Головна‎ > ‎Новини‎ > ‎

Інформація до кандидатського іспиту з філософії

опубліковано 11 жовт. 2018 р., 02:39 Кафедра психології та філософії ‎(Підрозділ БДМУ, Чернівці)‎   [ оновлено 11 жовт. 2018 р., 02:41 ]

Вимоги до написання реферату

Реферат є письмовою філософсько-методологічною роботою, яку виконує аспірант чи здобувач, готуючись до складання кандидатського іспиту з філософії.

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної філософської проблеми, сучасної філософської літератури, а також оволодіння навичками логічного узагальнення матеріалу .

Реферат має бути самостійною роботою, яка показує здатність автора розбиратися у філософських питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати філософські ідеї  та положення для методологічного  аналізу матеріалів наукового знання, з якого спеціалізується аспірант чи здобувач.

 Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела, оформлені в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без вказівок джерел літературних текстів (плагіат) не допускається.

Тема реферату обирається аспірантом чи здобувачем самостійно. Як правило, тема реферату повинна висвітлювати важливі філософсько-методологічні та світоглядні проблеми. Доречним є пов’язаність теми реферату з науковою спеціальністю або темою дисертаційної роботи аспіранта чи здобувача. Тему та зміст реферату слід погодити з науковим керівником.

Реферат обов’язково повинен мати заголовок, план, вступ, основний зміст теми, висновок, а також список використаної літератури при підготовці та  написанні  реферату. План включає всі перераховані вище структурні елементи реферату зі вказанням сторінок, на яких вони розміщені. Основний зміст реферату поділяється на параграфи чи розділи. Заголовки плану дублюються в тексті реферату.

Вступ найважливіший змістовний елемент реферату. Форма його довільна, але в ньому мають обов’язково бути відображені такі питання: актуальність теми, ступінь філософської розробленості проблеми, мета і завдання дослідження, об’єкт та предмет дослідження, методи дослідження, наукова новизна одержаних результатів, теоретико-практичне значення, структура реферату, публікації (за наявності).

Основний зміст теми повинен являти собою самостійно виконане дослідження з проблеми, відображеної у назві реферату, узагальнення існуючої філософської літератури або методологічну розробку філософської проблематики з вказівкою на її  застосування у сферах наукових інтересів автора реферату .

У висновку повинно наводитись коротко резюме того, що викладено в основній частині реферату, висновки, які зроблені з цього викладу, або посилання на методологічне і світоглядне застосування викладеного в рефераті матеріалу.

Список використаної літератури повинен вказувати на знанні автором роботи, за якими може проводитися бесіда по реферату. Список повинен включати в себе фундаментальні наукові праці та останні публікації з теми як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. Використана література повинна знайти відображення в рефераті.

Реферат має відповідати вимогам наукової публікації. Текст реферату за обсягом має складати не менше 20 сторінок, надрукованих 14 кеглем через 1,5 інтервала, (поля: зверху - 2, ліворуч - 2, знизу - 2, праворуч – 2),  реферат повинен  мати титульний аркуш.

Реферат має бути вичитаним, акуратно оформленим із застосуванням необхідного наукового апарату, список використаної літератури подається в кінці реферату. Реферат перевіряється, оцінка виставляється у протоколі кандидатського іспиту.

Білетна програма для аспірантів та здобувачів

(тематика для рефератів)

1.      Світогляд людини: історичні типи, структура.

2.      Теоретичний рівень наукового пізнання, його форми і методи.

3.      Філософський світогляд І. Франка.

4.      Предмет та функції філософії. Аспекти філософського знання.

5.      Проблеми побудови загальної теорії здоров’я в сучасній медицині.

6.      Формування біоетичного світогляду: аспекти методології.

7.      Феномен соціального. Предметність, діяльність, спілкування – форми існування соціального.

8.      Світогляд і філософія як аспекти співвідношення.

9.      Взаємодія логіки та інтуїції у науковому пізнанні та клінічному мисленні.

10. Філософія «комп’ютерної революції». Етичні проблеми комп’ютеризації

11. Особливості філософії Стародавньої Греції та Риму, основні філософські напрямки та школи античності.

12. Людська діяльність, самодіяльність і творчість (філософське осмислення).

13. Філософська думка в Україні в другій половині ХІХ ст. на початку ХХ століття.

14. Культура і цивілізація. Сучасна цивілізація її суперечності та глобальні проблеми.

15. Суспільство як система, що розвивається.

16. Взаємодія людина і природа. Поняття ноосфери. Екологічна проблема (наукові, соціально-філософські та етико-гуманістичні аспекти).

17. Соціальні та культурно-наукові передумови формування філософії Нового часу.

18. Проблеми духовного і духовності у свідомості.

19. Філософія історії. Основні концепції історичного процесу.

20. Проблема життя і смерті у філософії. Сенс життя людини і людства.

21. Проблема людини у філософії. Співвідношення понять: «людина», «індивід», «особа», «особистість», «індивідуальність».

22. Світова філософія ХХ століття. Проблема раціональності та ірраціональності як вияв кризи сучасної цивілізації.

23. Філософське поняття культури. Типологія культур (регіональна, народна, національна, масова, елітарна культура).

24. Влада і демократія. Проблеми розвитку демократії в Україні.

25. Філософія історії: проблеми її спрямованості і сенсу. Основні концепції історичного процесу.

26. Філософські ідеї та світогляд Т. Шевченка.

27. Філософські основи поняття несвідомого в концепції психоаналізу 3.Фройда і глибинній психології Г.Юнга.

28. Філософія і національність. Проблеми етноментальності.

29. Національна самосвідомість і ментальність та їх значення в суспільному розвитку.

30. Філософська антропологія та її різновиди.

31. Свідомість, самосвідомість, підсвідоме та їх співвідношення.

32. Специфіка науки та її співвідношення з філософію і позанауковим знанням.

33. Філософія екології. Проблема збереження і розвитку екосистеми. Поняття екогуманізму, екологічної та біомедичної стики.

34. Моральна та естетична свідомість: їх функції в життєдіяльності людини та суспільства.

35. Поняття цінностей. Цінності та їхня роль у суспільстві. Свобода та справедливість як загальнолюдські цінності.

36. Мислення і мова. Природна і штучна мова. Мова в системі медичної етики і деонтології.

37. Людина як природно-біологічний і соціокультурний феномен.

38. Політична свідомість, її зміст і значення у розвитку суспільства.

39. Суспільство як система. Основні сфери суспільного життя та їх взаємозв’язок.

40. Релігійна свідомість та її місце в духовному житті сучасного суспільства.

41. Сутнісні сили людини: тілесність, чуттєвість, розумність, воля та їх взаємозв’язок.

42. Філософське   обґрунтування   гуманізму. Гуманістичний   зміст філософії.

43. Філософія Г. Сковороди та її історичне значення в духовному розвитку України.

44. Людство як суб’єкт історії.

45. Філософія в системі культури. Основні функції філософії.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1.      Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008.

2.      Губерський Л. Філософія: історія, суспільство, освіта [Текст] : підручник / Л. В. Губерський, В. Г. Кремень, В. В. Ільїн ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський університет, 2011. - 575 с.

3.      Пазенок В.С. Філософія: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2008.

4.      Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник. – 3-тє вид. перероблене та доповнене. – Львів, 2005.

5.      Попов М.В. Філософія: підручник. – К.: ВСВ «Медицина», 2011.

6.      Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – К.: Академвидав, 2008.

7.      Філософія [Текст] : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 431 с.

8.      Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін. За ред. І.Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікор, 2006.

9.       Філософія [Текст] : навч. посіб. / Я. Козьмук, О. Задубрівська ; ЧНУ ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2012. - 139 с.

10.   Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів за ред. Л.В. Губерського. – Харків: Фоліо, 2013.

Допоміжна

1.      Людина в сучасному світі [Текст] : колект. моногр. : в 3 кн. / за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т соціогуманіт. пробл. людини Зах. наук. центру Нац. акад. наук України. - Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.

2.      Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Пер. з фр. – В 3-х томах. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011-2013.

3.      Федів Ю.В., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. – К.: Україна, 2001.

4.      Філософія: Мислителі, ідеї, концепції: підручник / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – К.: Книга, 2005.

5.      Філософський ециклопедичний словник / Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – К., 2002.

6.      Философия: учеб.-метод. пособие для иностран. студ. / Н.В. Попов, А.А. Закордонец. – К.: НМУ им. А.А. Богомольца, 2007.

7.      Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: Навч. посібн. / В.П. Андрущенко, І.Г. Волинка, Н.Г. Мозгова та ін. – К.: Каравела, 2010.

8.       Соціально-філософські та етичні проблеми медицини: Навч. посібн. / За ред. А.П. Алексєєнко, В.М. Лісового. – Харків: Колегіум, 2010.

9.      Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму: підручник. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 2008.

10.   Бути людиною [Текст] / Мирослав Попович. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2013. - 223 с.

Інформаційні ресурси

1.            http://www/.philosofia. org. ua

2.   http://www/.philsci. univ. kiev.  ua (бібліотека факультету філософії Київського національного університету ім.Тараса Шевченка)

3.            http://www/. utm. edu /research / iep/ (філософська інтернет-енциклопедія англійською мовою)

4.            http://www/. uct. Kiev. ua/  sofi/ (Центр практичної філософії)

5.            www.filosof.com.ua/ (сайт інституту філософії НАН України ім.Г.С.Сковороди)

 

Comments