевості, розроблена тренінгова програма з теоретичними та практичними блоками на теми: «Складові здоров’я», «Самореалізація як запорука і результат життєдіяльності психологічно здорової особистості», «Значення емоційної саморегуляції для підтримання й збереження психологічного здоров’я», «Психогігієна навчання», «Формування ассертивної поведінки». 

Науково-дослідна робота 2010-2015 р.р. на тему: «Психологічні передумови і чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків». 

Проаналізовано теоретико-методологічні засади особистісного та професійного становлення майбутнього фахівця. Визначена роль гуманістичної моделі освіти, впровадження якої сприятиме розвитку особистості, становленню індивідуальності людини, розкриттю її потенціалу, накопиченню унікального досвіду, самоактуалізації та самореалізації Я-концепції, самовираженню в спілкуванні й творчості.

Проведено теоретичне  дослідження яке розкриває складові гуманізації освіти: гуманістичне переосмислення основних функцій освіти у напрямку орієнтації на сприяння становленню особистості, здатної до творчої діяльності та відповідальних вчинків;

Проаналізовані складові цілісної моделі особистісного і професійного розвитку студента та виділені рівні професійного розвитку.

Розкрито поняття «духовність», зміст, структура і джерела формування духовності; проаналізовано психологічний погляд на феномен духовності, а також обґрунтована авторська концепція з даної проблеми.

Визначені особливості батьківського виховання на професійний й особистісний розвиток студента-медика.

Обґрунтована важливість клієнтського досвіду, волонтерства для розвитку професійної компетентності студента-медика, зокрема медичного психолога. Проаналізована проблема розвитку особистості у професійному становленні дає можливість визначитись з напрямками та методами роботи викладача ВНЗ; розроблений тренінг з розвитку рефлексії, Я-концепції, також розширенні, поглибленні знання про рефлексію як основу самоусвідомлення і саморегуляції особистості, дають можливість набути знання для розвитку особистісних та професійних якостей. 

Досліджена проблема адаптації студентів дає можливість студентам-медикам якісніше опрацьовувати  навчальний матеріал та сприяє збереженню психічного та психологічного здоров’я . Розроблені та апробовані спецкурс і тренінгові програми психолого-педагогічного напрямку спрямоване на формування професійної компетентності студентів-медиків через активізацію їх особистісного потенціалу.

На 2016-2020 р. р. запланована НДР кафедри на тему : «Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний вимір». 

Завдання дослідження:

1.   Визначити  специфіку кризи як соціального явища.

2.  Дослідити психологічні передумови і чинники, що впливають на розвиток і  функціонування особистості в умовах кризи в цілому та студента-медика зокрема.

3. Дослідити проблему виникнення та протікання професійної кризи на етапах особистісного та професійного становлення особистості.

4. Розглянути особливості протікання кризи професійної ідентичності студента-медика як  важливої складової професіогенезу особистості.

5.   Розглянути генезу внутрішньоособистісних конфліктів як кризу гармонізації особистості.

6.   Визначити філософсько-психологічні проблеми виховання особистості студента в умовах кризи вищої освіти.

7.  Обґрунтувати специфіку політичних чинників, що  впливають на професійний та особистісний розвиток студента-медика.

8.  Розглянути особливості розвитку особистості в умовах інформаційного суспільства. Механізми інформаційного впливу на людину та роль інформації в житті особистості, суспільства, держави.

9.    Побудувати та теоретично обґрунтувати соціально-психологічну  модель особистості в умовах кризи.

10.  Розробити та апробувати спецкурс і тренінгову програму соціально-психологічного спрямування з метою оптимізації процесу розвитку, функціонування та адаптації особистості в умовах кризи.

11.  Розробити методичні рекомендацій щодо виховання особистості студента в умовах кризи національної свідомості.

    Новизна полягає у визначенні поняття і специфіки кризи як соціального явища, теоретико-методологічних засад особливостей розвитку, функціонування та адаптації особистості в умовах кризи; встановлені соціально-психологічних особливостей реагування особистості, в цілому, та студента-медика зокрема, на кризу та перебіг процесів в умовах кризи; Розробці та апробації ефективних технологій профілактики та подолання життєвих та професійних криз з метою підтримки психологічного здоров’я особистості.

 

Теми захищених дисертацій викладачів кафедри психології та філософії


 Борисюк

Алла Степанівна

2004 р. канд. психол. наук,

19.00.07 – вікова та педагогічна психологія,

тема дисертації « Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога»

2011 р., професордоктор психол. наук,.

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Тема дисертації «Соціально-психологічні засади становлення професійної ідентичності майбутнього медичного психолога»Зорій

Ніна Іванівна

доцентканд. філос. наук,

1997,  09.00.09 – філософія науки,

Тема дисертації: «Філософські проблеми гуманітаризації та гуманізації сучасної медицини"

Тема докторської дисертації «Методологічний аналіз категорії цілісності і взаємодії в соціальній психології»

Тимофієва

Марина Пилипівна

2008 р. доцент, канд. психол. наук,

19.00.07 – педагогічна та вікова  психологія.

Тема дисертації «Психологічний розвиток комунікативної компетентності сімейного лікаря»


Павлюк Олеся Ігорівна

2016 р. канд. політ. наук,

 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. 

Тема дисертації: «Зовнішньополітична стратегія США щодо Ісламської Республіки Іран в постбіполярний період» 

Слубська

Анна Ярославівна

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

Тема дисертації «Історія розвитку державно-церковних відносин в Україні в період незалежності»

Осипенко

 Вікторія Анатоліївна

2016 р. канд. психол. наук,

 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Тема дисертації: «Соціально-психологічні особливості адаптивної поведінки студентів-медиків»


Любіна Любов Анатоліївна

 

2016 р. канд. психол. наук,

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Тема дисертації «Гендерні особливості формування професійної компетентності студентів-медиків»